Dementia Friendly Denbigh – First Public Meetings

What are we trying to create?

A Dementia Friendly Community is a city, town or village that has been recognised for understanding, respecting and supporting those living with Dementia.
Did you know that at any one time 1 in 14 people over the age of 65 are living with dementia? It is likely that we all know or will know someone living with dementia at some point in our lives.
Community members in Denbigh have been working hard to help Denbigh gain recognition as a Dementia Friendly Community. The first public meetings will be held on January 31st at 2pm and 6pm – the meeting should last no more than an hour. The aim is to explain what a Dementia Friendly Community is and how Denbigh residents can get involved. 
Please come along and find out more with speakers including Jo Lane, North Wales Dementia Friendly Communities Coordinator from the Alzheimer’s Society and Lucie Williams, Secretary of Abergele Dementia Friendly Community
In addition we are still trying to make contact with people living with dementia who may wish to be part of the public meeting or maybe write something about their experience which could be read out at the meeting. If you know anyone that may be interested please get in touch with Rebecca Bowcott from Age Connects – Age Connects North Wales Central Telephone: 01745 508627
E-mail – rebecca.bowcott@acnwc.org


Beth rydym ni’n ceisio ei greu?

Cymuned Gyfeillgar Dementia yw dinas, tref neu bentref sydd wedi cael eu cydnabod i fod yn deall, parchu a chefnogi’r rhai sy’n byw gyda Dementia.
A oeddech chi’n gwybod bod 1 allan o 14 person sydd dros 65 oed yn byw gyda dementia? Mae’n debyg ein bod i gyd eisoes yn adnabod rhywun neu yn debygol o ddod i adnabod rhywun sydd yn byw gyda dementia rhywbryd yn ein bywydau.
Mae aelodau’r gymuned yn Ninbych wedi bod yn gweithio’n galed i helpu’r dref i ennill cydnabyddiaeth fel Cymuned Gyfeillgar Dementia. Cynhelir y cyfarfodydd cyhoeddus cyntaf ar Ionawr 31ain am 2pm a 6pm – ni ddylai’r cyfarfod barhau mwy nag awr. Y nod yw egluro beth yw Cymuned Gyfeillgar Dementia a sut y gall trigolion Dinbych gymryd rhan. Gweler y poster a thaflen wybodaeth ynghlwm.
Dewch draw i dderbyn mwy o wybodaeth gan ein siaradwyr, gan gynnwys Jo Lane, Cydlynydd Cymunedau Cyfeillgar Dementia Gogledd Cymru o Gymdeithas Alzheimer a Lucie Williams, Ysgrifennydd Cymuned Gyfeillgar Dementia Abergele.
Rydym hefyd yn dal i geisio cysylltu â phobl sy’n byw gyda dementia a allai fod yn rhan o’r cyfarfod cyhoeddus neu efallai ysgrifennu rhywbeth am eu profiad y gellid ei ddarllen allan yn y cyfarfod. Os ydych chi’n adnabod unrhyw un sydd â diddordeb, cysylltwch â Rebecca Bowcott, Age Connects – Age Connects Gogledd Cymru Ffôn: 01745 508627 E-bost – rebecca.bowcott@acnwc.org
A fyddech cystal â dosbarthu’r wybodaeth lle bo hynny’n briodol?