Conwy Culture Centre

Conwy culturesConwy Culture Centre is the working title for a new project from Conwy County Borough Council based at the site of the Old School, Bodlondeb, Conwy town. The Culture Centre will incorporate a youth, community, arts and education space, a new area library for Conwy, Deganwy and

Llandudno Junction, the County’s Archive and new heritage displays. The project has received £71,500 in development funding from the Heritage Lottery Fund to work up the designs for the centre and the services it will offer. Subject to securing match funding, the centre will open in Spring 2018. This development phase is a chance to gather your views and ideas about the sorts of services, activities and events the centre should offer.

Get involved!
Fill in the short survey monkey questionnaire below to tell us your thoughts on the project or contact [email protected] / 01492 576 139
Adult Survey (for people aged 20 and over)
Youth Survey (for young people aged 11 – 19)

Visit www.conwy.gov.uk/culturecentre  or www.facebook.com/diwylliantconwyculture to see the evolving designs.

 

Canolfan Ddiwylliant Conwy yw’r teitl gweithredol ar gyfer prosiect newydd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a leolir yn safle’r Hen Ysgol, Bodlondeb, tref Conwy. Bydd y Ganolfan Ddiwylliant yn ymgorffori gofod ieuenctid, cymunedol, y celfyddydau ac addysg, llyfrgell ardal newydd ar gyfer Conwy, Deganwy a Chyffordd Llandudno, Archifdy’r Sir ac arddangosiadau

treftadaeth newydd. Mae’r prosiect wedi derbyn gwerth £71,500 o arian datblygu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri i weithio ar y cynlluniau ar gyfer y

ganolfan a’r gwasanaethau y bydd yn eu cynnig. Yn amodol ar sicrhau arian cyfatebol, bydd y ganolfan yn agor yng Ngwanwyn 2018. Mae’r cyfnod datblygu hwn yn gyfle i gasglu eich safbwyntiau a’ch syniadau am y mathau o wasanaethau, gweithgareddau a digwyddiadau y dylai’r ganolfan eu cynnig.

Cymerwch Ran!

Llenwch yr holiadur Survey Monkey byr isod i ddweud eich barn wrthym am y prosiect neu cysylltwch â [email protected] / 01492 576 139

Arolwg Ieuenctid (i bobl ifanc 11 – 19 oed)

Arolwg Oedolion (i oedolion 20 oed a hŷn)

Ewch i www.conwy.gov.uk/canolfanddiwylliant neu www.facebook.com/diwylliantconwyculture i weld y cynlluniau’n datblygu.