Art workshops for people with dementia

Alzheimers society logoArt programme at Bryn Seiont Newydd with Gwynedd Council’s Community Arts Unit and the Alzheimer’s Society.

An innovative art project is underway at the Bryn Seiont Newydd Dementia Care Centre in Caernarfon. Gwynedd Council’s Community Arts Unit is working in partnership with the Alzheimer’s Society to present a series of art sessions for people who live with dementia at Bryn Seiont Newydd.

Local community artist Wendy Rogers along with Nia Lloyd-Roberts, Artist in Residence and Enrichment Coordinator at Bryn Seiont Newydd will work together to deliver an eight week programme of art activity. The workshops will respond to themes relating to the natural world using a variety of art techniques and mediums. The project’s main aim is to offer meaningful and quality artistic opportunities for those who have dementia in Gwynedd. Taking part in art activities can offer people relaxation, enjoyment and inner calm. They also allow for emotional expression as an important healing influence. People with dementia live increasingly in the present moment. Their emotions and senses appear heightened. The creative part of the brain, in people with vascular dementia and Alzheimer’s disease (the most common form of this degenerative brain disorder) can remain undamaged for years.  Involvement with the arts triggers instant reactions and responses and as such…

  • overrides the stresses and confusion of memory loss,
  • maximises brain function,
  • elevates mood,
  • restores personal identity, and
  • encourages social interactivity.

The project will conclude with an exhibition of resident’s artworks at the Storiel gallery in Bangor. This public exhibition will be an opportunity to share and celebrate the creativity of the project participants in a professional art gallery.

Workshops will take place during February and March 2016 and the exhibition will be open between 30 April and 18 June 2016 at Storiel, Bangor.

For more info. please contact: Gwawr Wyn Roberts, Community Arts Development Officer, Gwynedd Council: [email protected]  / www.gwynedd.llyw.cymru / 01286 679721 / 07789 032517

Gweithdai celf i rai â dementia

Rhaglen gelf ym Mryn Seiont Newydd gydag Uned Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd a’r Gymdeithas Alzheimer’s.

Mae prosiect celf arloesol yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Ofal Dementia Bryn Seiont Newydd, Caernarfon. Mae Uned Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd yn gweithio mewn partneriaeth â’r Gymdeithas Alzheimer’s i gyflwyno cyfres o sesiynau celf i bobl sydd â dementia ym Mryn Seiont Newydd.

Bydd yr artist cymunedol lleol Wendy Rogers yn cydweithio â Nia Lloyd-Roberts, Artist Preswyl a Chydlynydd Cyfoethogi Bryn Seiont Newydd dros gyfnod o wyth sesiwn wythnosol. Bydd y gweithdai’n ymateb i themâu yn ymwneud a byd natur gan ddefnyddio gwahanol gyfryngau a thechnegau celf. Prif nod y rhaglen yw cynnig cyfleoedd artistig ystyrlon, o ansawdd i’r rheini sy’n byw â dementia yng Ngwynedd. Gall cymryd rhan mewn gweithgareddau celf gynnig cyfle i bobl ymlacio, mwynhau a rhoi tawelwch meddwl iddynt. Mae hefyd yn caniatáu i bobl fynegi teimladau, ac yn annog hunanfynegiant sy’n dylanwadu ar iachâd. Mae rhai sydd â dementia yn byw’n gynyddol yn y foment bresenol. Mae eu hemosiynau’n ymddangos wedi’u dwyshau. Mae’r rhan greadigol o’r ymenydd, mewn rhai â dementia fasgwlar a chlefyd Alzheimer’s (y ffurf fwyaf cyffredin o’r anhwylder dirywiol o’r ymenydd)  yn gallu osgoi niwed am flynyddoedd. Mae ymwneud â’r celfyddydau yn sbarduno adweithiau’n syth ac felly’n…

  • trechu’r straen a’r dryswch o  broblemau colli côf,
  • uchafu gweithrediad yr ymenydd,
  • gwella tymer,
  • adfer hunaniaeth bersonol, ac yn
  • annog rhyngweithio cymdeithasol.

Pen llanw’r cynllun fydd arddangosfa o waith y trigolion yn oriel gelf Storiel ym Mangor. Bydd y sioe gyhoeddus hon yn gyfle i ddathlu a rhannu creadigrwydd y cyfranogwyr mewn oriel broffesiynol.

Mae’r gweithdai yn cymryd lle yn ystod mis Chwefror a Mawrth 2016 gyda’r arddangosfa i’w chynnal rhwng 30 Ebrill a 18 Mehefin 2016 yn Storiel, Bangor.

Am fwy o wybodaeth am y prosiect cysylltwch â: Gwawr Wyn Roberts, Swyddog Datblygu Celfyddydau Cymunedol, Cyngor Gwynedd: [email protected]  / www.gwynedd.llyw.cymru / 01286 679721 / 07789 032517

 

Scroll to Top