LIVE EVENTS APPRENTICE

INTERNSHIP with National Theatre Wales

The Live Events Apprentice will have the opportunity to work alongside a range of departments at National Theatre Wales. He or she would have responsibility on various administrative tasks and projects across the 12-month fixed-term period.

The role is run in conjunction with Cardiff and Vale College and the qualification achieved on completion of the course is a Level 3 Diploma in Live Events and Promotion.

This role would ideally suit someone who wants to gain a thorough insight into Live Events, whilst working for a National Company. This is a development role and although we would expect the ideal candidate to have some live events experience we’d want them to gain new skills and experiences from their time with NTW. At the end of the year we’d want the candidate to feel confident enough to move on to the next stage of their career.

Click here to download the Job Description and Cover Letter 

Click here to download the Application Form

Closing date: 17.09.2018

Bydd y Prentis Digwyddiadau Byw yn cael cyfle i weithio ochr yn ochr ag amrywiaeth o adrannau yn National Theatre Wales. Byddai ef neu hi yn gyfrifol am amrywiol dasgau gweinyddol a phrosiectau ar draws y cyfnod tymor sefydlog o 12 mis.

Mae’r rôl yn cael ei chynnal ar y cyd â Choleg Caerdydd a’r Fro a’r cymhwyster a enillir ar ôl cwblhau’r cwrs yw Diploma Lefel 3 mewn Digwyddiadau Byw a Hyrwyddo.

Byddai’r rôl hon yn ddelfrydol i rywun sydd eisiau ennill gwybodaeth drylwyr am ddigwyddiadau byw, tra’n gweithio i gwmni cenedlaethol. Mae hon yn rôl ddatblygu ac er y byddem yn disgwyl i’r ymgeisydd delfrydol gael ychydig o brofiad o ddigwyddiadau byw, byddem am iddynt ennill sgiliau a phrofiadau newydd yn ystod eu hamser gyda NTW. Ar ddiwedd y flwyddyn byddem am i’r ymgeisydd deimlo’n ddigon hyderus i symud ymlaen at gam nesaf ei yrfa.

Cliwciwch yma i lawrlwytho’r Swydd ddisgrifiad a’r Llythyr Cais

Cliciwch yma i lawrlwytho’r Ffurflen Gais 

Dyddiad cau: 17.09.2018

Scroll to Top