Unllais – North Wales

UnllaisUnllais is looking for a mental health service users and carers  from the counties of Gwynedd and Denbighshire to sit on the North Wales Partnership Board. The role will require successful candidates to also attend the Expert panel of the National Mental Health Partnership Board.

The North Wales Partnership has been established to:

  •      oversee the delivery and implementation of Together for Mental Health – A Strategy for Mental Health and Wellbeing in Wales, and its Delivery Plan;
  •      guide and monitor progress in North Wales, and
  •      report local progress to the National Partnership Board.

The North Wales Partnership Board will meet three times a year in a location central to North Wales.    The Expert panel of the National Partnership Board will meet three times a year at a venue in Wales.  All travelling and out of pocket expenses will be paid.

For further details on the role or an application pack please contact Unllais on 01248 353777 or email [email protected] 

 

Mae Unllais yn chwilio am ddefnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl a gofalwyr o Wynedd a Sir Ddinbych i fod ar Fwrdd Partneriaeth Gogledd Cymru.  Bydd yn ofynnol i’r ymgeiswyr llwyddiannus hefyd fynd i gyfarfodydd Panel Arbenigwyr y Bwrdd Partneriaeth Iechyd Meddwl Cenedlaethol.

Fe sefydlwyd Partneriaeth Gogledd Cymru i:

  • oruchwylio cyflenwad a gweithrediad Law yn Llaw at Iechyd Meddwl – Strategaeth ar gyfer Iechyd Meddwl a Lles yng Nghymru a’i Gynllun Cyflawni;
  • arwain a monitro cynnydd yng Ngogledd Cymru, ac
  • adrodd ar gynnydd lleol i’r Bwrdd Partneriaeth Cenedlaethol.

Bydd Bwrdd Partneriaeth Gogledd Cymru’n cyfarfod dair gwaith y flwyddyn mewn lleoliad sy’n ganolog i Ogledd Cymru.  Bydd Panel Arbenigwyr y Bwrdd Partneriaeth Cenedlaethol yn cyfarfod dair gwaith y flwyddyn mewn lleoliad yng Nghymru.  Fe delir yr holl gostau teithio a mân dreuliau.

I gael manylion pellach ar y rôl neu becyn ymgeisio cysylltwch â Unllais ar 01248 353777 neu e-bost [email protected]