1,000 young people with a learning disability and/or autism to gain employment from new £10m five year project

All Wales people firstLearning Disability Wales has been awarded a £10m grant to boost the employment prospects of young people in Wales with a learning disability and / or learning difficulty, including Autistic Spectrum Disorder (ASD).

The five-year Engage to Change project, starting in April 2016, will work with 800 employers across Wales to help 1,000 young people with learning disability and/or autism to develop their employment skills through paid work placements lasting between 6-12 months.

Learning Disability Wales are leading a consortium of organisations to deliver Engage to Change project. These include supported employment agencies ELITE and Agoriad, the international internship programme Project SEARCH, self advocacy organisation All Wales People First, and Cardiff University.

The project is being funded by The Big Lottery Fund’s Getting Ahead 2 grant – the largest ever awarded by the organisation in Wales. The grant was developed in partnership with Welsh Government to meet priorities for supporting children and young people. It will be funded by money that has been dormant in bank and building society accounts across the UK for 15 years or more.

Youth unemployment in Wales is an issue for all young people but those young people with a learning disability and/or autism, the routes into employment and the support that is available isn’t always clear. The project will allow us to draw from previous good practice and clearly demonstrate what works for these young people.

Welcoming the funding, Zoe Richards, Young Person and Carer’s Manager at Learning Disability Wales, said: “Learning Disability Wales are delighted to be leading a project that will change the way young people with a learning disability / difficulty including Autistic spectrum disorder contribute to the workforce in Wales.

“This programme will enable us to evidence that a person centred, tailored employment support programme produces long lasting employment results for the young people we represent. We want to ensure these young people are visible in the workforce of Wales, and will act as role models for our next generation of young people.”

1,000 o bobl ifanc ag anabledd dysgu ac/neu awtistiaeth i gael cyflogaeth o brosiect pum mlynedd newydd gwerth £10m

Mae Anabledd Dysgu Cymru wedi derbyn grant o £10m i roi hwb i ragolygon cyflogaeth pobl ifanc yng Nghymru gydag anabledd dysgu ac/neu anhawster dysgu yn cynnwys Anhwylder Sbectrwm Awtistig (ASD).

Fe fydd y prosiect 5 mlynedd,Ymgysylltu i Newid, fydd yn dechrau yn Ebrill 2016, yn gweithio gyda 800 o gyflogwyr ar draws Cymru i helpu 1,000 o bobl ifanc gydag anabledd dysgu ac /neu awtistiaeth i ddatblygu eu sgiliau cyflogaeth trwy leoliadau gwaith cyflogedig yn para rhwng 6 a 12 mis.

Mae Anabledd Dysgu Cymru yn arwain consortiwm o gyrff i ddarparu’r prosiectYmgysylltu i Newid. Mae’r rhain yn cynnwys asiantaethau cyflogaeth gyda chefnogaeth ELITE ac Agoriad, y rhaglen interniaeth ryngwladol Project SEARCH, y corff hunan eiriolaeth Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan a Phrifysgol Caerdydd.

Caiff y prosiect ei gyllido gan grant Gronfa’r Loteri Fawr  Getting Ahead 2 y mwyaf a ddyfarnwyd erioed gan y corff yng Nghymru. Datblygwyd y grant mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru i gwrdd â blaenoriaethau i gefnogi plant a phobl ifanc. Caiff ei gyllido gan arian sydd wedi gorwedd yn segur mewn cyfrifon banc a chymdeithasau adeiladu ar draws y DU am 15 mlynedd neu ragor.

Mae diweithdra ymysg ieuenctid yng Nghymru yn broblem i bob person ifanc ond i bobl ifanc gydag anabledd dysgu ac/neu awtistiaeth,  dydy’r llwybr i gyflogaeth a’r gefnogaeth sydd ar gael ddim bob amser yn glir. Fe fydd y prosiect yn ein galluogi i dynnu ar arfer da blaenorol a dangos yn glir beth sy’n gweithio i’r bobl ifanc yma.

Wrth groesawu’r cyllid, dywedodd Zoe Richards, Rheolwraig Personau Ifanc a Gofalwyr yn Anabledd Dysgu Cymru “Mae Anabledd Dysgu Cymru yn falch iawn i fod yn arwain prosiect a fydd yn newid y ffordd y mae pobl ifanc gydag anabledd dysgu/anhawster dysgu yn cynnwys Anhwylder Sbectrwm Awtistig yn cyfrannu at y gweithle yng Nghymru.

“Fe fydd y rhaglen yn ein galluogi i ddangos bod rhaglen gefnogi cyflogaeth wedi’i theilwra ac yn canoli ar y person yn cynhyrchu canlyniadau cyflogaeth hir dymor i’r bobl ifanc yr ydym yn eu cynrychioli. Rydym eisiau sicrhau bod y bobl ifanc yma yn weledol yn y gweithlu yng Nghymru ac yn gweithredu fel modelau rôl i’n cenhedlaeth nesaf o bobl ifanc.”