Mind – Survey

mindHelo Bawb/Hello All

Rydym yn gweithio i sicrhau bod mwy o’n gwybodaeth ar gael i siaradwyr Cymraeg. Hyd yn hyn rydym wedi cynhyrchu gwybodaeth Gymraeg ar  http://www.mind.org.uk/information-support/gwybodaeth-iechyd-meddwl-gymraeg/

Serch hynny, mae angen i ni wneud mwy. Os ydych yn siaradwr Cymraeg, hoffem glywed eich barn ar ba rai o’n hadnoddau ar-lein y dylem eu cyfieithu nesaf. Cymerwch funud i gwblhau ein harolwg byr. Byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech rannu’r arolwg hwn â’ch cysylltiadau ac ar gyfryngau cymdeithasol er mwyn i ni gael cymaint o safbwyntiau ag y bo modd.

https://www.surveymonkey.co.uk/r/HG59M62

We are working to make our information more accessible to Welsh language speakers. So far we have produced Welsh language information on http://www.mind.org.uk/information-support/gwybodaeth-iechyd-meddwl-gymraeg/

However, we need to do more. If you are a Welsh speaker, we would be interested in hearing your views on which of our online resources we should translate next. Please take a moment to fill in our short survey. We’d be really grateful if you could share this survey with your contacts and on social media so we can get as many viewpoints as possible.