Croes Goch Prydain / British Red Cross

Camau Cadarn – Rheolwr Prosiect Camau Cadarn/Positive Steps

Lleoliad: Hyblyg yng Nghymru

Math o gontract: Tymor Sefydlog tan 31ain Tachwedd 2019

35 awr yr wythnos

Cyflog: GBP 25,000

Yngl?n a’r swydd

Rydym yn chwilio am berson cadarnhaol, egniol a brwdfrydig i oruchwylio darpariaeth strategol y gwasanaeth Camau Cadarn/Positive Steps (CCPS) newydd a gyflwynir mewn partneriaeth a’r Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol (RVS). Yn atebol i’r Rheolwr Gweithrediadau bydd y swydd hon yn rheoli ac yn cydlynu’r cynlluniau presennol yn Gogledd a Canolbarth Cymru.

Yn ychwanegol at linell reoli’r arweinwyr tim/cydlynwyr gwasanaethau’r CCPS, bydd y swydd hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod gofynion contract ac adroddiadau’r cyllidwyr yn cael eu bodloni.

Yngl?n a’r tim

Mae Camau Cadarn/ Positive Steps yn brosiect partneriaeth genedlaethol rhwng y Groes Goch Brydeinig a’r Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol (RVS). Ariennir y swydd hon gan Lywodraeth Cymru am dair blynedd. Bydd y swydd hon yn cael ei rheoli gan y Groes Goch Brydeinig ond bydd deilydd y swydd yn gweithio’n agos gyda staff yn y GTG.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 23:59 ar 8ed Chwefror 2018.

Os credwch fod y swydd hon yn ddelfrydol i chi, cliciwch yma i weld y proffil swydd lawn ac  ymgeisiwch isod!

Mae Croes Goch Prydain wedi ymrwymo i fod yn gyflogwr cynhwysol gyda gweithlu amrywiol. Rydym yn annog ceisiadau gan bobl o’r amrywiaeth ehangaf bosibl o gefndiroedd, diwylliannau a phrofiadau – gan gynnwys ymgeiswyr sydd ag anableddau a lleiafrifoedd ethnig. Mae hyn i gyfrannu at ehangder y profiad y mae angen i ni ymateb i bobl mewn argyfwng.

Fel rhan o’i broses recriwtio a dethol, mae Croes Goch Prydain yn ymgymryd ag archwiliad PVG/DBS (Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) o’r holl unigolion sy’n gweithio’n rheolaidd gyda phlant ac oedolion agored i niwed neu sy’n cael mynediad iddynt.

Mae’r Groes Goch Brydeinig, a ymgorfforir gan Royal Charter 1908, yn elusen a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr (220949) a’r Alban (SC037738).

Dilynwch ni ar Twitter @RedCrossJobsUK ac ar LinkedIn – ‘British Red Cross’, i glywed am ein swyddi gwag diweddaraf.

Rydym yn gwrthod anwybyddu pobl mewn argyfwng