Ymaelodi

Manteision Aelodaeth

 • Fel aelod fe gewch ein llythyr newyddion cyson “Be’ Sy’ ‘Mlaen” (What’s On), gwybodaeth am Gelfyddydau Anabledd Cymru ac am ddigwyddiadau celfyddydau anabledd
 • Caiff artistiaid anabl eu rhestru AM DDIM yn yr Oriel Artistiaid
 • Caiff artistiaid anabl ac artistiaid nad ydynt yn anabl eu rhestru AM DDIM ar dudalen yr Arweinwyr Gweithdai Cymeradwy
 • Â’r cyfle i bleidleisio yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a chael eich enwebu i’r Pwyllgor.

Tâl Aelodaeth (y flwyddyn):

 • Unigolyn anabl: AM DDIM (Mae croeso i chi wneud cyfraniad dewisol)
 • Unigolyn digyflog: £5.00
 • Unigolyn cyflogedig sydd ddim yn anabl: £7.00
 • Sefydliadau – ddim yn statudol: £30.00
 • Sefydliadau – Statudol £50.00

Os hoffech ddod yn aelod o Gelfyddydau Anabledd Cymru, cliciwch i lenwi’r ffurflen. Ewch i dudalen Cysylltwch â Ni am ein manylion llawn.

Datganiad Preifatrwydd

Pwy ydym ni?

Mae Celfyddydau Anabledd Cymru (DAC) yn sefydliad arweiniol ar gyfer anabledd a’r celfyddydau yng Nghymru. Rydym yn cefnogi oddeutu 400 o aelodau ar draws pedair rhanbarth, ac yn eu helpu nhw i gyflawni eu dyheadau creadigol, datblygu gwaith newydd a chymryd rhan mewn ymarfer creadigol. Rydym yn gweithredu fel asiantaeth eiriolaeth ac fel arbenigwr hyfforddiant hefyd sy’n darparu Hyfforddiant Cydraddoldeb Anabledd (HCA) a’r cwrs Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (CCIM) i amrywiaeth o sefydliadau celfyddydol a thrydydd sector.
Rydym yn casglu eich data i’ch diweddaru chi am y prosiectau rydym yn eu cefnogi; gan gynnwys gwaith hunangynhwysol DAC a gwaith ein haelodau a sefydliadau celfyddydol eraill yng Nghymru. Rydym eisiau dweud wrthych chi pa wybodaeth y byddwn yn ei chadw amdanoch chi, pam ein bod ni’n cadw’r wybodaeth hon, pa mor hir y byddwn yn ei chadw ac ar gyfer beth y byddwn ni’n ei defnyddio – gyda’ch caniatâd chi.

Eich gwybodaeth

Yr wybodaeth a gasglwn ydy’r wybodaeth rydych chi’n dewis ei rhoi i ni. Mae hyn yn gallu cynnwys:

 • Eich enw
 • Eich cyfeiriad
 • Eich rhif ffôn
 • Eich cyfeiriad e-bost
 • Dolenni[A1] cyfryngau cymdeithasol;
 • Eich adborth a’ch sylwadau
 • Unrhyw wybodaeth ychwanegol y byddwch chi’n dewis ei rhoi i ni

Sut fydd yr wybodaeth amdanoch chi yn cael ei defnyddio

Mae TAC yn cydymffurfio â’i rwymedigaethau o dan y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol drwy gadw eich data personol yn gyfredol, drwy ei storio a’i ddinistrio’n ddiogel, drwy beidio â chasglu na chadw gormod o ddata; drwy ddiogelu data personol rhag cael ei golli, ei gamddefnyddio, rhag rhywun yn cael mynediad iddo heb awdurdod a rhag cael ei ddatgelu, a thrwy sicrhau bod mesurau technegol priodol ar waith i ddiogelu data personol.

Rydym yn gwneud hyn drwy

 • Storio eich data ar gronfa ddata ddiogel sydd ddim ond yn gallu cael ei defnyddio gan staff sydd wedi’u hyfforddi’n briodol
 • Gadw eich data personol am ddim mwy na sy’n rhesymol angenrheidiol, a dim ond cadw eich data am y cyfnod yr ydych chi wedi’i danysgrifio iddo.
 • Dynnu eich data personol oddi ar ein cronfa ddata a’i ddileu o’n cofnodion pan fyddwch yn dad-danysgrifio.

A fydd unrhyw un arall yn cael gweld eich gwybodaeth?

Os ydych chi wedi rhoi adborth mewn digwyddiad, gellir atgynhyrchu’r ymateb hwn, naill ai’n gryno neu air am air, ar ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol neu mewn unrhyw ymchwil neu astudiaethau achos o effaith a gyhoeddir ar ein gwefan neu mewn papurau a chylchgronau academaidd. Fodd bynnag, bydd yr ymatebion hyn yn ddienw, fel na fydd manylion personol fyth yn cael eu datgelu gydag ymatebion i adborth.
Ni fydd DAC yn trosglwyddo eich data personol i drydydd parti heb gael eich caniatâd chi yn gyntaf.

Pryd fyddwn yn cysylltu â chi?

 • Gallai’r manylion personol rydych chi’n eu rhoi i ni gael eu defnyddio i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am brosiectau rydym yn gweithio arnynt ar hyn o bryd. Efallai y byddwn yn gwneud hyn trwy gyfrwng llythyr, ffôn, sianelau cyfryngau cymdeithasol neu e-bost.
 • Efallai y byddwn yn cysylltu â chi ynghylch unrhyw adborth a ddarparwyd gennych ynghylch y cynigion yn y digwyddiad ymgynghori.

Pa hawliau sydd gennych chi am yr wybodaeth rydym yn ei dal amdanoch chi?

Ar unrhyw adeg pan fyddwn ni mewn meddiant o’ch gwybodaeth, mae gennych yr hawl i:

 • Ofyn am gopi o’r wybodaeth rydym yn ei chadw amdanoch chi.
 • Gywiro unrhyw wybodaeth y gallai fod gennym sydd yn anghywir
 • Ofyn am yr wybodaeth sydd gennym amdanoch chi i gael ei dileu o’n cofnodion.
 • Pan fo amodau penodol yn berthnasol, mae gennych yr hawl i gyfyngu’r math o wybodaeth rydym yn ei phrosesu amdanoch chi.
 • Mae gennych yr hawl i wrthwynebu mathau penodol o brosesu megis marchnata uniongyrchol.

Os ydy eich data yn mynd i gael ei ddefnyddio ar gyfer rhywbeth heblaw’r hyn yr ydym eisoes wedi’i gynnwys yma:  

Os ydym yn dymuno defnyddio eich data personol at bwrpas newydd, sydd heb ei gynnwys yn yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn, byddwn yn rhoi hysbysiad newydd i chi sy’n esbonio hyn, a sut i optio mewn.

Beth ydy’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich gwybodaeth bersonol?

Er mwyn prosesu eich gwybodaeth i fod yn gyfreithlon o dan y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol, bydd DAC yn gofyn am eich caniatâd i ddefnyddio eich data, trwy gyfrwng bocs i dicio i optio mewn ar y ffurflen ganiatâd.

Beth os ydych chi’n newid eich meddwl am y caniatâd rydych chi wedi ei roi?

Mae gennych yr hawl i newid eich meddwl ar unrhyw bryd ynghylch y caniatâd rydych chi wedi ei roi i DAC.

Scroll to Top