Ymaelodi

Rydym yn credu y dylai’r celfyddydau fod ar gael i bawb yng Nghymru – ymunwch â ni heddiw a helpu i wireddu hynny.

Mae aelodaeth AM DDIM i bobl anabl, sy’m byw hng Nghymru  a gallwch gael nifer o fuddion, sy’n cynnwys: 

 • Diweddariadau rheolaidd am gyfleoedd artistig (yng Nghymru a thu hwnt)
 • Cyfleoedd i arddangos eich gwaith ar-lein 
 • Gwahoddiadau i ddigwyddiadau DAC 
 • Gallu pleidleisio yn ein Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol

Mae croeso i sefydliadau fod yn aelodau hefyd. Bydd eich sefydliad yn cael yr un manteision ag unigolion, ac efallai y bydd cyfleoedd i chi ffurfio partneriaethau gyda DAC hefyd i gyflwyno prosiectau.

 • Unigolion digyflog sydd ddim yn anabl £5.00
 • Unigolion ar gyflog sydd ddim yn anabl £7.00
 • Unigolion Anabl ney Fyddar sy’n byw tu allan o Gymru  £7.00
 • Unigolion heb anabledd sy’n byw tu allan o Gymru    £10.00
 • Sefydliadau Anstatudol £30.00
 • Sefydliadau Statudol £50.00
 • Sefydliadau nad ydynt wedi’u lleoli mewn Cymru

Sut i ymuno

Os hoffech chi fod yn aelod o Celfyddydau Anabledd Cymru, llenwch y ffurflen hon, neu cysylltwch â ni drwy ein manylion cyswllt.

Datganiad Preifatrwydd

Pwy ydym ni?

Celfyddydau Anabledd Cymru ydy’r prif sefydliad ar gyfer celfyddydau anabledd yng Nghymru. Rydym yn cefnogi ac yn hyrwyddo artistiaid anabl, ac yn hyrwyddo eu gwaith celf, yn gweithio gyda chwmnïau celfyddydol a lleoliadau i’w gwneud yn fwy cynhwysol a hygyrch, ac yn defnyddio’r celfyddydau i herio canfyddiadau o anabledd.

Rydym yn casglu eich data i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y prosiectau rydym yn eu cefnogi; gan gynnwys gwaith hunangynhyrchiol DAC a gwaith ein haelodau a sefydliadau celfyddydol eraill yng Nghymru. Gyda’ch caniatâd chi – rydym eisiau dweud wrthych chi pa wybodaeth y byddwn yn ei chadw amdanoch chi, pam rydym yn cadw’r wybodaeth hon, am ba mor hir y byddwn yn ei chadw, ac ar gyfer beth y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon.

Eich gwybodaeth

Yr wybodaeth a gasglwn ydy’r wybodaeth rydych chi’n dewis ei rhoi i ni. Mae hyn yn gallu cynnwys:

 • Eich enw
 • Eich cyfeiriad
 • Eich rhif ffôn
 • Eich cyfeiriad e-bost
 • Dolenni[A1] cyfryngau cymdeithasol;
 • Eich adborth a’ch sylwadau
 • Unrhyw wybodaeth ychwanegol y byddwch chi’n dewis ei rhoi i ni
Sut fydd yr wybodaeth amdanoch chi yn cael ei defnyddio

Mae TAC yn cydymffurfio â’i rwymedigaethau o dan y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol drwy gadw eich data personol yn gyfredol, drwy ei storio a’i ddinistrio’n ddiogel, drwy beidio â chasglu na chadw gormod o ddata; drwy ddiogelu data personol rhag cael ei golli, ei gamddefnyddio, rhag rhywun yn cael mynediad iddo heb awdurdod a rhag cael ei ddatgelu, a thrwy sicrhau bod mesurau technegol priodol ar waith i ddiogelu data personol.

Rydym yn gwneud hyn drwy
 • Storio eich data ar gronfa ddata ddiogel sydd ddim ond yn gallu cael ei defnyddio gan staff sydd wedi’u hyfforddi’n briodol
 • Gadw eich data personol am ddim mwy na sy’n rhesymol angenrheidiol, a dim ond cadw eich data am y cyfnod yr ydych chi wedi’i danysgrifio iddo.
 • Dynnu eich data personol oddi ar ein cronfa ddata a’i ddileu o’n cofnodion pan fyddwch yn dad-danysgrifio  fel aelod .
A fydd unrhyw un arall yn cael gweld eich gwybodaeth?

Os ydych chi wedi rhoi adborth mewn digwyddiad, gellir atgynhyrchu’r ymateb hwn, naill ai’n gryno neu air am air, ar ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol neu mewn unrhyw ymchwil neu astudiaethau achos o effaith a gyhoeddir ar ein gwefan neu mewn papurau a chylchgronau academaidd. Fodd bynnag, bydd yr ymatebion hyn yn ddienw, fel na fydd manylion personol fyth yn cael eu datgelu gydag ymatebion i adborth.
Ni fydd DAC yn trosglwyddo eich data personol i drydydd parti heb gael eich caniatâd chi yn gyntaf.

Pryd fyddwn yn cysylltu â chi?
 • Gallai’r manylion personol rydych chi’n eu rhoi i ni gael eu defnyddio i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am brosiectau rydym yn gweithio arnynt ar hyn o bryd. Efallai y byddwn yn gwneud hyn trwy gyfrwng llythyr, ffôn, sianelau cyfryngau cymdeithasol neu e-bost.
 • Efallai y byddwn yn cysylltu â chi ynghylch unrhyw adborth a ddarparwyd gennych ynghylch y cynigion yn y digwyddiad ymgynghori.
Pa hawliau sydd gennych chi am yr wybodaeth rydym yn ei dal amdanoch chi?

Ar unrhyw adeg pan fyddwn ni mewn meddiant o’ch gwybodaeth, mae gennych yr hawl i:

 • Ofyn am gopi o’r wybodaeth rydym yn ei chadw amdanoch chi.
 • Gywiro unrhyw wybodaeth y gallai fod gennym sydd yn anghywir
 • Ofyn am yr wybodaeth sydd gennym amdanoch chi i gael ei dileu o’n cofnodion.
 • Pan fo amodau penodol yn berthnasol, mae gennych yr hawl i gyfyngu’r math o wybodaeth rydym yn ei phrosesu amdanoch chi.
 • Mae gennych yr hawl i wrthwynebu mathau penodol o brosesu megis marchnata uniongyrchol.
Os ydy eich data yn mynd i gael ei ddefnyddio ar gyfer rhywbeth heblaw’r hyn yr ydym eisoes wedi’i gynnwys yma:  

Os ydym yn dymuno defnyddio eich data personol at bwrpas newydd, sydd heb ei gynnwys yn yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn, byddwn yn rhoi hysbysiad newydd i chi sy’n esbonio hyn, a sut i optio mewn.

Beth ydy’r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich gwybodaeth bersonol?

Er mwyn prosesu eich gwybodaeth i fod yn gyfreithlon o dan y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol, bydd DAC yn gofyn am eich caniatâd i ddefnyddio eich data, trwy gyfrwng bocs i dicio i optio mewn ar y ffurflen ganiatâd.

Beth os ydych chi’n newid eich meddwl am y caniatâd rydych chi wedi ei roi?

Mae gennych yr hawl i newid eich meddwl ar unrhyw bryd ynghylch y caniatâd rydych chi wedi ei roi i DAC.

Scroll to Top