S4C yn hysbysebu am Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant

Am y tro cyntaf erioed mae S4C am benodi Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant fel rhan o’i hymrwymiad i adlewyrchu Cymru heddiw ar y sgrin a thu ôl i’r camera.

Mae cynrychiolaeth yn rhywbeth y mae S4C yn ceisio ei adlewyrchu ar y sgrin ac yn barod mae’r gwasanaeth ffurf-fer Hansh yn enwedig yn cael ei werthfawrogi am ei amrywiaeth a’i bortread. Bwriad S4C yw i wella’r ffordd y mae Cymru a’r Cymry yn cael eu hadlewyrchu ar draws ei gwasanaethau ac o fewn y sector sy’n creu cynnwys iddi. Mae S4C eisoes yn gweithio gyda phartneriaid ar draws Cymru i ddatblygu a denu talent newydd i’r sector. Ond ein bwriad yw gwneud mwy i gyflymu’r broses.

Mae’r darlledwr eisiau gweld a chlywed cyfranwyr, lleisiau a chymunedau newydd ar y sgrîn ac yn creu cynnwys i S4C drwy adeiladau cysylltiadau gyda’r rhai sy’n cael eu tangynrychioli yn y sector – yn benodol pobl ddu, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME), pobl anabl a phobl LGBTQ+.

Mae annog ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n rhan o’r cymunedau hyn yn bwysig iawn gan fod y grwpiau hyn wedi eu tangynrychioli ar draws y diwydiant ffilm a theledu yng Nghymru.

“Mae S4C yn cymryd yr agenda o sicrhau amrywiaeth a chynhwysiant yn y sector teledu Cymraeg o ddifri,” meddai Owen Evans, Prif Weithredwr S4C.

“Gan adeiladu ar ein gwaith i sicrhau cyfleoedd i bawb o gymunedau Cymru yn y diwydiant, mae hi’n bwysig i ddeall yn well sut i gyfathrebu a gweithio gyda chymunedau amrywiol y wlad. Â ninnau yn gorff cyhoeddus, rhaid inni arwain drwy esiampl. Felly fel rhan o’n hymateb i Black Lives Matter ac i geisio cyflymu’r newid sydd ei angen o ran bod yn ddarlledwr cynhwysol, rydym wedi penderfynu penodi ein Swyddog Amrywiaeth cyntaf.

“Bwriad y swydd yw pontio S4C â’r cymunedau hynny sydd efallai yn ansicr o’r cyfleoedd i ddod i weithio yn y sector teledu Cymraeg. Rydym ni yn ceisio adlewyrchu’r wlad yn ei chyfanrwydd, ac rydym ni eisiau clywed gennych chi.”

Bydd y rôl hon yn allweddol wrth i S4C weithio i gyflawni’r cynlluniau hyn.

Mae’r swydd ddisgrifiad llawn ar gael ar wefan S4C.

http://www.s4c.cymru/cy/swyddi/post/38941/swyddog-amrywiaeth-a-chynhwysiant

Am sgwrs anffurfiol am y swydd yma, cysylltwch â Catrin Hughes Roberts drwy [email protected]

Scroll to Top