Engage

Gweithdy Hyfforddi Gwerth Cymdeithasol: Deall sut i fesur costau, buddion a gwerth a grëir gan ymyriadau celfyddydau ac iechyd

Amgueddfa Lofaol y Pwll Mawr, Blaenafon, Torfaen

Dydd Mercher 11 Medi, 10:00 am – 1:00 pm

https://museum.wales/bigpit/visit/location/

 

Ystafell Gyfarfod Ardudwy, Adeilad Ardudwy, Prifysgol Bangor

Dydd Mercher 2 Hydref, 10:00 am – 1:00 pm

https://www.bangor.ac.uk/studentservices/guide/building/ardudwy

 

Mewn hinsawdd o gyllidebau cyfyngedig a diwygiadau strwythurol mewn awdurdodau lleol, mae angen sicrhau gwell dealltwriaeth o’r hyn mae pobl yn rhoi gwerth arno wrth benderfynu sut i ddyrannu adnoddau.

Mae’n bosibl nad yw dulliau gwerthuso cost effeithiolrwydd traddodiadol yn cofnodi gwerth llawn gweithgareddau fel mentrau celf sy’n anelu at wella iechyd a llesiant, gan fod y buddion yn gallu bod yn anodd eu mesur a gall effeithio nid yn unig ar yr unigolyn sy’n cymryd rhan ond hefyd y bobl yn eu rhwydwaith ehangach.

Mae dadansoddi enillion cymdeithasol ar fuddsoddiad yn fframwaith sy’n ceisio sefydlu’r gwerth cymdeithasol ehangach a grëir gan fenter drwy werthuso ei heffaith ar yr economi, yr amgylchedd a’i phobl.

Bydd y gweithdy hwn yn cynnig trosolwg o werth cymdeithasol (SROI) a pham ei fod yn bwysig mesur y costau, y buddion a’r gwerth a grëir gan ymyriadau; gyda chanllaw i’r camau ar gyfer cynnal dadansoddiad SROI yn defnyddio astudiaethau achos ac ymarferion grŵp rhyngweithiol. Caiff yr hyfforddiant ei gyflwyno gan Ned Hartfiel, Carys Jones ac Eira Winrow o Ganolfan Gwerth Cymdeithasol Prifysgol Bangor.

 

Ffi cynrychiolwyr

£35 sefydliadau/awdurdodau lleol/byrddau iechyd

£25 ymarferwyr llawrydd

 

Lluniaeth ysgafn yn unig

Llefydd cyfyngedig, argymhellir archebu’n gynnar

Hoffai WAHWN ddiolch i Brifysgol Bangor ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru am gynnal y gweithdai hyn.

Canolfan Gwerth Cymdeithasol Prifysgol Bangor

Ein gwaith

Mae’r Ganolfan Gwerth Cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor yn cynnig cyngor, cefnogaeth, hyfforddiant, ymgynghori a chymorth gydag ysgrifennu cynigion i helpu sefydliadau i nodi, mesur a rhoi gwerth ar ganlyniadau pwysig a brofir gan randdeiliaid.

 

Ein profiad

Gyda phrofiad helaeth mewn economeg iechyd, Mae’r Ganolfan yn cynhyrchu adroddiadau dwyieithog yn dadansoddi’r enillion cymdeithasol ar fuddsoddiad (SROI) sy’n cynnwys canlyniadau cymdeithasol ac amgylcheddol mewn dadansoddiad cost a budd traddodiadol. Ein nod yw datblygu pecyn cymorth economeg iechyd, gan gydnabod y gwerth cymdeithasol a gynhyrchir ar draws sectorau.

 

Ein dull gweithredu

Mae ein dull gweithredu’n cynnwys gweithio gyda sefydliadau i ddeall beth sydd wedi newid a rhoi gwerth ar y newidiadau hynny. Rydym ni’n dilyn saith egwyddor SROI, sy’n golygu y gallwn gymharu gwerth ariannol y buddion â chostau perthynol. Mae cymhareb budd-cost o 3:1, er enghraifft, yn nodi bod buddsoddiad o £1 yn creu £3 o werth cymdeithasol.

 

I gael rhagor o wybodaeth ewch i socialvalue.bangor.ac.uk