Ffilm Cymru Wales

TROED YN Y DRWS: UN BORE MERCHER

A ninnau wedi ennill gwobr am ein cynllun peilot hyfforddiant Troed yn y Drws, mae Ffilm Cymru bellach yn cynnig tri chyfle newydd i ddysgu sgiliau gwerthfawr ar set cynhyrchiad teledu mawr.

Mae ail gyfres boblogaidd S4C / BBC Cymru Wales, Un Bore Mercher / Keeping Faith, yn saethu hyd at ddiwedd mis Chwefror 2019, ac mae Ffilm Cymru, mewn partneriaeth ag S4C a Vox Pictures, ynghyd â chymdeithasau tai lleol, yn cynnig hyfforddiant am ddim ac wythnos ar y set.

Mae Troed yn y Drws yn cynnig i rai dros 18 oed nad ydyn nhw fel arall mewn swydd, addysg na hyfforddiant, y cyfle i dreulio wythnos yn dysgu sgiliau trosglwyddadwy gwerthfawr a all fod yn gychwyn ar yrfa yn y diwydiannau creadigol a thu hwnt. Bydd hyfforddeion yn derbyn arweiniad, cyngor a mentoriaeth gan arbenigwyr yn y diwydiant, a gallai ymgeiswyr cymwys hefyd dderbyn cymorth tuag at deithio a gofal plant.

Rolau sydd ar gael:

– Yr Adran Gynhyrchu (Rhedwr Dan Hyfforddiant)

– Cynorthwyydd Dan Hyfforddiant yn yr Adran Gelf

– Hyfforddai’r Adran Leoliadau

Efallai y bydd gennych chi sgiliau trosglwyddadwy presennol yn y meysydd hyn, fel gwaith coed, cymhwyster celf, neu mewn rôl weinyddol neu gydlynu er enghraifft.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y cyfleoedd yma.  Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan rai sydd yn cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg yn ogystal â’r rhai sydd yn dysgu ond yn eiddgar i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Caiff y gwaith ffilmio ei wneud ar draws canol de Cymru (union leoliadau i’w cadarnhau ond caiff cludiant ei gynnig).

Dyddiad cau ymgeisio yw 12 hanner dydd ar 10 Ionawr 2019 ac mae manylion y ffurflen gais i’w gweld fan hyn.

Cânt eu gwahodd i ddiwrnod recriwtio yn ne Cymru ar 16 Ionawr (lleoliad i’w gadarnhau).

Caiff yr hyfforddiant ei gynnal ar 29-31 Ionawr, a bydd y lleoliadau’n cychwyn ar 4 – 8 Chwefror.

Os oes gennych unrhyw ymholiad ynglŷn â’ch cais, cysylltwch ag Angharad Williams drwy e-bost: [email protected]

 

Ffilm Cymru

TROED YN Y DRWS: UN BORE MERCHER

A ninnau wedi ennill gwobr am ein cynllun peilot hyfforddiant Troed yn y Drws, mae Ffilm Cymru bellach yn cynnig tri chyfle newydd i ddysgu sgiliau gwerthfawr ar set cynhyrchiad teledu mawr.

Mae ail gyfres boblogaidd S4C / BBC Cymru Wales, Un Bore Mercher / Keeping Faith, yn saethu hyd at ddiwedd mis Chwefror 2019, ac mae Ffilm Cymru, mewn partneriaeth ag S4C a Vox Pictures, ynghyd â chymdeithasau tai lleol, yn cynnig hyfforddiant am ddim ac wythnos ar y set.

Mae Troed yn y Drws yn cynnig i rai dros 18 oed nad ydyn nhw fel arall mewn swydd, addysg na hyfforddiant, y cyfle i dreulio wythnos yn dysgu sgiliau trosglwyddadwy gwerthfawr a all fod yn gychwyn ar yrfa yn y diwydiannau creadigol a thu hwnt. Bydd hyfforddeion yn derbyn arweiniad, cyngor a mentoriaeth gan arbenigwyr yn y diwydiant, a gallai ymgeiswyr cymwys hefyd dderbyn cymorth tuag at deithio a gofal plant.

Rolau sydd ar gael:

– Yr Adran Gynhyrchu (Rhedwr Dan Hyfforddiant)

– Cynorthwyydd Dan Hyfforddiant yn yr Adran Gelf

– Hyfforddai’r Adran Leoliadau

Efallai y bydd gennych chi sgiliau trosglwyddadwy presennol yn y meysydd hyn, fel gwaith coed, cymhwyster celf, neu mewn rôl weinyddol neu gydlynu er enghraifft.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y cyfleoedd yma.  Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan rai sydd yn cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg yn ogystal â’r rhai sydd yn dysgu ond yn eiddgar i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Caiff y gwaith ffilmio ei wneud ar draws canol de Cymru (union leoliadau i’w cadarnhau ond caiff cludiant ei gynnig).

Dyddiad cau ymgeisio yw 12 hanner dydd ar 10 Ionawr 2019 ac mae manylion y ffurflen gais i’w gweld fan hyn.

Cânt eu gwahodd i ddiwrnod recriwtio yn ne Cymru ar 16 Ionawr (lleoliad i’w gadarnhau).

Caiff yr hyfforddiant ei gynnal ar 29-31 Ionawr, a bydd y lleoliadau’n cychwyn ar 4 – 8 Chwefror.

Os oes gennych unrhyw ymholiad ynglŷn â’ch cais, cysylltwch ag Angharad Williams drwy e-bost: [email protected]

FFILM CYMRU WALES YN BUDDSODDI YNG NGHYNULLEIDFAOEDD FFILM CYMRU

Bydd rownd ddiweddaraf Ffilm Cymru Wales o ddyfarniadau Mynediad Cynulleidfa yn parhau i gefnogi lleoliadau a gwyliau yng Nghymru i ddarparu amrywiaeth ddeinamig o brofiadau sinematig i bobl ledled Cymru.

Am y tro cyntaf, gwnaed dyfarniadau cyllido newydd i Ŵyl Animeiddio Japaneaidd Kotatsu a Chanolfan Gelfyddydau Pontio ym Mangor. Caiff Gŵyl Animeiddio Japaneaidd Kotatsu ei chynnal yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter yng Nghaerdydd rhwng 28ain a 30ain Medi, ac yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, ar 20fed a’r 21ain Hydref. Bydd yr ŵyl yn helpu cynulleidfaoedd i archwilio yr elfennau diweddaraf a gorau ym maes animeiddio Japaneaidd, gan gynnwys ffilmiau sy’n addas i bobl o bob oed yn ogystal â gweithdai a dosbarthiadau meistr gydag animeiddwyr o Japan. Bydd y dyfarniad cyllido yn cefnogi Kotatsu i barhau i ddatblygu cynulleidfaoedd newydd, gan weithio ochr yn ochr â grwpiau cymunedol lleol, ieuenctid a ffoaduriaid er mwyn ehangu cyrhaeddiad yr ŵyl.

Bydd y cyllid newydd i Ganolfan Gelfyddydau Pontio yn cynorthwyo eu prosiect sy’n annog y gymuned ym Mangor i fanteisio’n llawn ar eu sinema annibynnol leol. Mae eu mentrau’n cynnwys darparu rhagor o sinema Gymraeg, rhyngweithio cymunedol drwy wirfoddoli, creu mynediad i deuluoedd sydd â phlant ag anghenion ychwanegol, a pharhau â chyswllt y lleoliad â myfyrwyr a chynulleidfaoedd ifanc drwy ffilmiau, gemau a chynnwys rhyngweithiol. 

Yn ychwanegol at y dyfarniadau newydd, mae Ffilm Cymru yn parhau i fuddsoddi mewn tair gŵyl ffilmiau sefydledig er mwyn iddynt barhau i ehangu a chyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

Darllenwch mwy fan hyn.

FFILM CYMRU WALES SPARKS NEW BEACONS SCHEME

The fourth round of Ffilm Cymru Wales’ Beacons short film scheme is now open for applications.

Funded through Ffilm Cymru’s BFI Welsh Talent Network, Beacons invests in emerging writers, directors and producers from Wales to develop bold and unique voices, explore diverse forms of cinematic storytelling, and establish flourishing careers as feature filmmakers. This year, between five and seven short films will be funded, with awards ranging between £5,000 and £15,000. Films can be up to 15 minutes in length, made in any genre or technique, including animation, documentary, Virtual Reality and 360° filmmaking, and may be in English, Welsh or a mix of languages reflecting the rich heritage and cultural diversity of Wales.

Kimberley Warner, Ffilm Cymru’s Head of Creative Business, comments: “Beacons is our best opportunity to discover the next wave of exciting Welsh filmmakers; we’re looking for filmmakers with a strong point of view and a cinematic eye, and not necessarily a formal background in film.”

Find out more here: http://www.ffilmcymruwales.com/index.php/en/news-and-events/722-ffilm-cymru-wales-rekindles-beacons-scheme

The deadline for applications is 5:30pm on 28th September 2018.

FFILM CYMRU WALES YN AILGYFLWYNO CYNLLUN BEACONS

Gwahoddir ceisiadau am bedwaredd rownd o gynllun ffilmiau byr Beacons Ffilm Cymru Wales.

Yn cael ei ariannu drwy gynllun Ffilm Cymru, Rhwydwaith Talent Cymru BFI, mae Beacons yn buddsoddi mewn awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr o Gymru i ddatblygu lleisiau dewr ac unigryw, i archwilio ffurfiau amrywiol o adrodd storïau sinematig ac i sefydlu gyrfaoedd ffyniannus fel gwneuthurwyr ffilmiau nodwedd.
Eleni, bydd rhwng pump a saith o ffilmiau byr yn derbyn arian gyda’r symiau’n amrywio o £5,000 i £15,000.  Gall ffilmiau fod hyd at 15 munud o hyd, wedi’u gwneud mewn unrhyw genre neu dechneg, gan gynnwys animeiddiad, dogfen, Gwirionedd Rhithiol a thechneg gwneud ffilm 360°, yn Gymraeg neu Saesneg neu mewn cymysgedd o ieithoedd sy’n adlewyrchu treftadaeth ac amrywiaeth ddiwylliannol cyfoethog Cymru.

Meddai Kimberley Warner, Pennaeth Busnes Creadigol Ffilm Cymru: “Beacons yw ein cyfle gorau i ddarganfod y don nesaf o wneuthurwyr ffilmiau cyffrous yng Nghymru; rydyn ni’n chwilio am wneuthurwyr ffilmiau gyda safbwynt cryf a llygad am sinema a heb, o angenrheidrwydd, fod â chefndir ffurfiolmewn ffilm.”

Darganfyddwch fwy yma: http://www.ffilmcymruwales.com/index.php/cy/newyddion-digwyddiadau/723-ffilm-cymru-wales-yn-ailgyflwyno-cynllun-beacons

Y dyddiad cau i geisiadau yw 5:30pm ar 28 Medi 2018.

 

SWYDD: CYDLYNYDD RHWYDWAITH TALENT CYMRU Y BFI

Mae Ffilm Cymru Wales yn chwilio am cydlynydd rhan amser i genfogi’r gwaith o ddarparu rhaglen Rhwydwaith Talent Cymru y BFI

 

Rhan-amser: 17.5 awr (cyfwerth â 2.5 diwrnod) yr wythnos

Lleoliad: Caerdydd

Cyflog: £22,500 pro rata (£11,250). A phensiwn.

Cyfnod: 12 mis i ddechrau gyda photensial i ymestyn.

Darllenwch y disgrifiad swydd llawn yma.

Dyddiad cau 6 Awst 2018

 

JOB: BFI WELSH TALENT NETWORK CO-ORDINATOR

Ffilm Cymru Wales is seeking a part-time co-ordinator to support the delivery of the BFI Welsh Talent Network programme

Part-time: 17.5 hours (the equivalent of 2.5 days) per week

Location: Cardiff

Salary: £22,500 pro rata (£11,250).  Plus pension.

Term: Initial 12 months with potential to extend.

For a full Job description and how to apply click  here.

Closing date for applications  : 6th August 2018

Interviews w/c 13th August

 

FFILM CYMRU YN CYFLWYNO RHWYDWEITHIO CYFLYM YN YR EISTEDDFOD

A ydych chi’n weithiwr creadigol yn dymuno ysgrifennu, cynhyrchu neu gyfarwyddo ffilm? Efallai mai digwyddiad rhwydweithio cyflym Ffilm Cymru yw’r peth i chi, a hynny am ddim!

6 Awst

16:00 – 17:30

Look Out Cafe Bar, Heol Porth Teigr, Porth Teigr, Bae Caerdydd CF10 4GA.

Oed: 18+

Caiff cyfranogwyr y cyfle i gwrdd yn unigol â gwneuthurwyr ffilm o Gymru sydd wedi ennill eu plwyf, a hynny mewn sefyllfa hwyliog ac anffurfiol dan arweiniad cynrychiolwyr Ffilm Cymru. I gymryd rhan, cofrestrwch erbyn dydd Gwener 3ydd Awst drwy glicio ar y ddolen hon.

Noder: nifer gyfyngedig o leoedd sydd yn y digwyddiad hwn, a byddant yn cael eu rhoi ar sail y cyntaf i’r felin. Digwyddiad yn y Gymraeg fydd hwn.

Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o Sinemaes yn yr Eisteddfod.

http://www.ffilmcymruwales.com/index.php/cy/newyddion-digwyddiadau/710-ffilm-cymru-yn-cyflwyno-rhwydweithio-cyflym-yn-yr-eisteddfod

 

Ffilm Cymru Speed Networking at The Eisteddfod

Are you a Welsh-speaking creative wanting to write, produce or direct for film? Then Ffilm Cymru’s speed networking event might be for you!

6th August

4:00 – 5:30pm

Look Out Cafe Bar, Heol Porth Teigr, Porth Teigr, Cardiff Bay CF10 4GA.

Age limit: 18+

Participants will have the chance to meet one-on-one with established Welsh filmmakers in a fun and informal setting and will be guided by Ffilm Cymru representatives.

Please note: there is a fixed capacity for this event and places will be allocated on a first come, first served basis. This is a Welsh language event.

Please register here.

This event is part of Sinemaes at the Eisteddfod.

http://www.ffilmcymruwales.com/index.php/en/news-and-events/709-speed-networking-at-the-eisteddfod