Theatr Genedlaethol Cymru

Swyddi Gwag

Cynorthwyydd Datblygu Creadigol

Ydych chi’n chwilio am eich cam cyntaf i mewn i yrfa yn y celfyddydau?

Ry’n ni’n falch iawn o weithio ar y cyd â rhaglen Ysgoloriaethau Creadigol Weston Jerwood i recriwtio Cynorthwyydd Datblygu Creadigol. Nod y rhaglen yw cael mwy o bobl o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol is i mewn i yrfaoedd diwylliannol ac ry’n ni’n falch o gynnal un o 50 gymrodoriaeth sydd ar gael ledled y DU i geisio mynd i’r afael â phroblemau symudedd cymdeithasol yn y sector diwylliannol.

Mae’r Cynorthwyydd Datblygu Creadigol yn rôl newydd o fewn y tîm artistig, fydd yn gweithio ochr yn ochr â’r Cyfarwyddwr Artistig, Cynhyrchydd Gweithredol a’r Cydlynydd Datblygu Creadigol i gefnogi prosiectau datblygu creadigol y cwmni a helpu llywio ein rhaglen. Bydd y rôl yn cynnwys datblygu prosiectau creadigol, darllen sgriptiau a chynigion, a chefnogi rhaglenni datblygu sgiliau’r cwmni.

Bydd y Cynorthwyydd Datblygu Creadigol hefyd yn derbyn rhaglen o ddatblygu proffesiynol a mentoriaeth gan raglen Ysgoloriaethau Creadigol Weston Jerwood, yn ogystal â chyfle i wneud cysylltiadau creadigol ledled y DU a thu hwnt fel rhan o Rwydwaith Cymrodyr gyda 49 o artistiaid, curaduron a chynhyrchwyr eraill.

Cyflog: £19,500 y flwyddyn

Cyfnod: Cyfnod penodol am flwyddyn rhwng mis Ionawr 2021 a mis Rhagfyr 2021

Oriau: Amser llawn (37.5 awr yr wythnos)

Mae’r swydd lawn-amser hon wedi’i thargedu at unigolyn sydd â rhwng 2 a 5 mlynedd o brofiad yn gweithio (nid o reidrwydd yn y celfyddydau) ac sydd o gefndir economaidd-gymdeithasol is sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn y sector celfyddydau a diwylliannol. Mae angen rhywun sy’n siarad Cymraeg yn y swydd hon, ond gallwn ddarparu hyfforddiant a chefnogaeth i rywun fagu hyder neu gloywi iaith.

Am fwy o wybodaeth am gymwysterau ar gyfer y swydd, darllenwch y pecyn recriwtio isod.

Dyddiad cau: 23 Tachwedd 2020, 5pm

Cyfweliadau: 9 Rhagfyr 2020

Dyddiad dechrau: Ionawr 2021 (union ddyddiad i’w gadarnhau)

Lawrlwythwch y Pecyn Recriwtio yma.

Lawrlwythwch y Ffurflen Gais yma.

Lawrlwythwch y Ffurflen Monitro Cydraddoldeb yma.

Lawrlwythwch yr Hysbysiad Preifatrwydd i Ymgeiswyr yma.

Dogfennau Print Bras

Lawrlwythwch yr alwad yma.

Lawrlwythwch y Pecyn Recriwtio yma.

Lawrlwythwch y Ffurflen Gais yma.

Lawrlwythwch y Ffurflen Monitro Cydraddoldeb yma.

Lawrlwythwch yr Hysbysiad Preifatrwydd i Ymgeiswyr yma.

 

Bwrdd Ymddiriedolwyr

Ry’n ni’n chwilio am aelodau newydd i’n Bwrdd Ymddiriedolwyr…

Rhoi theatr Gymraeg wrth galon y genedl yw nod Theatr Genedlaethol Cymru. Ry’n ni’n chwilio am aelodau newydd i ymuno â’r Bwrdd er mwyn ein helpu ni i gyflawni’r weledigaeth hon a llywio’r cwmni drwy’r cyfnod nesaf.

Dyma gyfle gwerthfawr i gyfrannu at ddiwylliant Cymru, i fod yn rhan o fyd y celfyddydau, a mynychu digwyddiadau a pherfformiadau.

Mae’r cyfle hwn yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb yn y celfyddydau, sydd ag uchelgais, ac sy’n frwdfrydig. Yn ogystal, ry’n ni’n chwilio am rai Ymddiriedolwyr sydd ag arbenigedd neu brofiad yn y meysydd canlynol:

  • Y gyfraith
  • Theatr, fel ffurf artistig
  • Gwaith ymgysylltu a gweithio’n agos gyda chymunedau
  • Addysg
  • Rheoli busnes

Mae croesawu amrywiaeth o bobl a chymunedau i’r cwmni yn hynod bwysig i ni. Felly, bydden ni’n arbennig o awyddus i dderbyn cais gan unrhyw un sy’n uniaethu gydag un neu ragor o’r grwpiau canlynol: pobl ifanc (dan 30 oed); pobl o gefndir Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig; a phobl anabl. Os ydych yn teimlo bod rhwystrau yn eich atal rhag mynegi diddordeb mewn bod yn Ymddiriedolwr, cysylltwch â ni i drafod er mwyn i ni geisio dileu’r rhwystrau hynny.

Cewch ragor o wybodaeth am y cyfle hwn a’r cwmni yn y pecyn recriwtio isod.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol, mae croeso i chi gysylltu â ni:

[email protected]
07903 842554

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 16 Tachwedd 2020, 5pm

Gallwch lawrlwytho’r pecyn recriwtio yma.

Lawrlwythwch y Ffurflen Mynegi Diddordeb yma.

Lawrlwythwch y Ffurflen Monitro Cydraddoldeb yma.

Dogfennau Print Bras:

Lawrlwythwch y pecyn recriwtio yma.

Lawrlwythwch y Ffurflen Mynegi Diddordeb yma.

Lawrlwythwch y Ffurflen Monitro Cydraddoldeb yma.

Scroll to Top