The Night Out Young Promoters Scheme.

Night outThe Night Out Young Promoters Scheme helps groups of young people put on professional shows in their local area by taking away the headache of financial risk.

The 2-year project, funded via the Arts Council for Wales, is open to groups of between 5-30 young people aged 7-22 years in Conwy Communities First areas. Once a group have been identified a facilitator will work with the group via a series of 6 workshops to help them select and promote a show for the local community.

The project teaches skills from finances, how to write press releases, promote a show, invite local VIPs, obtain sponsorship as well as build confidence and self esteem.

There is a huge range of shows and artists available that they can choose from. Examples of the kind of shows available can be seen here: www.nightout.org.uk/searchshows.asp.

If you want any more information please contact Rhian Cadwaladr

Email/Ebost: [email protected]

Phone/Ffôn: 07818424283

Diben Menter Noson Allan yr Ifanc yw helpu grwpiau o bobl ifanc i gynnal sioeau proffesiynol yn eu hardaloedd drwy ysgwyddo’r baich ariannol ar eu rhan.

Mae’r prosiect yn un dwy flynedd o hyd ac wedi ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae ar gael i grwpiau o rhwng 5 a 30 person ifanc sydd rhwng 7 – 22 mlwydd oed ac yn byw yn ardaloedd Cymunedau’n Gyntaf Sir Gonwy. Unwaith i grŵp ddod ymlaen bydd hwylusydd yn gweithio gyda nhw drwy gyfres o 6 gweithdy i’w helpu nhw i ddewis a hyrwyddo sioe ar gyfer eu cymuned.

Mae’r prosiect yn dysgu sgiliau fel trin arian, llunio datganiad i’r wasg, hyrwyddo sioeau, gwahodd enwogion lleol a cheisio am nawdd. Mae hefyd yn meithrin hyder a hunan barch y bobl ifanc.

Mae amrywiaeth anhygoel o sioeau ac artistiaid i ddewis o’u plith. Mae enghreifftiau o’r sioeau posib i’w gweld yma: www.nightout.org.uk/searchshows.asp.

I wybod mwy cysylltwch â Rhian Cadwaladr.

Ebost: [email protected]

Ffôn: 07818424283

 

Scroll to Top