Newyddion DAC

Llythyr gan y Cyfarwyddwr

Annwyl Aelodau DAC

Rwy’n gobeithio y byddwch yn parhau i fod yn ddiogel ac yn iach wrth i ni aros i glywed sut mae’r ‘cloi i lawr’ yn cael ei leddfu.

Fel atgoffa, mae holl dîm DAC yn gweithio eu horiau arferol a gellir cysylltu â nhw trwy e-bost, neges destun neu ffôn i gael unrhyw ymholiadau neu alw am gyngor a chefnogaeth. Yr unig wahaniaeth yw ein bod yn gweithio gartref ac yn defnyddio dulliau newydd i gysylltu ag i gadw ar gysylltiad. Mae’n bwysig gwybod a hoffai pobl i ni roi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt trwy fformatau eraill ….. cysylltwch â ffôn symudol , 07726 112 784, E-bost neu trwy’r post brenhinol.

Mae gennym ni ychydig o newyddion – rydyn ni wedi bod yn cyhoeddi am y rolau newydd – newid ein swyddogion o gefnogaeth â ffocws rhanbarthol i arbenigeddau cenedlaethol. Mae’n bleser gennyf gyhoeddi bod Rachel Stelmach bellach yn Swyddog Celfyddydau Cenedlaethol Technoleg Greadigol a’r Celfyddydau Cyfun. Mae croeso i chi gysylltu â hi trwy e-bost – [email protected] i rannu am eich gwaith a hefyd i drafod unrhyw syniadau neu anghenion datblygu a allai fod gennych.

Mae DAC hefyd yn recriwtio:

Ar gyfer aelodau’r Bwrdd a Chadeirydd: os oes gennych ddiddordeb ac yr hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Ruth.

Artistiaid i ymuno â grŵp Cynghori Celfyddydau newydd DAC:

Rydym am sicrhau bod ein haelodau yn gallu llywio a siapio ein gwaith wrth symud ymlaen, yn ogystal â’n dal i fyny i graffu. Rydyn ni’n dîm bach ac mae gennym gylch gwaith enfawr, ond rydyn ni hefyd eisiau bod yn atebol i’r bobl rydyn ni’n eu gwasanaethu a sicrhau y gallwn ni adolygu ein cynlluniau a’n gweithredoedd yn barhaus.

Os ydych chi am ymuno â grŵp cynghori’r celfyddydau – ein nod yw cynnal 3 chyfarfod y flwyddyn mewn gwahanol rannau o’r wlad, ond hefyd sicrhau ein bod yn gweithio gyda thechnoleg newydd i fideo i mewn i’r sgyrsiau. Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â mi yn uniongyrchol ar [email protected].

Cymerwch ofal da ohonoch chi …

Ruth DAC Cyfarwyddwr

Scroll to Top