Arddangosfa Agored 2019

 

Thema Arddangosfa 2019:- ‘Ymddiriedaeth

Mae’r gystadleuaeth yn agored i artistiaid B/byddar ac anabl a’r rheini sydd â chyflyrau iechyd corfforol a / neu iechyd meddwl hirdymor, 16 oed a hŷn, sy’n byw yng Nghymru·       
Ffi ymgeisio – £7.50 y cais.

 

Llun gan Vivi-Mari Carpelan  – The impossibility of sleeplessness and Damien Hirst doesn’t exactly help

Yn yr Arddangosfa Flynyddol, rydym yn arddangos gwaith artistiaid anabl a B/byddar neu’r rheini sy’n byw gyda chyflyrau iechyd corfforol a / neu feddyliol hirdymor, ac sy’n byw yng Nghymru.

Mae’n arddangosfa agored, sy’n cynnwys gwaith gan artistiaid newydd a’r rheini sydd wedi bod yn gweithio fel artistiaid proffesiynol ers cryn amser. Ein nod yw codi proffil; cynyddu gwerthiannau, helpu i ddatblygu gyrfaoedd yn y sector creadigol; meithrin perthnasau rhwng cyfoedion a chyda lleoliadau arddangos.

Rydym yn dangos amrywiaeth o ffurfiau a chyfryngau; mae DAC yn cefnogi artistiaid sy’n gweithio ar draws pob ffurf ar gelfyddyd ac felly, yn rhoi’r cyfle i gynifer o artistiaid â phosib i arddangos eu gwaith.
Rydym yn croesawu ceisiadau o dan y thema ‘Ymddiriedaeth’ – Bwriedir iddo fod yn thema eang sy’n agored i gael ei ddehongli’n ehangach

Cynhelir yr arrdagosfa lawn yng Ngholfan Celf O Gwmpas, Llandrindod ; Yna bydd arddangosfa deithiol lai yn dangos yn y lleoliadau canlynol

 Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa, Merthyr Tudful;
Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug,
Mostyn, Llandudno

Meini prawf ymgeisio:
Un cais fesul person
Dyma’r cyfryngau gweledol a dderbynnir: llun, paentiad, cerflun, ffotograff, cerameg, collage.        
 Yn barod i’w arddangos – Rhaid i’r holl waith 2D fod mewn ffrâm – gyda ‘chylchoedd d’ a weiar / llinyn ar y cefn i’w hongian. Cyfyngiad o ran maint:  1m x 1m .·       
Gwaith ar werth: Cymerir comisiwn am unrhyw waith sy’n cael ei werthu – bydd cyfraddau comisiwn yn amrywio yn ôl lleoliad yr arddangosfa.·       
Rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn 14eg Mehefin 2019 

Oherwydd maint y lleoliadau, dim ond hyn a hyn o ddarnau y gellir eu harddangos. Rhaid i’r gwaith gydymffurfio â’r Polisi Arddangos, a bydd DAC yn dewis y gwaith i’w arddangos os oes gormod yn cael eu cyflwyno. Mae DAC yn cadw’r hawl i dderbyn neu wrthod unrhyw waith i’w gynnwys yn yr arddangosfa.  Os na fydd eich gwaith yn cael ei arddangos mewn o leiaf un lleoliad byddwch yn cael eich ffi ymgeisio yn ôl.
Rhaid i’r gwaith a ddewisir gael ei anfon i brif swyddfa DAC neu i’r lleoliad a nodir erbyn 28ain Mehefin 2019.

Rhaid i’r gwaith fod ar gael drwy gydol yr arddangosfa, a fydd yn rhedeg rhwng mis Gorffenaf  a mis Rhagfyr 2019.

 Cyflwynwch ddelwedd glir o’ch gwaith gyda’ch cais.Gallwch anfon lluniau drwy’r post (maint A4) neu drwy e-bost fel atodiadau safon uchel (300dpi) at kate@dacymru.com. neu drwy llwytho i fyny yn uniongyrchol trwy’r ddolen ganlynol https://airtable.com/shrHfdIRrs6lNqUFZ


Rhaid i’r holl artistiaid fod yn aelodau o DAC (gallwch ymuno pan fyddwch yn cyflwyno eich cais drwy gynnwys eich ffurflen ymaelodi wedi’i chwblhau gyda’ch ffurflen ymgeisio).
Cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw ymholiadau.· kate@dacymru.com neu post@dacymru.com