Studios Agored Helfa Gelf

Estyniad i’r cyfnod cofrestru!
  Am nad ydym yn cynhyrchu llyfryn Helfa Gelf eleni, mae’r cyfnod cofrestru y tro hwn yn hirach nag erioed a gallwch gofrestru tan 11 Mehefin!
 
Cynhelir y digwyddiad Stiwdios Agored yn ôl yr arfer, dros gyfnod o bedwar penwythnos ym mis Medi:
7-9, 14-16, 21-23 a 28-30, gydag opsiwn i agor yn hwyr ar nos Wener (yn ôl yr arfer hefyd!)
 

Yn ogystal â hyn, bydd yna ystod eang o gyfleoedd i arddangos a phreswyliadau i aelodau mewn orielau ledled Gogledd Cymru, gan gynnwys:

cydweithrediadau gyda Thŷ Pawb ac UnDegUn, Wrecsam.
cydweithrediad newydd gyda Phlas Glyn y Weddw
preswyliad newydd yn Stiwdio Maelor
fersiwn 2018 yr arddangosfa boblogaidd yn Oriel Brondanw
cyfle gwych i artistiaid sy’n ymddiddori mewn technoleg newydd yng nghanolfan Arloesi Pontio InnovationGalw am Ymyl 2 Pontio.docx

Unwaith eto bydd yna:

breswyliadau yng Nghanolfan Grefftau Rhuthun a Galeri Caernarfon
arddangosfeydd yn y caffi yn Oriel Mostyn
a mwy o lawer!
 
Mae cam cyntaf y gwaith o ailddatblygu ein gwefan bellach wedi’i gwblhau ac mae’n cynnwys proses fwy syml ar gyfer cofrestru ar-lein – os ydych chi’n ailgofrestru, gofynnir i chi wirio a diweddaru gwybodaeth y llynedd. Bydd angen i aelodau newydd roi eu manylion … felly gwnewch yn siŵr bod yr holl fanylion gennych wrth law.  Cofrestrwch yn www.helfagelf.co.uk
 
Dim ond gyda cherdyn credyd neu ddebyd y bydd modd talu eleni. 
Dy’n ni ddim wedi codi ein prisiau rhyw lawer ers blynyddoedd felly eleni rydym yn cynyddu’r tâl mynediad ryw ychydig – ac yn cynnig lefelau aelodaeth newydd hefyd:
 
Arian (i artist unigol) £70
Aur I (hyd at 3 artist) £120
Aur II (4 – 9 o artistiaid) £185
Gold III (10+ artist) £250
Fodd bynnag, yn rhan o ddelwedd newydd y wefan, bydd tudalennau grŵp yn cynnwys delwedd o waith celfyddydol, ynghyd ag enw a manylion cyswllt pob un artist. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael eich cynnwys os ydych chi am gael eich hystyried ar gyfer arddangosfa!
Mae pris tudalen Efydd (tudalen we yn unig) yn aros yr un fath – £35
 
Yn olaf, fel y nodwyd yn y cylchlythyr diwethaf, ar gais ein hariannwyr, ond hefyd ar sail profiad y blynyddoedd diwethaf, ni fyddwn yn cynhyrchu llyfryn Helfa Gelf eleni.  Yn un peth bu’n dasg fwy neu lai amhosib cynhyrchu llyfryn gyda phrint a mapiau eglur gyda’r gyllideb sydd gennym. Yn lle’r llyfryn, felly, a chyn hir, byddwn yn cynhyrchu taflen â manylion ein digwyddiad. Bydd hyn yn galluogi i ni arbed arian ac fe fydd yr arian dros ben yn talu am well dosbarthu a hyrwyddo drwy’r clystyrau, ac yn sicrhau mwy o bwyslais ar farchnata digidol trwy’r cyfryngau cymdeithasol a’n gwefan, ac ar-lein yn gyffredinol.
 
Bydd hyn yn cynnwys (gobeithio!) sylw rownd-y-rîl ar y cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys Instagram, Twitter a Facebook, cyswllt pellach ag adran ‘artist yr wythnos’ y wefan, ynghyd â gwefan well, a fydd yn cynnwys:
 
dyluniad addas i blatfformau symudol
mapiau clwstwr y gellir eu lawr-lwytho fel pdf
mapiau rhyngweithiol cyflawn ar y wefan
cyfleuster chwilio gwell a fydd yn dangos pa stiwdios sydd ar agor bob dydd
map y gall ymwelwyr ei lawr-lwytho a’i bersonoli
 
Rydym yn teimlo’n gyffrous iawn o ystyried yr holl bosibiliadau eleni, ac rydym yn gobeithio’n fawr y byddwch yn gallu ymuno â ni! 
Ebostiwch [email protected] os bydd gennych chi gwestiynau o unrhyw fath.
 

Scroll to Top