PRIF WEITHREDWR – ARTIS CYMUNED

Cyflog:                                  £37,748 – £41,617, yn unol â phrofiad
Dyddiad Cau:                     25 Mawrth 2019
Dyddiad cyfweliadau:     8 Ebrill 2019

 

Mae Artis Cymuned, wedi ei lleoli ym Mhontypridd, yn darparu profiadau celfyddydol o ansawdd uchel sydd yn cael eu symbylu gan ganlyniadau cymdeithasol.  Credwn yng ngrym trawsffurfiol creadigrwydd i wneud gwir wahaniaeth i ansawdd bywydau pobl.  Rydym wedi bod yn darparu profiadau celfyddydol proffesiynol o ansawdd uchel i gymunedau ledled bwrdeistref sirol Rhondda Cynon Taf ers 1987, gan greu cyfleoedd ar gyfer y bobl sy’n cael eu herio fwyaf gan eu hamgylchiadau.

Rydym yn dymuno penodi Prif Weithredwr newydd i arwain y sefydliad i’r dyfodol.  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn darparu arweinyddiaeth strategol a chymorth gweithredol i Fwrdd yr Ymddiriedolwyr a thîm bach o staff a gweithwyr llawrydd a bydd ganddynt gyfrifoldeb cyffredinol dros ddarparu gwasanaethau Artis.

Bydd y Prif Weithredwr yn meithrin a chynnal perthynas â rhanddeiliaid allanol allweddol a gwneuthurwyr polisi a bydd yn cynrychioli Artis, ei waith a’i fentrau i’r gymuned ehangach, gan gynnwys Awdurdodau Lleol, Cyngor Celfyddydau Cymru, sefydliadau addysg, y sector gwirfoddol, a grwpiau cymdeithasol amrywiol.

Dylai fod gan ymgeiswyr profiad rhagorol o arwain elusen neu gwmni yn y sector creadigol.  Bydd profiad o chwarae rôl arweiniol mewn trafodaethau a llunio ceisiadau am arian sector cyhoeddus hefyd yn ffactor allweddol wrth benderfynu ar yr ymgeisydd llwyddiannus.

Bydd ganddo/ganddi profiad o rwydweithio, adeiladu partneriaethau strategol a chynnal perthnasoedd allanol, yn ogystal â phrofiad o reoli sefydliad bach neu dîm o staff ar lefel uwch neu ar fwrdd.  Bydd ganddo/ganddi brofiad hefyd o ddadansoddi perfformiad ariannol a gweithredol a chyflwyno adroddiadau perthnasol i’r Bwrdd a rhanddeiliaid.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag YMCA Pontypridd i drawsnewid eu hadeilad presennol i fod yn ganolfan celfyddydol cymunedol blaengar.  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio gyda phartneriaid a rhanddeiliaid i gefnogi’r prosiect cyfalaf.  Bydd profiad o redeg adeilad celfyddydau cymunedol amlbwrpas a chyrraedd targedau Cynllun Busnes cysylltiedig hefyd yn ffactor allweddol wrth i ni benodi.

Bydd parodrwydd i weithio’n hyblyg yn hanfodol gan y bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus fynychu perfformiadau a chyfarfodydd gyda’r nos ac ar benwythnosau.

I wneud cais anfonwch eich CV, gyda llythyr eglurhaol (dim mwy na 2 dudalen) yn esbonio sut rydych chi’n bodloni gofynion y rôl hon, at ein Cadeirydd, Jonathan Huish, drwy e-bostio samantha@artiscommunity.org.uk . Mae croeso hefyd i ymgeiswyr sydd â diddordeb yn y rôl drafod yn gyfrinachol gyda’n Cadeirydd. Rydym yn gweithredu Polisi Recriwtio Cyfle Cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned yn y Gymraeg neu’r Saesneg.