New Directions – Community Art Therapy Group to be held in Dolgellau

New Directions Community Art Therapy GroupA new community art therapy group is due to start in January for the benefit of Meirionnydd residents who are experiencing mental health difficulties. The ‘New Directions’ initiative will be delivered by the arts therapy service at the Betsi Cadwaladr University Health Board in partnership with Gwynedd Council’s Community Art Unit.

Art therapy is a form of psychotherapy that uses art media as its primary mode of communication. Through art-making, people can express and explore feelings that are at times confusing and difficult to communicate verbally. It is not about artistic skill and participants do not need any previous art-making experience; art is used as a positive and creative outlet for energy and expression.

This is a new service for people who have a history of complex, enduring, emotional and behavioural difficulties often stemming from early experiences.  Participants will be referred to the service via the local community mental health team. The New Directions community art therapy group will meet weekly in Dolgellau between January and April 2016 and the programme will run for twelve weeks.

The service aims to offer its participants an opportunity to explore and understand difficulties with other people who have similar problems. Sessions will facilitate decision making and self-awareness. The group will support its members to make positive changes in life and help increase self-confidence and self-esteem.

The group will be facilitated by art psychotherapists Pamela Stanley from the Betsi Cadwaladr University Health Board and Gwawr Wyn Roberts from Gwynedd Council. Pamela Stanley explained…

“This is a new partnership which will offer continuing therapeutic support for mental health service users living in the community.  Similar groups have been held in Anglesey and Arfon in the past and we are very pleased to be able to expand the service to Meirionnydd in 2016”

For more information about the art therapy group please contact Pamela Stanley:

(01248) 384121 ext. 4296 / [email protected]

 

Cyfeiriadau Newydd – Grŵp Therapi Celf Gymunedol i’w gynnal yn Nolgellau

Mae grŵp therapi celf gymunedol newydd ar fin cychwyn ym mis Ionawr ar gyfer trigolion sy’n profi anawsterau iechyd meddwl ym Meirionnydd. Bydd cynllun ‘Cyfeiriadau Newydd’ yn cael ei gynnal gan wasanaeth therapïau celfyddydol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr mewn partneriaeth ag Uned Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd.

Mae therapi celf yn ffurf o seicotherapi sy’n defnyddio cyfrwng celf fel ei brif ffordd o gyfathrebu. Gall bobl ddefnyddio celf i fynegi ag archwilio meddyliau a theimladau sy’n anodd eu cyfathrebu ar lafar.  Nid yw ynglŷn â sgil artistig ac nid oes angen i gyfranogwyr fod â phrofiad blaenorol o wneud gwaith celf; mae’r celf yn cael ei ddefnyddio fel modd positif a chreadigol i sianelu egni a mynegiant.

Mae’r gwasanaeth newydd hwn ar gyfer pobl sydd â hanes o anawsterau cymhleth, hir dymor, emosiynol ag sydd â phroblemau ymddygiad, o ganlyniad i brofiadau cynnar. Bydd y cyfranogwyr yn cael eu cyfeirio at y gwasanaeth gan y tîm iechyd meddwl lleol. Bydd grŵp therapi celf Cyfeiriadau Newydd yn cwrdd yn wythnosol yn Nolgellau rhwng Ionawr a Ebrill 2016 ac fe fydd y gwasanaeth yn rhedeg am ddeuddeg wythnos.

Mae’r gwasanaeth yn anelu i gynnig cyfleoedd i archwilio a deall anawsterau gyda phobl eraill sydd â phroblemau tebyg. Bydd y sesiynau’n helpu mynychwyr i wneud penderfyniadau ac yn annog hunanymwybyddiaeth. Bydd y grŵp yn cefnogi’r aelodau i wneud newidiadau positif yn eu bywydau ac yn helpu i godi hunan hyder a hunan barch.

Bydd y grŵp yn cael ei hwyluso gan y therapyddion celf Pamela Stanley o Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a Gwawr Wyn Roberts o Gyngor Gwynedd. Eglurodd Pamela Stanley…

“Bydd y bartneriaeth newydd hwn yn cynnig cefnogaeth therapiwtig barhaus ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl sy’n byw yn y gymuned. Mae grwpiau tebyg wedi cael eu cynnal yn Ynys Môn ac Arfon yn y gorffennol ac yr ydym yn hynod falch o fod yn gallu ymestyn y Gwasanaeth i Feirionnydd yn 2016.”

Am fwy o wybodaeth am y grŵp therapi celf cysylltwch â Pamela Stanley:

(01248) 384121 est. 4296 / [email protected]