Hyfforddiant

Gall hyfforddiant yn ymwneud ag anabledd fod yn ddefnyddiol o ran helpu’r sefydliad i fynd i’r afael ag ystod o faterion anabledd. Dylai pob cwrs hyfforddi ar gydraddoldeb ac anabledd i staff a gwirfoddolwyr gynnwys cynrychiolwyr o’r tîm rheoli. Bydd cwrs hyfforddi da yn annog cyfranogwyr i gyfrannu ar sail eu profiadau eu hunain, a bydd presenoldeb rheolwyr yn sicrhau y gall syniadau sy’n deillio o’r hyfforddiant gael eu rhoi ar waith.

Enghreifftiau o hyfforddiant:

Hyfforddiant Cydraddoldeb i Bobl Anabl (DET)

Mae DET yn mynd i’r afael â’r darlun mawr o ran materion anabledd mewn perthynas â datblygiad sefydliadol. Mae DET yn helpu sefydliad i nodi’r rhwystrau ac edrych ar ffyrdd o gydweithio er mwyn gwneud newidiadau. Os bydd pob aelod o’r bwrdd a’r staff yn mynychu cwrs DET gyda’i gilydd, gall hyn fod yn ffordd dda o ddechrau Cynllun Gweithredu Anabledd. Gellir dyfeisio cwrs yn benodol ar gyfer sefydliad, gan ganolbwyntio ar faterion penodol. Caiff DET ei arwain gan hyfforddwyr anabl bob tro.

Efallai y caiff yr angen am ragor o hyfforddiant yn y categorïau canlynol ei nodi yn sgil cmryd rhan mewn cwrs Hyfforddiant Cydraddoldeb i Bobl Anabl, neu drwy werthusiadau staff neu fonitro darpariaeth gwasanaeth:

Hyfforddiant Cydraddoldeb i Bobl Fyddar – Hwyluso dealltwriaeth o Ddiwylliant Pobl Fyddar a helpu sefydliadau i weithio tuag at sicrhau cydraddoldeb yn eu gwasanaethau.

Hyfforddiant i diwtoriaid / arweinwyr gweithdai i sicrhau bod eu gweithdai’n hygyrch i bobl anabl – Gellir cynllunio’r cyrsiau yn unol â briff penodol.

Hyfforddiant ar nam penodol – e.e. Ymarferoldeb gweithio gyda phobl ddall a phobl â nam ar eu golwg, neu bobl a chanddynt anableddau dysgu.

Hyfforddiant anabledd i staff blaen tŷ a staff y swyddfa docynnau, stiwardiaid a gwirfoddolwyr – Ymarferoldeb materion yn ymwneud â hygyrchedd lleoliadau a digwyddiadau.

Allanfeydd brys i bobl a chyflogeion anabl

Mae hyfforddiant mewn gwagio adeiladau ar frys yn bodoli ond nid yw’n hawdd dod o hyd iddo. Dylai sefydliadau a chanddynt gyflogeion anabl sefydlu Cynlluniau Gwagio’r Adeilad mewn Argyfwng. Nod y rhain yw rhoi’r wybodaeth angenrheidiol i bobl na allant adael yr adeilad heb gymorth er mwyn iddynt allu dianc i le diogel a rhoi’r wybodaeth angenrheidiol i staff y lleoliad er mwyn sicrhau bod y cymorth cywir ar gael bob amser.

Dylai pob lleoliad sydd ar agor i’r cyhoedd gynllunio ar gyfer symud pobl anabl o’r adeilad os bydd argyfwng.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â

Celfyddydau Anabledd Cymru, Ffôn / Ffôn Testun: 029 2055 1040, E-bost: [email protected]

Mae'r sylwadau wedi cau.