Perfformiadau Hygyrch i Gynulleidfaoedd Anabl

Sut gall lleoliadau a chwmnïau teithiol sicrhau nad oes unrhyw un yn cael ei gau allan o berfformiadau oherwydd materion yn ymwneud â hygyrchedd?

Sut gall lleoliadau a chwmnïau teithiol sicrhau nad oes unrhyw un yn cael ei gau allan o berfformiadau oherwydd materion yn ymwneud â hygyrchedd?

Gallwch chi wneud gwahaniaeth mawr.

accessible performances banner
Mae’r cwrs hwn yn arbennig o briodol ar gyfer rheolwyr lleoliadau a chwmnïau teithiol. Fodd bynnag, gall unrhyw un sydd am ddysgu mwy am sicrhau bod perfformiadau’n hygyrch a datblygu cynulleidfaoedd o bobl anabl gael budd o’r hyfforddiant hwn.

Pum rheswm da dros fynd ar gwrs ‘Perfformiadau Hygyrch i Gynulleidfaoedd Anabl’

 1. Mae pobl anabl yn gwsmeriaid hefyd; mae tua 20% o’r boblogaeth yn anabl, felly rydyn ni’n cynrychioli 20% o’ch cynulleidfa bosibl.
 2. Mae’n bosibl eich bod meddwl y bydd hi’n ddrud sicrhau bod eich perfformiad yn hygyrch. Gadewch i ni ddangos i chi nad yw hynny’n wir.
 3. Yn aml, ystyrir pobl anabl yn gynulleidfa ‘anodd ei chyrraedd’. Byddwn yn trafod strategaethau marchnata i’ch helpu i gyrraedd y cynulleidfaoedd newydd hynny – a’u cadw!
 4. Bydd gweithio gyda phobl anabl yn rhoi hwb i’ch ymdrechion i ddatblygu cynulleidfaoedd. Dewch i ddysgu mwy!
 5. Dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 mae’n anghyfreithlon gwahaniaethu yn erbyn pobl anabl. Dysgwch sut i osgoi cael eich erlyn am wahaniaethu. Ewch yr ail filltir i ddysgu sut y gallwch chi wneud eich perfformiadau mor hygyrch â phosibl gyda’ch cyllideb a’ch adnoddau.

Nodau’r cwrs

Bwriad Perfformiadau Hygyrch yw helpu cyfranogwyr i wneud y canlynol:

 • Gwerthfawrogi’r achos busnes dros gydraddoldeb perfformiadau
 • Defnyddio egwyddorion cydraddoldeb gyda phob agwedd ar gynllunio, rhaglennu a gwerthuso perfformiadau
 • Deall holl ofynion perfformiad hygyrch a sut i’w bodloni
 • Defnyddio synnwyr cyffredin a chreadigrwydd i ddatrys problemau sy’n ymwneud â mynediad

Rhaglen y cwrs

Mae’r cwrs 6 awr hwn yn ymdrin â nifer o bynciau, gan gynnwys:

 • Y Model Anabledd Cymdeithasol a sut i’w ddefnyddio
 • Crefft Addasiadau Rhesymol
 • Elfennau Hygyrchedd – mynd y tu hwnt i ddeddfwriaeth
 • Datblygu cynulleidfa – troi pobl sy’n ‘anodd eu cyrraedd’ yn gwsmeriaid selog
 • Cynllunio a Gweithredu ar gyfer eich perfformiadau

Hyfforddwyr y Cwrs

Mae gennym flynyddoedd o brofiad o weithio gyda lleoliadau a chwmnïau teithiol i sicrhau bod perfformiadau mor hygyrch â phosibl o fewn cyllideb. Rydyn ni’n deall yr heriau a’r rhwystrau, y gwahaniaeth y gallwn ei wneud drwy agwedd, a’r manteision y gallwn eu cyflawni. Bwysicaf oll, rydyn ni’n deall pa mor annifyr yw’r teimlad o gael eich cau allan gan nad yw eich anghenion mynediad wedi’u diwallu, a’r teimlad hyfryd pan gaiff pawb eu cynnwys a’u gwerthfawrogi am eu cyfraniad unigryw.

Rydyn Ni’n Deall

Dyfyniadau o adborth

“sesiwn llawn gwybodaeth, llawer i ni feddwl amdano”.

“Cyflwyniad gwych, clir a defnyddiol iawn”.

“Cwrs cynhwysfawr iawn. Y cwrs mwyaf diddorol i mi ei fynychu ers tro byd. Roeddwn i’n teimlo fel y gallwn i ofyn unrhyw gwestiynau”

Archebu

Trefnwch le ar gwrs mewnol neu cofrestrwch i gael gwybod pan fydd cwrs allanol yn cael ei gynnig.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r swyddfa neu ffoniwch 02920 551040

Mae'r sylwadau wedi cau.