Egin Artistiaid

Beth yw Egin Artist

Drwy ddweud ‘Egin Artist’, rydym ni’n golygu rhywun sy’n dechrau graddol gamu i yrfa artistig, efallai eich bod newydd orffen yn y coleg, wedi dechrau datblygu eich creadigrwydd yn hwyrach yn eich oes neu’n newid cyfeiriad ar ôl cael nam neu ar ôl bod drwy gyfnod o adferiad, nid oes dim un senario sy’n ei ddisgrifio.

Beth allwn ni ei wneud i chi?

Cyllid

Mae’n bosib y gallwn ni eich helpu i ddod o hyd i ffynonellau cyllid i ddatblygu neu arddangos eich gwaith. Mae’n eithaf anodd dod o hyd i gyllid ar gyfer artistiaid unigol, o’u cymharu â grwpiau. Y ffynhonnell amlycaf yw Cyngor Celfyddydau Cymru (mae Cynghorau Celfyddydau Rhanbarthol eraill ar gael) ond cymharol ychydig o artistiaid fydd yn cael nawdd i’w gwaith fel hyn ac mae’r symiau dan sylw yn aml yn gymharol fach. Nid y Cyngor Celfyddydau o anghenraid yw’r dewis iawn ar gyfer egin artist oherwydd bod ganddynt syniadau penodol iawn am ‘ansawdd’ ac yn gyffredinol maent yn hoffi gweld bod pobl wedi cael llwyddiant yn y gorffennol, ond ni ddylid ei ddiystyru’n llwyr. Rydym ni wedi rhestru rhai cyllidwyr eraill ar ein Tudalen Cyfleoedd am Gyllid.

Cyfleoedd

Efallai eich bod yn chwilio am gyfleoedd i fod yn rhan o’n prosiectau grŵp neu am rywbeth sy’n lleol i chi, os felly, cysylltwch â ni ac fe wnawn drefnu i’ch cyfarfod a siarad am yr hyn rydych chi’n chwilio amdano.

Arddangos

Mae gennym ni Oriel ar-lein ein hunain – y gallwch gael eich enw arni, fel aelod o DAC, yn rhad ac am ddim. Unwaith y mis rydym ni’n dewis un artist yr ydym ni’n credu bod ei waith yn haeddu sylw ac mae’n yn cael bod yn ganolbwynt mewn arddangosiad misol.

Arweinwyr Gweithdai

Os ydych chi’n arwain gweithdai a’ch bod yn meddu ar gymwysterau penodol, arbenigedd neu brofiad o weithio gydag amrywiaeth eang o bobl, gallwn hefyd gynnig i chi roi eich enw yn ein hadran ar gyfer Arweinwyr Gweithdai.

Cyhoeddusrwydd

Mae gennym ein Cyhoeddiad ein hunain – ‘Beth Sy’ ’Mlaen’, a anfonir allan bob deufis fel copi caled a bob pythefnos fel diweddariad e-bost. Mae gennym hefyd dudalen Facebook yr ydym ni’n ei diweddaru’n rheolaidd gyda digwyddiadau, cyfleoedd ac unrhyw beth fydd o ddiddordeb i chi o bosib. Os oes gennych chi arddangosfa neu ddigwyddiad yr hoffech roi cyhoeddusrwydd iddynt, gallwn ni wneud hynny drwy gyfrwng un sianel neu’r ddwy sianel hon. Os hoffech gyfrannu at Beth Sy’ ‘Mlaen, gallwch naill ai lenwi’r ffurflen hon, neu e-bostiwch ni – post@dacymru.com. Gallwch bostio’n uniongyrchol ar y dudalen Facebook eich hun, neu ofyn i ni wneud os nad ydych chi ar Facebook.

Cyngor ar Hygyrchedd

Os ydych chi’n cynnal arddangosfa neu berfformiad ac eisiau sicrhau ei fod yn gwbl hygyrch, gallwn gynnig cyngor i chi am yr hyn i feddwl amdano a sut i ddatrys unrhyw broblemau mynediad a gewch. Gallwch hefyd edrych drwy ein hadran ‘Gofodau Cyfartal‘.

Grwpiau

Os ydych chi’n gweithio fel rhan o grŵp, neu’n meddwl am sefydlu grŵp, gallwn gynnig cyngor i chi am ffynonellau nawdd amgen – gall y rhain amrywio’n ôl pa fath o grŵp rydych chi’n ei sefydlu, e.e. Elusen Gofrestredig, Menter Gymdeithasol/ Cwmni Buddiannau Cymunedol/ Cwmni cydweithredol ayb, neu gallwn hefyd roi cyngor ar ba fath o grŵp i’w sefydlu.

Technoleg

Os ydych chi’n cael trafferth dod o hyd i ffordd o wneud rhywbeth technegol neu gael gafael ar feddalwedd i helpu gyda’ch nam penodol, efallai y gallwn ni helpu, neu o leiaf eich cyfeirio i’r lle iawn.

Mae'r sylwadau wedi cau.