Cyfleoedd am Nawdd

Cyfleoedd i gael Cyllid

Cyllid Cyffredinol ar gyfer y Celfyddydau

Cyngor Celfyddydau Cymru

Rhaid i bob cais fod am waith o ansawdd ac sy’n adlewyrchu ein blaenoriaethau cyllido. Ni chewch ond fod ag un grant hyfforddiant ac un grant arall ar unrhyw un adeg, beth bynnag yw ei werth:  www.artscouncilofwales.org.uk

Os ydych chi tu allan i Gymru, cyfeiriwch at eich Cyngor Celfyddydau eich hun:

Cyngor Celfyddydau Iwerddon: www.artscouncil.ie
Cyngor Celfyddydau Lloegr: www.artscouncil.org.uk
Creative Scotland: www.creativescotland.com
Cyngor Celfyddydau Gogledd Iwerddon: www.artscouncil-ni.org

Ymddiriedolaeth Wellcome

Mae’r dyfarniadau ar gyfer y Celfyddydau’n cefnogi prosiectau celfyddydau arbrofol a llawn dychymyg sy’n ymchwilio i wyddoniaeth fiomeddygol.

Nod y cynllun yw:

 • ennyn diddordeb, cyffro a thrafodaeth am wyddoniaeth fiomeddygol drwy’r celfyddydau
 • edrych ar effaith gymdeithasol, ddiwylliannol, a moesol gwyddoniaeth fiomeddygol
 • cefnogi dysgu ffurfiol ac anffurfiol
 • annog ffyrdd newydd o feddwl
 • annog ymarfer rhyngddisgyblaethol o safon a phartneriaethau cydweithredol yn y celfyddydau, mewn gwyddoniaeth a /neu ymarfer addysgol.

Mae’r rhaglen yn ymdrin â chelfyddyd o bob math: dawns, drama, celfyddydau perfformio, celfyddydau gweledol, cerddoriaeth, ffilm, crefft, ffotograffiaeth, ysgrifennu creadigol neu gyfryngau digidol. Mae’r Ymddiriedolaeth yn gwahodd ceisiadau ar gyfer prosiectau sy’n ymgysylltu ag oedolion a/neu bobl ifanc. www.wellcome.ac.uk.

Andrew Lloyd Weber Foundation

Amcanion y sefydliad yw hyrwyddo’r celfyddydau, diwylliant a threftadaeth er budd y cyhoedd. Yn ogystal â darparu ysgoloriaethau Theatr Gerdd a chefnogi prosiectau drwy’r Gronfa Treftadaeth Bensaernïol, mae’r Ymddiriedolwyr yn gwahodd ceisiadau am gefnogaeth i brosiectau ym meysydd diwylliant, treftadaeth a’r celfyddydau a byddant yn ystyried cyllid o fewn yr egwyddorion cyllido a ganlyn: www.andrewlloydwebberfoundation.com.

Elephant Trust

Sefydlwyd yr Ymddiriedolaeth yn 1975 er mwyn galluogi artistiaid a’r rhai sy’n cyflwyno eu gwaith i ymgymryd â phrosiectau a’u cwblhau pan fo prinder arian yn achosi rhwystredigaeth. Mae wedi ymrwymo i helpu artistiaid a sefydliadau sy’n cefnu ar yr arferol ac yn dangos posibiliadau newydd, gwahanol a llawn dychymyg.

Prif nod yr Ymddiriedolwyr yw cefnogi gwaith newydd. Nid oes gan yr Elephant Trust lawer iawn o adnoddau, felly mae’r grantiau wedi’u cyfyngu fel arfer i £2,000. Rhoddir blaenoriaeth i artistiaid a sefydliadau ac orielau bach a ddylai gyflwyno cynigion llawn dychymyg, wedi eu cyfleu yn dda, ar gyfer gwneud neu gynhyrchu gwaith neu arddangosfeydd newydd: www.elephanttrust.org.uk

Daiwa Foundation – Grantiau Bach

Mae grantiau o £3,000-£7,000 ar gael i unigolion, cymdeithasau, neu gyrff eraill yn y DU neu yn Japan er mwyn hybu a chefnogi cydweithio rhwng y ddwy wlad: www.dajf.org.uk

Daiwa Foundation – Dyfarniadau

Mae dyfarniadau sy’n werth £7,000-£15,000 ar gael ar gyfer prosiectau cydweithredol sy’n galluogi partneriaid ym Mhrydain a Japan i weithio gyda’i gilydd, a hynny os yw’n bosibl yng nghyd-destun perthynas sefydliadol: www.dajf.org.uk.

Fidelio Charitable Trust

Mae ymddiriedolaeth Fidelio yn croesawu ceisiadau am grantiau i gefnogi’r Celfyddydau, yn enwedig y celfyddydau dramatig ac operatig, cerddoriaeth, lleferydd a dawns.

Gall sefydliadau, colegau, Gwyliau Celfyddydol a sefydliadau celfyddydol eraill yn y Deyrnas Unedig, ofyn am gymorth ariannol fel a ganlyn:

 • ar gyfer unigolion neu grwpiau â gallu eithriadol, y maent wedi bod yn gyfrifol am eu dewis, er mwyn eu galluogi.
 • i gael gwersi neu hyfforddiant arbennig (e.e. yn achos cerddorion i fynychu Dosbarthiadau Meistr)
 • i gymryd rhan mewn cystadlaethau allanol.
 • i gael cefnogaeth ar gyfer perfformiad arbennig sydd wedi’i drefnu.
 • i gael cefnogaeth ar gyfer cyhoeddiad, cyfansoddiad cerddorol neu waith celf arbennig.

Ni dderbynnir ceisiadau gan unigolion neu grwpiau sy’n chwilio am gefnogaeth iddynt hwy eu hunain: www.fideliocharitabletrust.org.uk

Jerwood – Grantiau Bach

Grantiau bach ar gyfer prosiectau untro, dan £10,000 fel arfer. Mae’r gronfa hon yn caniatáu i ni edrych ar gysylltiadau newydd, gweithio’n uniongyrchol gydag artistiaid unigol, cymryd risgiau a chefnogi ymchwil neu ddatblygu syniadau ar gyfer y dyfodol. Wrth graidd pob grant bach mae cyfle wedi’i dargedu ar gyfer datblygiad proffesiynol neu syniad artistig i’w archwilio: www.jerwoodcharitablefoundation.org

The Leverhulme Trust

 • Perfformio a’r celfyddydau cain:
 Ysgoloriaethau’r Celfyddydau
 • Mentrau Celfyddydol
 • Artistiaid Preswyl

www.leverhulme.ac.uk.


Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru wedi ymrwymo i gefnogi ymarferwyr celfyddydol proffesiynol a sefydliadau celfyddydol sydd wedi eu lleoli yng Nghymru i ddatblygu eu hymarfer yn rhyngwladol a gwella delwedd celfyddydau Cymru i bobl o dramor.

Gall artistiaid a sefydliadau’r celfyddydau wneud cais i’r Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol am hyd at £3,000 tuag at gostau gweithgaredd rhyngwladol, yn amrywio o berfformio mewn gŵyl gerdd dramor neu arddangos gwaith newydd mewn oriel, i ddatblygu gwaith newydd gyda chwmni theatr neu gytundeb artist preswyl: www.wai.org.uk.

Paul Hamlyn Foundation – Cyfarwyddiadur cyllid i artistiaid gweledol a chyfansoddwyr

Lluniwyd y wefan hon gan Paul Hamlyn Foundation i ddarparu porth ar gyfer gwybodaeth am gyfleoedd i gael cyllid i artistiaid a chyfansoddwyr unigol: http://fundingforartists.org.uk/artists/

Ffilm a theledu

Channel 4 – Brit Doc – Dyfarniadau Puma

Mae cronfa Dyfarniadau Catalydd PUMA.Creative yn gronfa ryngwladol ar gyfer datblygu ffilmiau dogfen, ac mae’n cynnig 40 dyfarniad y flwyddyn o hyd at 5,000 ewro yr un.

Mae hon yn gronfa ymateb buan, sy’n darparu adnoddau yng nghamau cynnar prosiect ffilm ddogfen, i saethu a golygu rhaglun ffilm. Mae’r gronfa’n agored i wneuthurwyr ffilmiau o unrhyw wlad a dyfernir grantiau’n chwarterol: puma.britdoc.org

Channel 4 – Brit Doc – Comisiynu Ffilmiau Dogfen

Rydym yn rhoi cyllid i gefnogi gwneuthurwyr ffilmiau annibynnol sy’n ymwneud â phrosiectau ffilmiau dogfen na fyddai’n cael eu comisiynu gan ddarlledwr yn y DU. Ers inni gael ein sefydlu yn 2005 rydym wedi ariannu dros 60 o ffilmiau sydd wedi ennill gwobrau.

Pan fydd y Sefydliad yn buddsoddi mewn ffilm byddwn yn ymwneud â hi’n llawn fel Cynhyrchwyr Gweithredol; mae’r prosiect yn elwa o’r arbenigedd golygyddol, y cysylltiad a’r sicrwydd ansawdd y gallwn ei addo ac mae hynny’n golygu ei bod yn fwy tebygol y bydd cydgynhyrchwyr eraill yn cynnig cefnogaeth: britdoc.org.

Sefydliad Ffilm Prydain

Y Rhaglen MEDIA (y cyfeirir ati’n aml fel MEDIA) yw rhaglen ariannu’r Undeb Ewropeaidd ar gyfer y diwydiant clyweledol. Mae gan MEDIA gyllideb o €755m ar gyfer 2007-2013 ac ar hyn o bryd mae’n cynnwys 18 o gynlluniau ariannu sy’n cynnig grantiau nad oes angen eu had-dalu i gynhyrchwyr, dosbarthwyr, asiantau gwerthiant, trefnwyr cyrsiau hyfforddi, gweithredwyr mewn technolegau digidol newydd, gweithredwyr llwyfannau fideo ar gais, arddangoswyr a threfnwyr gwyliau, marchnadoedd a digwyddiadau hyrwyddo: www.bfi.org.uk

Cyngor Ffilmiau Prydain

Mae Cyngor Ffilmiau Prydain yn chwarae rhan allweddol drwy dynnu sylw gwyliau ffilm a phartneriaid mewn gwahanol rannau o’r byd at ffilmiau byr o Brydain gan wneuthurwyr ffilmiau newydd talentog. Mae gennym gysylltiad ers tro â dros 50 o wyliau ffilm rhyngwladol ac atom ni yn aml iawn y bydd rhaglenwyr ffilmiau byr yn dod i ddechrau pan fyddant yn chwilio am waith diddorol o Brydain: film.britishcouncil.org.

Asiantaeth Ffilm Cymru

Mae Asiantaeth Ffilm Cymru’n awyddus i ddarganfod a chefnogi talentau newydd a sefydledig yn y diwydiant gwneud ffilmiau yng Nghymru.

Rydym yn cynnig cyllid ar gyfer datblygu, cyngor a gwybodaeth. Mae ein cyllid wedi’i anelu’n bennaf at brif luniau, gan gynnwys ffilmiau dogfen i’w rhyddhau yn y theatr, yn ogystal ag eitemau hyd llawn wedi’u gwneud ar gyfer ffilmiau teledu, ond mae gennym bob amser ddiddordeb mewn clywed beth arall rydych yn gweithio arno: www.filmagencywales.com

Skillset Cymru

Mae Skillset Cymru yn darparu cyllid ar gyfer grantiau hyfforddi i unigolion sy’n gweithio yn y diwydiant teledu yng Nghymru i’w wario ar Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus.

Maent yn cael eu rheoli gan Skillset a daw’r cyllid gan S4C, y sianel Gymraeg, a chymdeithas Teledwyr Annibynnol Cymru (TAC): www.skillset.org

Plant a Phobl Ifanc

Ymddiriedolaeth y Tywysog

Gall pobl ifanc ymgeisio os ydynt:

 • rhwng 14 ac 16 oed a ddim yn disgwyl cael pum gradd TGAU gradd A-C
 • rhwng 16 a 25 oed a heb fod mewn addysg, hyfforddiant nac yn gweithio mwy nag 16 awr yr wythnos.

Ein blaenoriaeth yw helpu pobl ifanc sy’n:

 • dangyflawnwyr addysgol
 • troseddwyr a chyn-droseddwyr
 • pobl ifanc ddi-waith
 • pobl ifanc sydd mewn gofal neu’n gadael gofal

Dyfarniadau Datblygu: Mae cyllid ar gael ledled Cymru i bobl ifanc sydd angen cymorth â ffioedd cyrsiau, offer, dillad gwaith, teithio, profiad gwaith ac ati …

Mae help ar gael i bobl ifanc sydd angen cymorth i ddechrau ffermio – ffioedd cyrsiau, offer ac ati …grantiau o hyd at £2,500

Dyfarniadau Arian Cymunedol: Mae arian ar gael ar gyfer 2-4 prosiect yn Ne-ddwyrain Cymru ar gyfer pobl ifanc sydd ag unrhyw syniadau am brosiect i helpu’r gymuned leol

www.princes-trust.org.uk

Amber Trust

Ein gweledigaeth yw trawsnewid bywyd unrhyw blentyn dall neu rannol ddall y mae cerddoriaeth yn bwysig iawn iddo. I wneud hyn, rydym wedi sefydlu Dyfarniadau Cerddoriaeth AMBER, sy’n gwbl ddibynnol ar eich cyfraniadau chi:  www.ambertrust.org

AYM

Mae ariannu cerddor ifanc talentog yn dasg gostus. Ond i’r bobl ifanc hyn, nid tasg yw cerddoriaeth, na gwaith.
Cerddoriaeth yw eu bywyd.

Pan fydd yr arian yn dod i ben, mae’n anodd i’r teuluoedd wybod at bwy i droi. Un sefydliad y gallant droi ato yw AYM.
Â’ch cymorth chi, rydym yn helpu mwy o gerddorion ifanc talentog bob blwyddyn: www.a-y-m.org.uk

Jessie’s Fund

Mae’r gronfa hon yn helpu plant anabl a difrifol wael yn y DU drwy ddefnyddio cerddoriaeth fel therapi ac i gyfathrebu.

Mae’r gronfa’n gweithio’n bennaf gyda hosbisau plant drwy ddarparu ystod eang o offerynnau cerdd iddynt fel bod y plant yn gallu gwneud cerddoriaeth greadigol a chael therapi cerdd.

Gall y gronfa gefnogi’r gwaith o ariannu therapydd cerdd am dair blynedd a phrynu offerynnau cerdd.

Gall plant unigol hefyd wneud cais am arian tuag at sesiynau therapi cerdd: www.jessiesfund.org.uk

Crefftau

British Council

Yn cyfrannu tuag at gostau teithio a thrafnidiaeth artistiaid sydd â’u gwaith mewn arddangosfeydd tramor. Mae Cynllun Grantiau i Artistiaid y British Council ar gyfer artistiaid a gwneuthurwyr proffesiynol sy’n gwneud enw iddynt eu hunain neu sydd wedi sefydlu eu hunain yng ngolwg y beirniaid ym Mhrydain (yn cael ei ddangos drwy CV arddangosfa a phroffil cenedlaethol): craftni.org

Celfyddydau Gweledol

Ysgoloriaeth Adam Reynolds

Sefydlwyd yr ysgoloriaeth flynyddol er cof am y cerflunydd, Adam Reynolds, i gefnogi un artist anabl sy’n gweithio yn y celfyddydau gweledol.

Mae’r ysgoloriaeth, sydd yn ei phedwaredd flwyddyn erbyn hyn, ar gael i artistiaid anabl neu fyddar yng nghanol eu gyrfa sy’n gweithio ym maes y celfyddydau gweledol: www.shapearts.org.uk

Henry Moore Trust

Mae sefydliad Henry Moore yn dyfarnu grantiau mewn chwe chategori. Dylech ystyried y rhain yn ofalus cyn gwneud cais.

PROSIECTAU NEWYDD:  mae’r rhain yn cynnwys arddangosfeydd, catalogau arddangosfeydd a gwaith comisiwn. Rydym yn ceisio bod yn hyblyg, ond fel canllaw, dyfernir grantiau fel a ganlyn, hyd at uchafswm o:

 • £20,000: ar gyfer arddangosfa amgueddfa fawr
 • £10,000: ar gyfer catalog arddangosfa
 • £30,000: ar gyfer comisiwn

CASGLIADAU:  bwriadwyd y categori hwn o grantiau cyfalaf bach er mwyn helpu sefydliadau cyhoeddus i gaffael, arddangos a diogelu cerfluniau. Bydd yr uchafsymiau a fydd ar gael o gwmpas £15,000 (caffael), £20,000 (arddangos a/neu ddiogelu).

YMCHWIL A DATBLYGU HIRDYMOR:  pwrpas y categori hwn yw helpu prosiectau cerfluniau sydd angen cyllid am fwy na blwyddyn, boed yn greadigol (e.e. comisiwn cyfoes), yn academaidd (e.e. catalog casgliad parhaol) neu’n ymarferol (e.e. prosiect diogelu).  Yr uchafsymiau a ddyfernir fydd £20,000 y flwyddyn.

CYMORTH I ARTISTIAID: CYNLLUNIAU PRESWYL NEU GYMRODORIAETHAU:  mae’r sefydliad yn dyfarnu grantiau sy’n werth hyd at £6,000 i artistiaid sy’n cael eu cefnogi gan sefydliadau cynnal, ar gyfer cynlluniau preswyl neu gymrodoriaethau am rhwng 2 a 6 mis. Bydd nifer y cynlluniau preswyl neu’r cymrodoriaethau a ddyfernir yn dibynnu ar yr adnoddau a fydd ar gael yn ystod blwyddyn benodol.

CYNADLEDDAU, DARLITHOEDD A CHYHOEDDIADAU:  bydd symiau o hyd at £5,000 ar gael ar gyfer yr uchod. Gallai cyhoeddiad fod yn llyfr neu gyfnodolyn ond nid yn gatalog arddangosfa neu’n gatalog casgliad parhaol. Os ydych yn gwneud cais am grant tuag at gyhoeddiad, nodwch yn y cais, sut ac ym mhle y bydd y cyhoeddiad yn cael ei ddosbarthu.

CYMRODORIAETHAU YMCHWIL ÔL-DDOETHURIAETH: Mae sefydliad Henry Moore yn cefnogi ymchwilwyr ôl-ddoethuriaeth drwy nifer cyfyngedig o grantiau dwy flynedd. Gweler y ddolen gyswllt isod am ragor o wybodaeth am grantiau ymchwil ôl-ddoethuriaeth 2011.

www.henry-moore.org

Technoleg Gynorthwyol

Grantiau Cyfrifiaduron a Thechnoleg Gynorthwyol

www.disability-grants.org/assistive-technology-grants.html

Llenyddol

Y Cyngor Llyfrau

Mae Cyngor Llyfrau Cymru’n darparu grantiau cyhoeddi ar gyfer llyfrau a chylchgronau llenyddol yn Saesneg. Mae grantiau ar gael ar gyfer cyhoeddiadau Cymraeg hefyd: www.cllc.org.uk

Grantiau ar gyfer gwaith sydd ar ei ganol

Dyfernir grantiau i helpu awduron â chostau ymchwil neu i ‘brynu amser’ ddwywaith y flwyddyn drwy The Authors’ Foundation a K Blundell Trust:  www.societyofauthors.org

Grantiau i awduron mewn angen

Y brif ymddiriedolaeth elusennol sy’n rhoi cymorth ariannol i awduron yw The Royal Literary Fund. Gweler www.rlf.org.uk am wybodaeth neu cysylltwch â’r ysgrifenyddes, Eileen Gunn, yn y cyfeiriad hwn: 3 Johnson’s Court, off Fleet Street, EC4A 3EA. Ffôn: 020 7353 7150.

Cerddoriaeth

Dyfarniadau Coffa Elizabeth Eagle-Bott

Mae’r gronfa hon yn rhoi cefnogaeth i gerddorion dall neu rannol ddall ar gyfer astudiaethau cerddorol, prosiectau a digwyddiadau. Mae’n ariannu ceisiadau unigol am hyd at £10,000 a rhoddir blaenoriaeth i gerddorion clasurol, yn enwedig organyddion. Gwasanaeth Cynghori ar 020 7391 2273 neu ebost: mas@rnib.org.uk. www.rnib.org.uk

EMI Music Sound Foundation

Mae’r sefydliad hwn yn cynnig dyfarniadau ar gyfer offerynnau a chyfarpar, i ysgolion, athrawon cerddoriaeth ac unigolion mewn addysg amser llawn.

Mae grantiau o hyd at £2,000 ar gael tuag at gostau prynu offerynnau cerdd neu/a chyfarpar.

Cynigir ysgoloriaethau hefyd i fyfyrwyr astudio mewn colegau/sefydliadau cerdd penodol. www.emimusicsoundfoundation.com

Grantiau Phoenix

Mae’r grantiau hyn yn helpu cerddorion, cantorion a chyfansoddwyr sydd â nam corfforol neu nam ar eu synhwyrau sy’n effeithio ar eu gallu i berfformio.

Mae’r cynllun yn agored i fyfyrwyr a cherddorion proffesiynol. Bydd yn ariannu eitemau fel offerynnau wedi’u haddasu’n arbennig, meddalwedd gyfrifiadurol a chyfleusterau Braille, a chostau astudio a pherfformio: www.helpmusicians.org.uk

Menter Gymdeithasol

UnLtd

Mae Dyfarniadau’r Mileniwm gan UnLtd yn cynnig cefnogaeth ymarferol ac ariannol i entrepreneuriaid cymdeithasol yn y DU; pobl â gweledigaeth, angerdd, cymhelliant ac ymrwymiad, sydd eisiau newid y byd er gwell.

unltd.org.uk/journey

Mae'r sylwadau wedi cau.