Gwybodaeth a Chyngor

Nid ydym yn codi tâl am gyngor a gwybodaeth cyffredinol i sefydliadau ac unigolion.

Sefydliadau

Rydym yn darparu gwybodaeth a chyngor i sefydliadau celfyddydol ar amrywiaeth eang o faterion sy’n gysylltiedig ag anabledd a’r celfyddydau.

Gallwn roi cyngor cyffredinol drwy e-bost, ffôn, ffacs neu’r post. Mae’n bosib y gallwn drefnu i rywun o Gelfyddydau Anabledd Cymru ymweld a’ch sefydliad, neu efallai gallwn drefnu cyfarfod yn ein swyddfa yng Nghaerdydd.Cysylltwch â swyddfa Celfyddydau Anabledd Cymru er mwyn trefnu cyfarfod.

Unigolion

Rydym yn cynghori artistiaid / unigolion anabl ar amrywiaeth eang o faterion, gan gynnwys marchnata eich gwaith, gwneud ceisiadau am gyllid, a datblygu sgiliau.

Rydym yn y broses o ddatblygu cyfres o daflenni gwybodaeth i artistiaid, felly cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw syniadau.

Taflenni Gwybodaeth

Equal SpacesLle Cyfartal

Mae’r taflenni gwybodaeth canlynol wedi cael eu tynnu o ddogfen Cyngor Celfyddydau Cymru, Lle Cyfartal: Canllaw ar arfer gorau i ddarparwyr y celfyddydau am faterion anabledd. Cyhoeddwyd ym mis Mawrth 2008, ac ysgrifennwyd gan Gyfarwyddwr Celfyddydau Anabledd Cymru, Maggie Hampton. Mae’r Athro Dai Smith, Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru, yn egluro mai nod Lle Cyfartal yw i

“ddarparu gwybodaeth a chyngor i sefydliadau celfyddydol a darparwyr celfyddydau am y camau ymarferol y gellir eu cymryd i chwalu’r rhwystrau y mae pobl anabl yn parhau i’w hwynebu pan fyddant yn ceisio mwynhau’r celfyddydau yng Nghymru. Gobeithiwn y bydd hwn yn offeryn defnyddiol i helpu i atal gwahaniaethu a gwella ansawdd mynediad i’r celfyddydau i bawb.”

 

Cefndir i faterion anabledd

Llunio Cynllun Gweithredu

Cymorth cyfathrebu

Gwybodaeth ategol

Mae Lle Cyfartal ar gael ar ffurf PDF  Equal Spaces (1409 downloads) , ar CD ROM a thâp sain. Maent hefyd yn ymrwymedig i sicrhau bod gwybodaeth ar gael mewn Braille a fformatau eraill, gan geisio darparu gwybodaeth mewn ieithoedd eraill ar wahân i’r Gymraeg a’r Saesneg.

Be’ Sy’ ‘Mlaen

Mae lot fawr o wybodaeth ar gael hefyd yn ein cylchgrawn, Be’ Sy’ ‘Mlaen, sy’n cael ei gynhyrchu pob dau fis. Mae Be’ Sy’ ‘Mlaen ar gael i’n aelodau drwy’r post neu ebost, neu gallwch ei ddarllen ar y wefan hon. Gall sefydliadau celfyddydol neu unigolion anabl farchnata eu gwaith am ddim trwy ddanfon eitemau atom i gael eu cynnwys yn Be’ Sy’ ‘Mlaen. Cysylltwch â swyddfa Celfyddydau Anabledd Cymru am fwy o fanylion.

Gwasanaeth Ymgynghorol

Os hoffech ymateb fwy manwl, yn cynnwys adroddiad ysgrifenedig, rydym yn darparu gwasanaeth yngynghorol. Mae ffî ar gyfer y gwasanaeth hwn. Manylion ein gwasanaeth ymgynghorol

Hyfforddiant Cydraddoldeb Anabledd

I sefydliadau sydd am fod yn flaengar o rhan bod yn hygyrch ac yn gynhwysol, gallwn ddarparu Hyfforddiant Cydraddoldeb Anabledd Celfyddydol Penodol i’ch staff a’ch bwrdd. Manylion am ein Hyfforddiant Cydraddoldeb Anabledd.

Mae'r sylwadau wedi cau.