Datganiad Hygyrchedd ac Opsiynau

Newid Arddull y Lliw

(Ailosod ffontiau ac arddull i’r fersiwn diofyn)

Newid Maint y Ffont

Mae’r wefan hon yn defnyddio meintiau ffont cymharol, sy’n golygu bod modd i borwyr newid eu meintiau’n rhwydd os yw’r teip yn anodd i chi ei ddarllen.

*DS. Os ydych chi’n defnyddio Safari, gwnewch yn siŵr nad oes tic yn y blwch o dan y dewis ‘Zoom Text Only’, neu ni fydd y safle’n edrych yn iawn.

Firefox, Chrome, Safari ac Internet Explorer 7+

Nid yn unig mae porwyr modern fel Firefox, Chrome, Safari* ac Internet Explorer 7+ yn cynyddu maint y ffont, maent hefyd yn gwneud i’r hyn sy’n ymddangos ar y sgrin yn fwy. Mae hyn yn ei gwneud yn llawer haws i ddefnyddwyr â nam ar eu golwg i weld y testun yn ogystal â’r delweddau. I wneud hyn, pwyswch CTRL ac + ar yr un pryd nes bod maint y ffont yn addas. I wneud maint y ffont yn llai, pwyswch CTRL a – ar yr un pryd. Os ydych chi’n defnyddio Apple Mac, defnyddiwch CMD yn lle CTRL.

Opera

Mae Opera yn debyg i’r uchod, ac mae’n bosib gwneud hyn drwy bwyso + neu – i gynyddu neu leihau maint y ffont.

Ffontiau ar gyfer pobl sydd â Dyslecsia

Mae ffont newydd wedi’i ddatblygu i’w gwneud yn haws i bobl sydd â Dyslecsia ddarllen ar sgrin. Gallwch lwytho’r ffont i lawr oddi ar y dudalen ganlynol a’i osod ar eich system eich hun: dyslexicfonts.com/downloads.php. Mae nifer o opsiynau eraill ar y dudalen hefyd, e.e. os ydych chi’n defnyddio Safari neu Chrome, gallwch osod ategyn ar eich porwr a fydd yn caniatáu i chi weld popeth ar y rhyngrwyd mewn ffont ar gyfer pobl sydd â Dyslecsia. Dyma sut mae’n edrych:

Dyslexic Font sample

Ffont ar gyfer pobl sydd â Dyslecsia

Defnyddio ein gwefan

Er bod ein gwefan yn eithaf syml, rydym wedi cynnwys rhywfaint o wybodaeth i wneud yn siŵr bod pawb yn cael y gorau o’r profiad.

Crëwyd y wefan i fod yn hwylus i bawb (progressive enhancement) sy’n golygu y gall pawb sy’n defnyddio’r dechnoleg wneud hynny ar y wefan heb fethu allan.

Yn ymarferol mae hyn yn golygu:

  • Mae modd darllen cynnwys pob tudalen heb CSS.
  • Os yw JavaScript wedi’i ddiffodd, mae rhai pethau ar y wefan yn wahanol i sut y byddent petai ymlaen, ond bydd pob rhan o’r wefan yn dal i fod ar gael.
  • Mae modd cynyddu neu leihau’r rhan fwyaf o’r testun ar y wefan hon drwy ddefnyddio’r offer sydd ar gael ar eich porwr.
  • Porwyr a systemau gweithredu.

Mae’r wefan hon yn gweithredu ar amrywiaeth eang o borwyr a systemau gweithredu.

Cydymffurfio â chanllawiau

Mae’r wefan hon wedi cael ei chreu yn unol â WCAG 2.0 a’r nod yw cyflawni Blaenoriaeth 2 / A ddwbl pryd bynnag y bo modd. Gan mai canllawiau yw WCAG, mae’r ffordd y mae pobl yn defnyddio ein gwefan yr un mor bwysig i ni. Gan fod y rhyngrwyd yn datblygu o hyd, a’r ffordd y gall gwahanol borwyr, technolegau a dyfeisiau ddehongli a dangos ein gwefan, rydym wedi creu’r wefan hon fel ei bod yn cydymffurfio â safonau ac arferion da ar gyfer y we, ond nid ar gyfer asiantaethau defnyddiwr neu ddyfeisiau penodol.

Adborth

Hoffem glywed gan bobl ynghylch pa mor hwylus yw ein gwefan, ac os hoffech rannu eich profiad â ni neu wneud unrhyw awgrymiadau ynghylch sut y gallwn wella, cofiwch gysylltu â thîm y wefan.

Mae'r sylwadau wedi cau.