Disability Arts Cymru

Cystadleuaeth Farddoniaeth Flynyddol

Rydym yn eich gwahodd i gyflwyno gwaith sy’n ymateb i’r thema ‘On the Edge’: rydym am adlewyrchu teimladau aelodau DAC wrth ymdrin â’r thema eang hon sy’n agored i’w dehongliad hwy eu hunain

Mae’r gystadleuaeth yn dilyn yr un thema ag arddangosfa flynyddol DAC eleni.

Bydd y gerdd fuddugol yn derbyn gwobr o daleb a roddwyd gan Llenyddiaeth Cymru y gellir ei defnyddio i dalu am gwrs ysgrifennu yn Nhŷ Newydd yn 2019.

Dewisir detholiad o gerddi i fod yn rhan o e-gyhoeddiad.

DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU YW 21 IONAWR 2019

Noder: Rhaid i chi fod yn berson anabl 16 oed neu’n hŷn ac yn aelod o DAC i gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon. Gall artistiaid o bob maes creadigol yng Nghymru ymaelodi am ddim os ydynt yn ystyried eu hunain i fod yn anabl neu os oes ganddynt gyflyrau iechyd corfforol a/neu feddyliol hirdymor. Os nad ydych chi eisoes yn aelod, gallwch ymuno wrth ymgeisio am y gystadleuaeth neu ar-lein drwy gysylltu â ni yn [email protected]

 • Os oes gennych unrhyw broblemau sy’n effeithio ar eich gallu i gyfranogi yn y gystadleuaeth hon, cysylltwch â ni

Meini prawf mynediad

Gallwch ymgeisio drwy’r post neu drwy e-bost

 • Gall y gerdd fod yn Gymraeg neu’n Saesneg.
 • Dylai cerddi ddilyn y thema ‘On the Edge.’ Rhaid iddynt gael eu teipio/ysgrifennu’n glir ac ni ddylent fod yn hirach na 40 llinell.
 • Ni ddylai’r cerddi fod wedi cael eu cyhoeddi, a rhaid iddynt fod yn weithiau gwreiddiol gennych chi.
 • Caiff pob cerdd eu beirniadu’n ddienw ac ni ddylai unrhyw gerdd arddangos eich enw nac unrhyw fanylion adnabod eraill. Ar ddarn gwahanol o bapur /yng nghorff eich e-bost dylech nodi
  • eich enw a’ch cyfeiriad a
  • teitl(au)’r cerddi.
 • Gall hyd at 2 gerdd gael eu cyflwyno gan dalu’r ffi briodol: £5 am un gerdd neu £8 am 2. Dylai sieciau gael eu gwneud yn daladwy i DISABILITY ARTS CYMRU.
 • Dewisir detholiad o gerddi i fod yn rhan o e-gyhoeddiad.
 • Unwaith y byddant wedi’u cyflwyno, ni ellir tynnu cerddi yn ôl o’r gystadleuaeth. Yn anffodus, ni allwn ddychwelyd eich ymgais atoch, felly cadwch gopi o’ch gwaith.
 • Bydd penderfyniad y beirniad yn derfynol, ac ni ddylid anfon unrhyw ohebiaeth ynglŷn â’r canlyniad. Cofiwch mai cystadleuaeth yw hon ac nid oes sicrwydd y caiff eich cerdd ei dewis. Ni chaiff unrhyw ffïoedd eu had-dalu.
 • Ni ellir addasu cerdd ar ôl iddi gael ei chyflwyno.
 • Rhoddir gwybod i’r enillwyr drwy’r post neu drwy e-bost erbyn 1 Mawrth 2019.
 • Ni all staff nac aelodau bwrdd DAC gymryd rhan.
 • Bydd un wobr o daleb gwerth £450 a gellir ei defnyddio yn erbyn cwrs ysgrifennu yn Nhŷ Newydd yn 2019 ynghyd â chostau teithio rhesymol.
 • Dylid anfon eich hymgais at: Disability Arts Cymru, Sbectrwm, Bwlch Road, Y Tyllgoed, Caerdydd CF5 3EF

Neu:  [email protected]

Bydd hawlfraint yr holl gerddi’n parhau’n eiddo i’r awduron, ond drwy gyflwyno’r gwaith yn y gystadleuaeth, rydych yn rhoi caniatâd i Disability Arts Cymru gyhoeddi eich cerdd/cerddi ar-lein, mewn argraffiadau ac mewn unrhyw e-gyhoeddiad.

DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU 21 IONAWR 2019

Am fwy o wybodaeth:    Ffôn 02920 551 040  E bost: [email protected]

Disability Arts Cymru

Cystadleuaeth Farddoniaeth Flynyddol

Rydym yn eich gwahodd i gyflwyno gwaith sy’n ymateb i’r thema ‘On the Edge’: rydym am adlewyrchu teimladau aelodau DAC wrth ymdrin â’r thema eang hon sy’n agored i’w dehongliad hwy eu hunain

Mae’r gystadleuaeth yn dilyn yr un thema ag arddangosfa flynyddol DAC eleni.

Bydd y gerdd fuddugol yn derbyn gwobr o daleb a roddwyd gan Llenyddiaeth Cymru y gellir ei defnyddio i dalu am gwrs ysgrifennu yn Nhŷ Newydd yn 2019.

Dewisir detholiad o gerddi i fod yn rhan o e-gyhoeddiad.

DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU YW 21 IONAWR 2019                            

 

Noder: Rhaid i chi fod yn berson anabl 16 oed neu’n hŷn ac yn aelod o DAC i gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon. Gall artistiaid o bob maes creadigol yng Nghymru ymaelodi am ddim os ydynt yn ystyried eu hunain i fod yn anabl neu os oes ganddynt gyflyrau iechyd corfforol a/neu feddyliol hirdymor. Os nad ydych chi eisoes yn aelod, gallwch ymuno wrth ymgeisio am y gystadleuaeth neu ar-lein drwy gysylltu â ni yn [email protected]

                Os oes gennych unrhyw broblemau sy’n effeithio ar eich gallu i gyfranogi yn y gystadleuaeth hon, cysylltwch â ni

Meini prawf mynediad

Gallwch ymgeisio drwy’r post neu drwy e-bost

 • Gall y gerdd fod yn Gymraeg neu’n Saesneg.
 • Dylai cerddi ddilyn y thema ‘On the Edge.’ Rhaid iddynt gael eu teipio/ysgrifennu’n glir ac ni ddylent fod yn hirach na 40 llinell.
 • Ni ddylai’r cerddi fod wedi cael eu cyhoeddi, a rhaid iddynt fod yn weithiau gwreiddiol gennych chi.
 • Caiff pob cerdd eu beirniadu’n ddienw ac ni ddylai unrhyw gerdd arddangos eich enw nac unrhyw fanylion adnabod eraill. Ar ddarn gwahanol o bapur /yng nghorff eich e-bost dylech nodi
 • a) eich enw a’ch cyfeiriad a
 • b) teitl(au)’r cerddi.
 • Gall hyd at 2 gerdd gael eu cyflwyno gan dalu’r ffi briodol: £5 am un gerdd neu £8 am 2. Dylai sieciau gael eu gwneud yn daladwy i DISABILITY ARTS CYMRU.
 • Dewisir detholiad o gerddi i fod yn rhan o e-gyhoeddiad.
 • Unwaith y byddant wedi’u cyflwyno, ni ellir tynnu cerddi yn ôl o’r gystadleuaeth. Yn anffodus, ni allwn ddychwelyd eich ymgais atoch, felly cadwch gopi o’ch gwaith.
 • Bydd penderfyniad y beirniad yn derfynol, ac ni ddylid anfon unrhyw ohebiaeth ynglŷn â’r canlyniad. Cofiwch mai cystadleuaeth yw hon ac nid oes sicrwydd y caiff eich cerdd ei dewis. Ni chaiff unrhyw ffïoedd eu had-dalu.
 • Ni ellir addasu cerdd ar ôl iddi gael ei chyflwyno.
 • Rhoddir gwybod i’r enillwyr drwy’r post neu drwy e-bost erbyn 1 Mawrth 2019.
 • Ni all staff nac aelodau bwrdd DAC gymryd rhan.
 • Bydd un wobr o daleb gwerth £450 a gellir ei defnyddio yn erbyn cwrs ysgrifennu yn Nhŷ Newydd yn 2019 ynghyd â chostau teithio rhesymol.
 • Dylid anfon eich hymgais at: Disability Arts Cymru, Sbectrwm, Bwlch Road, Y Tyllgoed, Caerdydd CF5 3EF    Neu  [email protected]

Bydd hawlfraint yr holl gerddi’n parhau’n eiddo i’r awduron, ond drwy gyflwyno’r gwaith yn y gystadleuaeth, rydych yn rhoi caniatâd i Disability Arts Cymru gyhoeddi eich cerdd/cerddi ar-lein, mewn argraffiadau ac mewn unrhyw e-gyhoeddiad.

 

DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU 21 IONAWR 2019

Am fwy o wybodaeth    Ffôn 02920 551 040  E bost – [email protected]

 

Cystadleuaeth Farddoniaeth Flynyddol

Rydym yn eich gwahodd i gyflwyno gwaith sy’n ymateb i thema’r Cryfach Gyda’n Gilydd:

Yr ydym am adlewyrchu teimladau ein haelodau DAC ynglŷn â hyn trwy farddoniaeth: ystyried y thema yn bersonol a / neu’n wleidyddol, er enghraifft: – perthnasoedd; Partneriaethau; Teuluoedd; Pŵer pobl gyda’i gilydd; Undod; Unplygrwydd neu mewn ymateb i Brexit a materion yn ymwneud â Mewnfudo.

 

 

 

 

 

Vivi Mari Carpelan – “The Alchemy of a Wedding”

Mae’r gystadleuaeth yn dilyn yr un thema ag arddangosfa flynyddol CAC eleni. Os hoffech ddefnyddio’r arddangosfa fel ysbrydoliaeth, cymerwch olwg ar y gwaith yn http://www.disabilityartscymru.co.uk/gallery/dac-annual-exhibition-2017

Bydd dwy wobr o £50 yn cael eu rhoi, a chaiff rhai cerddi eu dewis i fod yn rhan o e-gyhoeddiad.
Y DYDDIAD CAU YW 20 HYDREF 2017
Y beirniaid yw Dominic Williams a Dr Sion Aled Owen.

Am manylion llawan cliciwch ar:https://www.dropbox.com/s/tdeagrt63pblr6w/Poetry%20comp%202017%20cym%20final.doc?dl=0

E bost  [email protected]   neu    [email protected]

Ffon  02920551040

Theatr Clwyd

Cynllun Awdur Preswyl Theatr Clwyd

Rhan o TYFU | GROW – Rhaglen Datblygiad Creadigol Theatr Clwyd

Ar gyfer y cyfnod yma, rydyn yn gwahodd ceisiadau gan awduron benywaidd Cymraeg eu hiailth

Rydym yn gartref i awduron yng Nghymru, gan gynnig amser a gofod i ysgrifennu mewn cymuned o gyd-artistiaid heb bwysau i ‘ddangos’ neu gynhyrchu rhywbeth. Rydym yn cynnig cyfnodau preswyl yn gysylltiedig â’n cynyrchiadau mewnol fel bod awduron yn gallu dod i adnabod artistiaid eraill, treulio amser yn gwylio ymarferion a datblygu syniadau mewn amgylchedd cefnogol. Mae’r Cynllun Awdur Preswyl yn cael cefnogaeth hael gan Gyfeillion Theatr Clwyd a Llyfrgell Gladstone.

 

Ceisiadau ar agor tan ddydd Gwener 28 Gorffennaf 2017

 

Cysylltwch: [email protected]