‘Until the Stars Burn Out’ submission for Issue 3 now open

“Until the Stars Burn Out” is an online art and poetry journal, published twice a year, to correspond with the autumnal and vernal equinoxes.

We are interested in work exploring space, astronomy, stars, cosmology and our place in the Universe. We interpret this broadly; indeed, we are looking for diversity of different viewpoints and perspectives. Still, there may be scope for the obvious as well as the startling. We want to fill our pages with wonder and beauty, but won’t shy away from bleakness or injustice. We want to look out towards new worlds, but still understand our own. We want pieces that make us think, daydream, and reflect on both the vastness of our universe, and the common heritage of all life on earth.

The submission window for Issue 3 is now OPEN between July 1st 2019 and Aug 31st 2019. Issue 3 will be released in the autumn. Please read the submission guidelines carefully, particularly since these have been updated since the last issue.

“Until the Stars Burn Out” is designed and edited by Maya Horton.

You can read the current issue (March 2019) here, and the previous issue here. Please note we are migrating to a new system, and there may be some temporary difficulties with viewing old issues whilst that occurs.

Ffair Grefft Gyfoes Gogledd Cymru – Gaeaf 2019

Galw’r am artistiaid

Dydd Sadwrn 2il Tachwedd 2019

10.30yb – 5.00yp

Rydym yn llawn cyffro wrth gyhoeddi manylion yr ail Ffair Grefft Gyfoes Gogledd Cymru, cynhelir y ffair ar ddydd Sadwrn 2il o Tachwedd 2019 yn Oriel MOSTYN Llandudno.  

Mae’r ceisiadau bellach ar agor ar gyfer stondinau. Yn agor i wneuthurwyr, dylunwyr, artistiaid, stiwdios, grŵp neu fusnesau sydd ddefnyddio dulliau crefft draddodiadol neu gyfoes [e.e.. cerameg, gemwaith, gwaith metel, gwneud printiau, tecstilau, gwydr, cyfryngau cymysg, pren ac ati]. 

 

£75 yr bwrdd. 

 

Darganfyddwch fwy o wybodaeth ar ein gwefan: www.mostyn.org/craftfair 

Mae’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 20fed Medi 2019 am 5yp.

Sgil Cymru

CAMU FYNY

Menter hyfforddi ar gyfer gweithwyr proffesiynol drama deledu yng Nghymru.

Ydych chi’n gweithio ar ddrama deledu neu efo’r sgiliau angenrheidiol i wneud hynny? Ydych chi’n edrych i ‘Gamu Fyny’ yn eich gyrfa?

Mae CAMU FYNY yn gyfle prin i weithwyr proffesiynol sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant i symud ymlaen yn eu gyrfa, a hefyd ar gyfer y rhai sydd yn arbenigwyr cymwysedig sydd eisiau gweithio ym myd teledu. Bydd y cynllun hyfforddiant yn cael ei deilwra i’r unigolyn yn ôl eu hanghenion, a bydd pob cyfranogwr yn ymgymryd â lleoliad neu gwrs fudd yn para ddim mwy na 10 wythnos neu yn derbyn lwfans hyfforddi ar gyfer y cyfnod cyfan.

P’un a ydych yn Ysgrifennydd Cynhyrchu sydd eisiau camu fyny at Gydlynydd Cynhyrchu, neu AD sydd eisiau symud i fyny gradd, neu drydanwr sydd eisiau symud i mewn i adran gynhyrchu teledu, rydym am glywed gennych. Dwedwch wrthym beth sydd angen arnoch a pham.

Dyma’r bylchau sgiliau a gydnabyddir gan Sgrin Cymru (Llywodraeth Cymru) ers 2017:

 • Cyfarwyddwyr Cynorthwyol
 • Criw Cyfrifon
 • Criw Camera
 • Criw Goleuo
 • Colur
 • Gwisgoedd
 • Grip, Cynorthwy-ydd Grip
 • Golygydd gan gynnwys Effeithiau Gweledol (VFX)
 • Criw Cynhyrchu Swyddfa
 • Cyfrifwr Cynhyrchu
 • Rheolwr Cynhyrchu
 • Criw Adran Gelf gan gynnwys Seiri Coed a Adeiladwyr Set
 • Technegwr Delweddu Digidol (DIT)
 • Uwch Rheolwr Lleoliadiau
 • Llurigydd

Rydym yn falch i gyhoeddi fod Camu Fyny nôl. Os hoffech chi fod yn rhan o’n rhaglenni Camu Fyny, plis cofrestrwch eich diddordeb, gan gynnwys y swydd hoffech chi gamu fyny i, trwy ebostio eich CV a 200 gair yn egluro pam i [email protected].

I dderbyn y newyddion diweddaraf o ran ein rhaglenni Camu Fyny yn y dyfodol arwyddwch lan i dderbyn ein cylchlythyr diwydiant.

Mae’r rhaglen yma wedi’i gefnogi gan levy Teledu o Safon Uchel ScreenSkills a Llywodraeth Cymru.

Engage

Gweithdy Hyfforddi Gwerth Cymdeithasol: Deall sut i fesur costau, buddion a gwerth a grëir gan ymyriadau celfyddydau ac iechyd

Amgueddfa Lofaol y Pwll Mawr, Blaenafon, Torfaen

Dydd Mercher 11 Medi, 10:00 am – 1:00 pm

https://museum.wales/bigpit/visit/location/

 

Ystafell Gyfarfod Ardudwy, Adeilad Ardudwy, Prifysgol Bangor

Dydd Mercher 2 Hydref, 10:00 am – 1:00 pm

https://www.bangor.ac.uk/studentservices/guide/building/ardudwy

 

Mewn hinsawdd o gyllidebau cyfyngedig a diwygiadau strwythurol mewn awdurdodau lleol, mae angen sicrhau gwell dealltwriaeth o’r hyn mae pobl yn rhoi gwerth arno wrth benderfynu sut i ddyrannu adnoddau.

Mae’n bosibl nad yw dulliau gwerthuso cost effeithiolrwydd traddodiadol yn cofnodi gwerth llawn gweithgareddau fel mentrau celf sy’n anelu at wella iechyd a llesiant, gan fod y buddion yn gallu bod yn anodd eu mesur a gall effeithio nid yn unig ar yr unigolyn sy’n cymryd rhan ond hefyd y bobl yn eu rhwydwaith ehangach.

Mae dadansoddi enillion cymdeithasol ar fuddsoddiad yn fframwaith sy’n ceisio sefydlu’r gwerth cymdeithasol ehangach a grëir gan fenter drwy werthuso ei heffaith ar yr economi, yr amgylchedd a’i phobl.

Bydd y gweithdy hwn yn cynnig trosolwg o werth cymdeithasol (SROI) a pham ei fod yn bwysig mesur y costau, y buddion a’r gwerth a grëir gan ymyriadau; gyda chanllaw i’r camau ar gyfer cynnal dadansoddiad SROI yn defnyddio astudiaethau achos ac ymarferion grŵp rhyngweithiol. Caiff yr hyfforddiant ei gyflwyno gan Ned Hartfiel, Carys Jones ac Eira Winrow o Ganolfan Gwerth Cymdeithasol Prifysgol Bangor.

 

Ffi cynrychiolwyr

£35 sefydliadau/awdurdodau lleol/byrddau iechyd

£25 ymarferwyr llawrydd

 

Lluniaeth ysgafn yn unig

Llefydd cyfyngedig, argymhellir archebu’n gynnar

Hoffai WAHWN ddiolch i Brifysgol Bangor ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru am gynnal y gweithdai hyn.

Canolfan Gwerth Cymdeithasol Prifysgol Bangor

Ein gwaith

Mae’r Ganolfan Gwerth Cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor yn cynnig cyngor, cefnogaeth, hyfforddiant, ymgynghori a chymorth gydag ysgrifennu cynigion i helpu sefydliadau i nodi, mesur a rhoi gwerth ar ganlyniadau pwysig a brofir gan randdeiliaid.

 

Ein profiad

Gyda phrofiad helaeth mewn economeg iechyd, Mae’r Ganolfan yn cynhyrchu adroddiadau dwyieithog yn dadansoddi’r enillion cymdeithasol ar fuddsoddiad (SROI) sy’n cynnwys canlyniadau cymdeithasol ac amgylcheddol mewn dadansoddiad cost a budd traddodiadol. Ein nod yw datblygu pecyn cymorth economeg iechyd, gan gydnabod y gwerth cymdeithasol a gynhyrchir ar draws sectorau.

 

Ein dull gweithredu

Mae ein dull gweithredu’n cynnwys gweithio gyda sefydliadau i ddeall beth sydd wedi newid a rhoi gwerth ar y newidiadau hynny. Rydym ni’n dilyn saith egwyddor SROI, sy’n golygu y gallwn gymharu gwerth ariannol y buddion â chostau perthynol. Mae cymhareb budd-cost o 3:1, er enghraifft, yn nodi bod buddsoddiad o £1 yn creu £3 o werth cymdeithasol.

 

I gael rhagor o wybodaeth ewch i socialvalue.bangor.ac.uk

Exciting news from Taking Flight Theatre Company

We’re opening a Youth Theatre for young D/deaf & Hard of Hearing people  Autumn 2019 in Cardiff!

 

 

 

 

                                                                            For 4 years we have been dreaming of a Deaf lead youth theatre specifically for D/deaf and Hard of Hearing young people in Wales. London has one… why not Cardiff? Some of you might remember that we ran a couple of week long summer schools back in 2015 during which we met some wonderfully inspiring young people (one of whom now works for ITV no less!)

2 years ago we began the long process of applying for funding. And now we’re here to announce to the world… to shout- and sign- from the rooftops that we’ve made it. BBC Children in Need have approved our application to run a youth theatre in Cardiff for 3 years.

The Youth Theatre- yet to be named- will run out of The Wales Millennium Centre in Cardiff Bay, and we want to say a massive diolch to them for supporting this project.

There will be 3 age groups: 4-7, 8-11 and 12-18 so little ones won’t have to wait long until they can join!
All the groups will be lead by a Deaf facilitator and sessions will run in BSL and English, with interpreters present too.

Throughout the 3 years, there will be bags of opportunities for young people to perform, to share what they’ve learnt, to get involved in the non performing aspects of theatre production, to grow in confidence and to be inspired. At least once a year we’ll be organising trips to see the very best in Deaf lead theatre and performance. We’ll also be bringing in inspiring Deaf creatives and theatre practitioners to work with our young groups on specific skills. We just cannot wait to be doing all these things, and for our Deaf leaders to be inspiring the #DeafTalent of the future.

So what does this mean to you?

Perhaps you know of a D/deaf or Hard of Hearing young person who would like to join. If you do, drop me an email on
[email protected] 
and we can make sure they know when we open in the Autumn. If they’re currently too young, let us know anyway and we can put them on the waiting list.

Perhaps you’re over 18 and would like to volunteer. If this is the case, also drop me a line and we can discuss this in more detail. We’re especially keen to hear from potential volunteers who have some BSL skills.

Keep an eye out on our website and social media too as we’ll be recruiting very soon for a Deaf leader and an assistant facilitator. Could either of these roles be you?

Perhaps you’re a Deaf arts professional who has a skill you’d like to share with our groups.

And look out as we’ll be inviting people to our sharings once the youth theatres start creating.

In the meantime, we’ve applied to be part of the Christmas Big Give to raise further funds to support the Youth Theatre. If you think you could be one of our start off big pledgers (rather than a donor during Big Give Week) let us know and we can send you a pledge form. We need to raise £1250 by the 30th August in pledges to be part of the week.

Website

Taking flight -

National Theatre Wales

Cyfarwyddwr Artistig

Mae National Theatre Wales (NTW) yn dymuno penodi Cyfarwyddwr Artistig yn dilyn penodiad Kully Thiarai yn Gyfarwyddwr Creadigol Leeds 2023. 
Bydd y Cyfarwyddwr Artistig yn arwain NTW yn artistig ac yn sefydliadol – gan greu, cyfathrebu a darparu rhaglen artistig arloesol sy’n ymestyn cyrhaeddiad y cwmni yng Nghymru a thu hwnt. 

Rydym yn chwilio am ymarferydd theatr sy’n uchelgeisiol i wneud theatr bwerus sy’n cael effaith fawr wedi’i chreu yng Nghymru ar y cyd ag amrywiaeth eang o artistiaid, cwmnïau a chymunedau, yn enwedig rhai o Gymru. 
I gael manylion am y rôl a sut i wneud cais, lawrlwythwch y pecyn gwybodaeth o’n gwefan neu cysylltwch â’n cynghorwyr recriwtio Sue Hoyle a Shreela Ghosh ar[email protected] 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 1800 o’r gloch ddydd Sul 8 Medi 2019

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg. 
Mae National Theatre Wales yn gwmni cyfeillgar i ffydd.

Hannah John

Ffon: 02920 353 070

Ebost:[email protected]

Website:  https://www.nationaltheatrewales.org/cy/opportunities/cyfarwyddwr-artistig/

Engage

Gwobrau Marsh am Ragoriaeth mewn Addysg Orielau 2019

Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n gwneud gwaith rhagorol ym maes addysg orielau neu addysg a dysgu celf weledol?

Mae Engage, y Gymdeithas Genedlaethol er Addysg mewn Orielau, ac Ymddiriedolaeth Marsh Christian yn falch i gyhoeddi Gwobrau Marsh am Ragoriaeth mewn Addysg Orielau 2019. Mae’r Gwobrau, sy’n cydnabod ac yn dathlu cyflawniad y rheini sy’n gweithio ym maes dysgu ac addysg mewn cyd-destun oriel neu’r celfyddydau gweledol (hunangyflogedig, cyflogedig neu fel gwirfoddolwyr) yn y DU ac yn rhyngwladol, yn rhoi £500 i’r enillwyr ei wario ar eu datblygiad proffesiynol.

Eleni mae Engage ac Ymddiriedolaeth Marsh Christian yn lansio Gwobr flynyddol newydd i ddathlu cyflawniad oes cydweithiwr sy’n gweithio, neu sydd wedi gweithio ym maes dysgu neu addysg mewn neu ar ran orielau neu sefydliadau celfyddydau gweledol yn y DU. Bydd yr enillydd yn derbyn £500 i wario yn ôl eu dymuniad.

Dyddiad cau enwebiadau: Dydd Llun 9 Medi 2019, 10:00 am

Gwybodaeth am y gwobrau

Cynigir gwobr o £500 yr un i bedwar unigolyn yn y DU ac un yn rhyngwladol, sy’n gweithio ym maes dysgu neu addysg neu i orielau neu gyrff celfyddydau gweledol, sydd wedi dangos ymroddiad neu arloesi yn eu gwaith. 

Cynigir y wobr cyflawniad oes newydd i un unigolyn yn y DU sy’n gweithio, neu sydd wedi gweithio ym maes dysgu neu addysg mewn neu ar ran orielau neu sefydliadau celfyddydau gweledol. Cyhoeddir yr holl wobrau yng Nghynhadledd Ryngwladol Engage yn Newcastle Gateshead, 5–6 Tachwedd 2019.

Ac eithrio’r Wobr cyflawniad oes, dylai’r enillwyr ddefnyddio eu Gwobr i gefnogi eu Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) a bydd gofyn i bob un gwblhau ffurflen adborth fer erbyn mis Mawrth 2020. Gall enillydd y Wobr cyflawniad oes ddewis defnyddio’r Wobr i wneud beth bynnag mae’n ei ddymuno, a allai gynnwys cefnogi eu DPP os yw hynny’n berthnasol.

Ers 2011, mae’r Gwobrau wedi galluogi’r enillwyr i ddatblygu eu hymarfer addysg yn y celfyddydau drwy eu galluogi i fynychu cyrsiau a chynadleddau, ymuno â chymdeithasau proffesiynol, gweld ymarfer da yn y DU a thramor, cyllido ymchwil, ac ysbrydoli hyder personol a phroffesiynol drwy gydnabyddiaeth i’w gwaith.

Pwy a all gael ei enwebu am y Gwobrau?

Anogir enwebiadau i gydweithwyr ar bob cam yn eu gyrfa, yn gweithio ar eu liwt ei hun, yn gyflogedig neu’n wirfoddol. Mae Engage yn croesawu enwebiadau i bobl yn gweithio gyda chyrff o bob maint. Gwahoddir enwebiadau i bobl nad ydyn nhw’n aelodau o Engage hefyd. Dylai’r sawl sy’n enwebu fod yn gydweithiwr neu’n gynrychiolydd mewn sefydliad sydd wedi gweithio gyda’r sawl sy’n cael ei enwebu.

Os ydych chi wedi cyflwyno enwebiad yn y gorffennol, mae croeso i chi wneud hynny eto, byddem ni’n falch i ystyried eich enwebiad yn 2019. Hoffai Engage ddiolch i gydweithwyr am y safon uchel iawn o geisiadau a gafwyd dros yr wyth mlynedd diwethaf. 

Pwy a all gael ei enwebu am y Wobr cyflawniad oes?

Anogir enwebiadau i gydweithwyr sydd wedi gweithio am amser sylweddol ym maes dysgu neu addysgu mewn neu ar ran orielau neu sefydliadau celfyddydol yn y DU. Mae Engage yn croesawu enwebiadau i gydweithwyr sydd yn dal i fod yn gweithio a’r rheini sydd wedi rhoi’r gorau i weithio. Mae Engage yn croesawu enwebiadau i’r rheini sy’n gweithio neu sydd wedi gweithio mewn sefydliadau o bob maint. Gall enwebeion fod yn gweithio neu wedi gweithio’n llawrydd, mewn swyddi cyflogedig neu fel gwirfoddolwyr. Anogir enwebiadau i’r rheini nad ydyn nhw’n aelodau o Engage hefyd. Dylai enwebwyr fod yn gydweithiwr ar hyn o bryd neu’n gyn-gydweithiwr neu’n gynrychiolydd sefydliad sydd wedi gweithio gyda’r sawl sy’n cael ei enwebu.

Sut i enwebu

Ewch i https://engage.org/happenings/gwobrau-marsh-2019/ i lawrlwytho Ffurflen Enwebu. Ceir ffurflenni ar wahân i’r Gwobrau cyffredinol a’r Wobr cyflawniad oes. Cwblhewch y ffurflen berthnasol a’i hanfon i [email protected] erbyn dydd Llun 9 Medi 2019, 10:00 am

Os ydych chi’n enwebu rhywun, rhowch wybod iddyn nhw eich bod yn gwneud hynny a thrafodwch y cais gyda nhw. Ac eithrio’r Wobr cyflawniad oes, hoffem wybod sut y byddai pob enwebai’n dymuno defnyddio’r wobr ar gyfer eu Datblygiad Proffesiynol Parhaus. Ar gyfer y Wobr cyflawniad oes, mae’r cwestiwn ynghylch sut y byddai’r buddugol yn defnyddio’r Wobr yn ddewisol.

Dylai enwebiad gymryd llai nag awr i’w gwblhau.

Meini prawf a’r broses beirniadu

Dylai enwebiadau ddangos sut mae’r sawl sy’n cael ei enwebu wedi rhagori ar ddisgwyliadau ei rôl, neu ei rôl flaenorol, drwy ddangos ymroddiad neu arloesi yn eu gwaith.

Bydd y beirniadu’n digwydd ac enillwyr yn cael eu hysbysu ym mis Medi. Bydd panel o arbenigwyr mewn addysg oriel a chynrychiolwyr o Ymddiriedolaeth Marsh Christian ac Engage yn dewis yr enillwyr. Caiff y Gwobrau eu cyflwyno yn ystod Cynhadledd Ryngwladol Engage yn Newcastle Gateshead, 5-6 Tachwedd 2019. Bydd y seremoni wobrwyo’n cynnwys disgrifiad o waith addysg a chyflawniadau’r enillwyr, a gwahoddir yr enillwyr i gyflwyno fideo byr am eu gwaith i’w ddangos. Ar gyfer y Wobr cyflawniad oes, gall Engage gynnig helpu gyda’r ffilm neu’r cyflwyniad fideo. Bydd enillwyr yn y DU yn cael cynnig costau teithio (hyd at £165) i ddod i’r seremoni wobrwyo, cinio a diwrnod am ddim yn y Gynhadledd ar ddiwrnod y seremoni neu’r diwrnod canlynol. Cynigir costau teithio i’r enillydd rhyngwladol (hyd at £425) i ddod i’r digwyddiad Gwobrwyo, cinio a diwrnod am ddim yn y Gynhadledd ar ddiwrnod y seremoni neu’r diwrnod canlynol.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau cysylltwch â Louise Rutledge, Swyddog Cyfathrebu, Engage: [email protected] / 020 7729 5858.

Mae Engage yn ymrwymo i gydraddoldeb mynediad. Os oes angen y manylion enwebu hyn mewn fformat arall cysylltwch ag Engage ar 020 7729 5858 / [email protected]

Gwobrau Marsh 

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Marsh Christian yn 1981 fel corff dyfarnu grantiau. Mae’r ymddiriedolaeth yn rhedeg cynllun Gwobrau sy’n cynnwys tua 80 o Wobrau mewn partneriaeth gyda chyrff ar draws meysydd y Celfyddydau, Treftadaeth, Lles Cymdeithasol a Chadwraeth. Mae’r ymddiriedolaeth yn gweithio mewn partneriaeth gyda chyrff fel Engage i ganfod yr ymgeiswyr gorau a chyflwyno’r gwobrau hyn. Lansiwyd Gwobrau Marsh am Ragoriaeth mewn Addysg Orielau yn 2011 yn wobr flynyddol i gydnabod y rheini sy’n gweithio mewn Addysg Orielau sydd wedi dangos ymroddiad neu arloesi yn eu gwaith.

Engage

Engage yw’r prif rwydwaith eiriolaeth a hyfforddiant ym maes addysg orielau. Rydym ni’n cefnogi addysgwyr celfyddydau, sefydliadau ac artistiaid i weithio gyda chymunedau mewn cyfnewidiadau dynamig, agored sy’n cynnig cyfle i bawb ddysgu a chael budd o’r celfyddydau. 

Mae Engage yn Sefydliad Portffolio Cenedlaethol Arts Council England, mae’n derbyn cyllid Loteri Genedlaethol drwy Creative Scotland a chyllid prosiect gan Gyngor Celfyddydau Cymru

 

 

Help raise funds for DAC when you shop on line

Thank you to all our supporters who are raising funds for us when using the Easy Fundraising  site to shop on line.
We have raised £149.86 so far.
If you haven’t signed up yet please visit http://efraising.org/BwL9Gq2fLs

 

 

You can also raise funds for us if  you shop on line through Amazon Smile.  We have raised £29.38 so far.

If you haven’t signed up yet please visit https://smile.amazon.co.uk/gp/charity/homepage.html and nominate DAC as your chosen charity

Thank you for supporting DAC