Disability Arts Cymru membership renewal

We would like to thank all our members for supporting Disability Arts Cymru over the past year.  Our new membership year commenced on 1st April and we have been contacting our members asking them to renew their membership once again

Please note that is a requirement of the updated Data Protection rules that we contact our members every year to ensure we have their correct contact details and update their preferences for how we contact them.

You will all receive an email from Sue Pound, our Finance  and Administration Coordinator, in the next few days inviting you to renew your membership. Please could you respond as soon as possible so that we can continue to keep you on our contact database.  If you would like to renew your membership via our website you can do so by clicking on this following link.

Thank you for continuing to support DAC

Please support Disability Arts Cymru when you shop on line

Thank you to all our supporters who are raising funds for us when using the Easy Fundraising  site to shop on line.
We have raised £124.04 so far.
If you haven’t signed up yet please visit http://efraising.org/BwL9Gq2fLs

 

You can also raise funds for us if  you shop on line through Amazon Smile.  We have raised £29.38 so far.

If you haven’t signed up yet please visit https://smile.amazon.co.uk/gp/charity/homepage.html and nominate DAC as your chosen charity

Thank you for supporting DAC

Arddangosfa Agored 2019

 

Thema Arddangosfa 2019:- ‘Ymddiriedaeth

Mae’r gystadleuaeth yn agored i artistiaid B/byddar ac anabl a’r rheini sydd â chyflyrau iechyd corfforol a / neu iechyd meddwl hirdymor, 16 oed a hŷn, sy’n byw yng Nghymru·       
Ffi ymgeisio – £7.50 y cais.

 

Llun gan Vivi-Mari Carpelan  – The impossibility of sleeplessness and Damien Hirst doesn’t exactly help

Yn yr Arddangosfa Flynyddol, rydym yn arddangos gwaith artistiaid anabl a B/byddar neu’r rheini sy’n byw gyda chyflyrau iechyd corfforol a / neu feddyliol hirdymor, ac sy’n byw yng Nghymru.

Mae’n arddangosfa agored, sy’n cynnwys gwaith gan artistiaid newydd a’r rheini sydd wedi bod yn gweithio fel artistiaid proffesiynol ers cryn amser. Ein nod yw codi proffil; cynyddu gwerthiannau, helpu i ddatblygu gyrfaoedd yn y sector creadigol; meithrin perthnasau rhwng cyfoedion a chyda lleoliadau arddangos.

Rydym yn dangos amrywiaeth o ffurfiau a chyfryngau; mae DAC yn cefnogi artistiaid sy’n gweithio ar draws pob ffurf ar gelfyddyd ac felly, yn rhoi’r cyfle i gynifer o artistiaid â phosib i arddangos eu gwaith.
Rydym yn croesawu ceisiadau o dan y thema ‘Ymddiriedaeth’ – Bwriedir iddo fod yn thema eang sy’n agored i gael ei ddehongli’n ehangach

Cynhelir yr arrdagosfa lawn yng Ngholfan Celf O Gwmpas, Llandrindod ; Yna bydd arddangosfa deithiol lai yn dangos yn y lleoliadau canlynol

 Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa, Merthyr Tudful;
Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug,
Mostyn, Llandudno

Meini prawf ymgeisio:
Un cais fesul person
Dyma’r cyfryngau gweledol a dderbynnir: llun, paentiad, cerflun, ffotograff, cerameg, collage.        
 Yn barod i’w arddangos – Rhaid i’r holl waith 2D fod mewn ffrâm – gyda ‘chylchoedd d’ a weiar / llinyn ar y cefn i’w hongian. Cyfyngiad o ran maint:  1m x 1m .·       
Gwaith ar werth: Cymerir comisiwn am unrhyw waith sy’n cael ei werthu – bydd cyfraddau comisiwn yn amrywio yn ôl lleoliad yr arddangosfa.·       
Rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn 14eg Mehefin 2019 

Oherwydd maint y lleoliadau, dim ond hyn a hyn o ddarnau y gellir eu harddangos. Rhaid i’r gwaith gydymffurfio â’r Polisi Arddangos, a bydd DAC yn dewis y gwaith i’w arddangos os oes gormod yn cael eu cyflwyno. Mae DAC yn cadw’r hawl i dderbyn neu wrthod unrhyw waith i’w gynnwys yn yr arddangosfa.  Os na fydd eich gwaith yn cael ei arddangos mewn o leiaf un lleoliad byddwch yn cael eich ffi ymgeisio yn ôl.
Rhaid i’r gwaith a ddewisir gael ei anfon i brif swyddfa DAC neu i’r lleoliad a nodir erbyn 28ain Mehefin 2019.

Rhaid i’r gwaith fod ar gael drwy gydol yr arddangosfa, a fydd yn rhedeg rhwng mis Gorffenaf  a mis Rhagfyr 2019.

 Cyflwynwch ddelwedd glir o’ch gwaith gyda’ch cais.Gallwch anfon lluniau drwy’r post (maint A4) neu drwy e-bost fel atodiadau safon uchel (300dpi) at kate@dacymru.com. neu drwy llwytho i fyny yn uniongyrchol trwy’r ddolen ganlynol https://airtable.com/shrHfdIRrs6lNqUFZ


Rhaid i’r holl artistiaid fod yn aelodau o DAC (gallwch ymuno pan fyddwch yn cyflwyno eich cais drwy gynnwys eich ffurflen ymaelodi wedi’i chwblhau gyda’ch ffurflen ymgeisio).
Cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw ymholiadau.· kate@dacymru.com neu post@dacymru.com

 

 

Upcycling and Mobility Training

Recycling of Medical Aids

UMT are a non for profit Social Enterprise CIC where they save used community mobility equipment that is destined to be scrapped.  They repair, refurbish and upcycle the equipment helping with the circular economy.

Their aim is to have a warehouse where they will offer volunteer and job opportunities to veterans with PTSD and mental ill health initially and once the structure is in place they will open their offer to disabled and less able bodied people.

The aids will be offered at a greatly reduced cost for individuals who wish to purchase equipment that has not been up cycled or a little more when a item has been refurbished in bespoke colours and materials.

Equipment that is not suitable for its intended use is upcycled into garden boxes, seats, trollies which are all raised to help wheelchair users garden.

For more information about training and upcycling work please visit umtcare.org.uk

Ffilm Cymru Wales

TROED YN Y DRWS: UN BORE MERCHER

A ninnau wedi ennill gwobr am ein cynllun peilot hyfforddiant Troed yn y Drws, mae Ffilm Cymru bellach yn cynnig tri chyfle newydd i ddysgu sgiliau gwerthfawr ar set cynhyrchiad teledu mawr.

Mae ail gyfres boblogaidd S4C / BBC Cymru Wales, Un Bore Mercher / Keeping Faith, yn saethu hyd at ddiwedd mis Chwefror 2019, ac mae Ffilm Cymru, mewn partneriaeth ag S4C a Vox Pictures, ynghyd â chymdeithasau tai lleol, yn cynnig hyfforddiant am ddim ac wythnos ar y set.

Mae Troed yn y Drws yn cynnig i rai dros 18 oed nad ydyn nhw fel arall mewn swydd, addysg na hyfforddiant, y cyfle i dreulio wythnos yn dysgu sgiliau trosglwyddadwy gwerthfawr a all fod yn gychwyn ar yrfa yn y diwydiannau creadigol a thu hwnt. Bydd hyfforddeion yn derbyn arweiniad, cyngor a mentoriaeth gan arbenigwyr yn y diwydiant, a gallai ymgeiswyr cymwys hefyd dderbyn cymorth tuag at deithio a gofal plant.

Rolau sydd ar gael:

– Yr Adran Gynhyrchu (Rhedwr Dan Hyfforddiant)

– Cynorthwyydd Dan Hyfforddiant yn yr Adran Gelf

– Hyfforddai’r Adran Leoliadau

Efallai y bydd gennych chi sgiliau trosglwyddadwy presennol yn y meysydd hyn, fel gwaith coed, cymhwyster celf, neu mewn rôl weinyddol neu gydlynu er enghraifft.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y cyfleoedd yma.  Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan rai sydd yn cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg yn ogystal â’r rhai sydd yn dysgu ond yn eiddgar i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Caiff y gwaith ffilmio ei wneud ar draws canol de Cymru (union leoliadau i’w cadarnhau ond caiff cludiant ei gynnig).

Dyddiad cau ymgeisio yw 12 hanner dydd ar 10 Ionawr 2019 ac mae manylion y ffurflen gais i’w gweld fan hyn.

Cânt eu gwahodd i ddiwrnod recriwtio yn ne Cymru ar 16 Ionawr (lleoliad i’w gadarnhau).

Caiff yr hyfforddiant ei gynnal ar 29-31 Ionawr, a bydd y lleoliadau’n cychwyn ar 4 – 8 Chwefror.

Os oes gennych unrhyw ymholiad ynglŷn â’ch cais, cysylltwch ag Angharad Williams drwy e-bost: angharad@ffilmcymruwales.com

 

Ffilm Cymru

TROED YN Y DRWS: UN BORE MERCHER

A ninnau wedi ennill gwobr am ein cynllun peilot hyfforddiant Troed yn y Drws, mae Ffilm Cymru bellach yn cynnig tri chyfle newydd i ddysgu sgiliau gwerthfawr ar set cynhyrchiad teledu mawr.

Mae ail gyfres boblogaidd S4C / BBC Cymru Wales, Un Bore Mercher / Keeping Faith, yn saethu hyd at ddiwedd mis Chwefror 2019, ac mae Ffilm Cymru, mewn partneriaeth ag S4C a Vox Pictures, ynghyd â chymdeithasau tai lleol, yn cynnig hyfforddiant am ddim ac wythnos ar y set.

Mae Troed yn y Drws yn cynnig i rai dros 18 oed nad ydyn nhw fel arall mewn swydd, addysg na hyfforddiant, y cyfle i dreulio wythnos yn dysgu sgiliau trosglwyddadwy gwerthfawr a all fod yn gychwyn ar yrfa yn y diwydiannau creadigol a thu hwnt. Bydd hyfforddeion yn derbyn arweiniad, cyngor a mentoriaeth gan arbenigwyr yn y diwydiant, a gallai ymgeiswyr cymwys hefyd dderbyn cymorth tuag at deithio a gofal plant.

Rolau sydd ar gael:

– Yr Adran Gynhyrchu (Rhedwr Dan Hyfforddiant)

– Cynorthwyydd Dan Hyfforddiant yn yr Adran Gelf

– Hyfforddai’r Adran Leoliadau

Efallai y bydd gennych chi sgiliau trosglwyddadwy presennol yn y meysydd hyn, fel gwaith coed, cymhwyster celf, neu mewn rôl weinyddol neu gydlynu er enghraifft.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y cyfleoedd yma.  Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan rai sydd yn cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg yn ogystal â’r rhai sydd yn dysgu ond yn eiddgar i weithio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Caiff y gwaith ffilmio ei wneud ar draws canol de Cymru (union leoliadau i’w cadarnhau ond caiff cludiant ei gynnig).

Dyddiad cau ymgeisio yw 12 hanner dydd ar 10 Ionawr 2019 ac mae manylion y ffurflen gais i’w gweld fan hyn.

Cânt eu gwahodd i ddiwrnod recriwtio yn ne Cymru ar 16 Ionawr (lleoliad i’w gadarnhau).

Caiff yr hyfforddiant ei gynnal ar 29-31 Ionawr, a bydd y lleoliadau’n cychwyn ar 4 – 8 Chwefror.

Os oes gennych unrhyw ymholiad ynglŷn â’ch cais, cysylltwch ag Angharad Williams drwy e-bost: angharad@ffilmcymruwales.com

Celf Able

Celf-Able is an inclusive art group run by disabled artists in Powys. 

We are disabled- and artist-led, but open to all ages and abilities, artists and people who just want to have a go at art. Materials provided.  There is a small charge of £3.00.

Future meeting dates and venues: 

 

Siawns Teg, Newtown (former Radio Maldwyn building) 11-3      05/12/2018, 06/03/19
Warren Room, Care Centre Machynlleth 11-3                                   12/12/2018, 09/01/19, 13/02/19, 13/03/19
The Institute, Llanfair Caereinion 11-3                                                18/12/2018, 15/01/19, 19/02/19, 19/03/19
COWSHACC, Welshpool, 11-3                                                               16/01/19, 20/02/19, 20/03/19
Oriel Davies, Newtown, Art 11-12.30,                                                   05/02/19
committee meetings 1.30-3.00   
Mid-Wales Arts Centre, Caersws 11-3*                                                 28/11/2018, 23/01/19, 27/02/19, 27/03/19

*Lunch available for an extra charge, please contact us to book,  tel 01938 810058/07972 932543 or e-mail admin@celf-able.org                                                           

Materials provided.  There is a small charge of £3.00.

  Email      Website

 

 

 

DAC are recruiting for a new Director

 

 

Director

Salary – £36,000 per annum (£30,857 pro rata)

30 Hours per week   (Head office in Cardiff)

Disability Arts Cymru seeks a Director to further develop and implement a comprehensive, and dynamic, artistic strategy for disability arts across Wales.  We believe in…. Opening up access and opportunity, celebrating diversity, nurturing embryonic and established high-calibre disabled practitioners, and inspiring change throughout Wales.

Our vision is a simple one: to make the arts in Wales creative and diverse in equal measure, with disabled and D/deaf people at the very core. 

Closing Date for applications 12 noon November 29th 2018

Interviews – 10th December 2018

 To apply please visit www.richard-newton.co.uk/assignments

or call 029 20 397 341 or email recruitment@richard-newton.co.uk