Cyfle Comisiynydd celfyddydol cyfranogol Hafren

Mae Hafren, Y Lleoliad Adloniant, Y Drenewydd yn cynnig cyfle i bum artist/sefydliad celfyddydau weithio gyda grwpiau cymunedol lleol ar brosiect celfyddydau cyfranogol yn ystod yr hydref/gaeaf hwn.

Rydym yn bwriadu cynnig pum comisiwn i gyd ac am iddynt adlewyrchu amrywiaeth y Drenewydd wrth i bob un weithio gyda chymuned neu grŵp gwahanol.
Gall y ‘cymunedau’ neu’r grwpiau fod yn grwpiau sefydledig fel y sgowtiaid / WI / CFfI neu bentref cyfan neu ysgol, neu gaffi a’i gwsmeriaid rheolaidd. Gall fod yn grŵp
yr ydych yn gwybod amdano eisoes neu un sy’n newydd i chi neu eich sefydliad celfyddydau.
Gall artistiaid a sefydliadau celfyddydol wneud cais yn unigol neu gallant gydweithio (rydym yn hapus i baru artistiaid os byddwn yn teimlo y byddent yn gweithio’n dda gyda’i gilydd).
Gallant wneud cais am fwy nag un comisiwn neu gellir cyfuno comisiynau i weithio gyda mwy nag un gymuned.
Rhaid i’r ymgeiswyr ar gyfer y comisiynau fod yn Gymry neu’n byw yng Nghymru.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r cynnig yw dydd Gwener 7 Medi 2018.

Mae manylion y prosiect a’r comisiynau i’w gweld ar y wefan: Lawrlwythwch y Ffurflen Gais yma: http://www.thehafren.co.uk/pdfs/hafren_artscommission.pdf

FFILM CYMRU WALES YN AILGYFLWYNO CYNLLUN BEACONS

Gwahoddir ceisiadau am bedwaredd rownd o gynllun ffilmiau byr Beacons Ffilm Cymru Wales.

Yn cael ei ariannu drwy gynllun Ffilm Cymru, Rhwydwaith Talent Cymru BFI, mae Beacons yn buddsoddi mewn awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr o Gymru i ddatblygu lleisiau dewr ac unigryw, i archwilio ffurfiau amrywiol o adrodd storïau sinematig ac i sefydlu gyrfaoedd ffyniannus fel gwneuthurwyr ffilmiau nodwedd.
Eleni, bydd rhwng pump a saith o ffilmiau byr yn derbyn arian gyda’r symiau’n amrywio o £5,000 i £15,000.  Gall ffilmiau fod hyd at 15 munud o hyd, wedi’u gwneud mewn unrhyw genre neu dechneg, gan gynnwys animeiddiad, dogfen, Gwirionedd Rhithiol a thechneg gwneud ffilm 360°, yn Gymraeg neu Saesneg neu mewn cymysgedd o ieithoedd sy’n adlewyrchu treftadaeth ac amrywiaeth ddiwylliannol cyfoethog Cymru.

Meddai Kimberley Warner, Pennaeth Busnes Creadigol Ffilm Cymru: “Beacons yw ein cyfle gorau i ddarganfod y don nesaf o wneuthurwyr ffilmiau cyffrous yng Nghymru; rydyn ni’n chwilio am wneuthurwyr ffilmiau gyda safbwynt cryf a llygad am sinema a heb, o angenrheidrwydd, fod â chefndir ffurfiolmewn ffilm.”

Darganfyddwch fwy yma: http://www.ffilmcymruwales.com/index.php/cy/newyddion-digwyddiadau/723-ffilm-cymru-wales-yn-ailgyflwyno-cynllun-beacons

Y dyddiad cau i geisiadau yw 5:30pm ar 28 Medi 2018.

 

Engage

Gwobrau Marsh am Ragoriaeth mewn Addysg Orielau 2018

Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n gwneud gwaith rhagorol ym maes addysg orielau neu addysg a dysgu celf weledol?

Mae Engage, y Gymdeithas Genedlaethol er Addysg mewn Orielau, ac Ymddiriedolaeth Marsh Christian yn falch i gyhoeddi Gwobrau Marsh am Ragoriaeth mewn Addysg Orielau 2018. Mae’r Gwobrau, sy’n cydnabod ac yn dathlu cyflawniad y rheini sy’n gweithio ym maes dysgu ac addysg mewn cyd-destun oriel neu’r celfyddydau gweledol (hunangyflogedig, cyflogedig neu fel gwirfoddolwyr), yn rhoi £500 i’r enillwyr ei wario ar eu datblygiad proffesiynol.

Dyddiad cau enwebiadau: 10am, Dydd Llun 3 Medi 2018.

Y Gwobrau

Cynigir gwobr o £500 yr un i bedwar unigolyn yn y DU ac un yn rhyngwladol, sy’n gweithio ym maes dysgu neu addysg neu i orielau neu gyrff celfyddydau gweledol, sydd wedi dangos ymroddiad neu arloesi yn eu gwaith. Caiff y Gwobrau eu cyhoeddi yng Nghynhadledd Ryngwladol Engage ym Manceinion ar 13-14 Tachwedd 2018.

Dylai’r enillwyr ddefnyddio eu Gwobr i gefnogi eu Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) a bydd gofyn i bob un gwblhau ffurflen adborth fer erbyn mis Mawrth 2019.

Ers 2011, mae’r Gwobrau wedi galluogi’r enillwyr i ddatblygu eu hymarfer addysg yn y celfyddydau drwy eu galluogi i fynychu cyrsiau a chynadleddau, ymuno â chymdeithasau proffesiynol, gweld ymarfer da yn y DU a thramor, cyllido ymchwil, ac ysbrydoli hyder personol a phroffesiynol drwy gydnabyddiaeth i’w gwaith.

Pwy a all gael ei enwebu?

Anogir enwebiadau ar gyfer cydweithwyr ar bob cam yn eu gyrfa, yn gweithio ar eu liwt ei hun, yn gyflogedig neu’n wirfoddol. Mae Engage yn croesawu enwebiadau i bobl yn gweithio gyda chyrff o bob maint. Gwahoddir enwebiadau i bobl nad ydyn nhw’n aelodau o Engage hefyd. Dylai’r sawl sy’n enwebu fod yn gydweithiwr neu’n gynrychiolydd mewn sefydliad sydd wedi gweithio gyda’r sawl sy’n cael ei enwebu.

Os ydych chi wedi cyflwyno enwebiad yn y gorffennol, mae croeso i chi wneud hynny eto, byddem ni’n falch i ystyried eich enwebiad yn 2018. Hoffai Engage ddiolch i gydweithwyr am y safon uchel iawn o geisiadau a gafwyd dros y saith blynedd diwethaf.

Sut i enwebu

Ewch iwww.engage.org/marsh2018  i lawrlwytho Ffurlfen Enwebu. Dylech ei chwblhau a’i dychwelyd i [email protected] 10am, Dydd Llun 3 Medi 2018.

SWYDD: CYDLYNYDD RHWYDWAITH TALENT CYMRU Y BFI

Mae Ffilm Cymru Wales yn chwilio am cydlynydd rhan amser i genfogi’r gwaith o ddarparu rhaglen Rhwydwaith Talent Cymru y BFI

 

Rhan-amser: 17.5 awr (cyfwerth â 2.5 diwrnod) yr wythnos

Lleoliad: Caerdydd

Cyflog: £22,500 pro rata (£11,250). A phensiwn.

Cyfnod: 12 mis i ddechrau gyda photensial i ymestyn.

Darllenwch y disgrifiad swydd llawn yma.

Dyddiad cau 6 Awst 2018

 

Cyfle Hyfforddiant Mewn Treftadaeth Ddiwylliannol – Amgueddfa Abertawe a Glynn Vivian

Hoffech chi fod yn rhan o’r genhedlaeth nesaf sy’n adrodd hanes Cymru?

Diwrnod agored yn Amgueddfa Denedalethol y Glannau ar Ddydd mercher yma -2-4 y.h

Ydych chi wedi meddwl am yrfa yn gweithio mewn amgueddfeydd, cestyll neu leoliadau diwylliannol? Os felly, gallai’r cyfle hyfforddi hwn fod ar eich cyfer chi . . .

Gall Uchelgais Diwylliannol fod y cyfle hyfforddiant rydych chi wedi bod yn disgwyl amdano. Cewch brofiad o fynd ar leoliad â chyflog am 12 mis mewn ystod o fannau treftadaeth ddiwylliannol gydag astudiaeth gefnogol am NVQ Lefel 2 mewn Treftadaeth Ddiwylliannol.

Rhaid i chi fod yn:

  • 18 i 24 oed
  • Ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant
  • Ddim yn raddedig
  • Gallu cymudo i’r mannau
  • TGAU mewn Cymraeg/Saesneg a Mathemateg neu gyfatebol â hynny

Byddai’n ofynnol i chi fynychu’r safleoedd am 30 awr yr wythnos, a gweithio i gynllun dysgu unigol i gwblhau eich cymhwyster.

Bydd bwrsariaeth o £800 y mis yn cael ei dalu i chi, yn ogystal â thaliad ychwanegol o £250 ar ôl cwblhau’r cymhwyster. Bydd cyfraniad bach hefyd at gostau teithio i leoliadau.

Sut i wneud cais:

Ebostiwch: [email protected] am ragor o wybodaeth.

Arts Connection – Cyswllt Celf

Mae Arts Connection – Cyswllt Celf yn Llanfyllin, Powys, yn chwilio am Swyddog Prosiectau
Rhan Amser – 22.5 awr yr wythnos
£23,866 y flwyddyn pro rata

Ydych chi’n frwd dros y celfyddydau? Ydych chi eisiau bod yn rhan o sefydliad bywiog a chyffrous? Ai chi ydy’r un iawn i’r swydd?
Rydyn ni’n sefydliad sy’n creu cyfleoedd i ddod â phobl at ei gilydd i ddysgu a chael hwyl trwy gymryd rhan ym mhob ffurf ar y celfyddydau.
Fel Swyddog Prosiectau, fe fyddwch chi’n cael y cyfle i ymuno â’n tîm bach ac yn cymryd cyfrifoldeb am ddatblygu a gweithredu ein rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau.

Rydyn ni’n croesawu ceisiadau oddi wrth y rheini sy’n gweithio mewn sectorau eraill, ac nid o reidrwydd ym myd y celfyddydau, sy’n frwdfrydig ynglŷn â’r rôl.

A fyddech cystal â defnyddio’r ffurflen gais ar-lein i ymgeisio, lle bydd gofyn ichi hefyd ddarparu llythyr eglurhaol, CV a chadarnhad y byddwch chi’n gallu dod am gyfweliad ar y dyddiad sydd wedi’i nodi, os fyddwch chi’n llwyddiannus. Gallwch chi lenwi’r ffurflen gais yma – http://artsconnection.org.uk/cy/swyddi/

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y swydd, fe ddylai’ch llythyr eglurhaol:
– Gyfeirio at bob un o’r pwyntiau hanfodol a dymunol ym manyleb y person
– Yn achos y pwyntiau hanfodol, rhaid rhoi enghreifftiau i ni i ddangos sut rydych chi’n eu bodloni
– Byddwch yn glir ac yn gryno – mae pwyntiau bwled yn dderbyniol

Dyddiad Cau: Dydd Llun 16eg Gorffennaf, 12 hanner dydd

Llunio rhestr fer: Dydd Mawrth 17eg Gorffennaf

Cyfweliadau: Dydd Gwener 20fed Gorffennaf

Unrhyw ymholiadau: [email protected] – 01691 648 929

Mae Cyswllt Celf wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac mae’n Elusen Gofrestredig: 1135641 ac yn Gwmni Cyfyngedig drwy Warant: 2911716

DAC News

Farewell and Thanks to Denni Turp

Our North West Wales Regional Officer is retiring at the end of this week. We are extremely grateful to Denni for all her amazing work for DAC over the past 5 years. She will be missed by the team and all the members, especially those members within NW Wales who have worked closely with her throughout her time at DAC. The North West Region has benefited enormously from Denni’s passion and energy and leaves a wonderful legacy in the publications she has been instrumental in creating.

Many thanks Denni and very best wishes for a long and happy retirement from us all.

Newyddion DAC

Ffarwel a Diolch i Denni Turp

Mae Swyddog Rhanbarthol Gogledd Orllewin Cymru yn ymddeol ar ddiwedd yr wythnos hon.

Rydym yn hynod ddiolchgar i Denni am ei holl waith rhyfeddol ar gyfer DAC dros y 5 mlynedd diwethaf.

Bydd y tîm a’r holl aelodau yn ei cholli hi, yn enwedig yr aelodau  yng Ngogledd Cymru sydd wedi gweithio’n agos gyda hi trwy gydol ei hamser gyda DAC.
Mae Rhanbarth Gogledd Orllewin Cymru wedi elwa’n fawr iawn o angerdd ac egni Denni ac mae hi’n gadael
etifeddiaeth wych yn y cyhoeddiadau y mae hi wedi bod yn allweddol wrth greu.

Diolch yn fawr iawn Denni a dymuniadau gorau am ymddeoliad hir a hapus oddi wrth pawb yn DAC.

FFILM CYMRU YN CYFLWYNO RHWYDWEITHIO CYFLYM YN YR EISTEDDFOD

A ydych chi’n weithiwr creadigol yn dymuno ysgrifennu, cynhyrchu neu gyfarwyddo ffilm? Efallai mai digwyddiad rhwydweithio cyflym Ffilm Cymru yw’r peth i chi, a hynny am ddim!

6 Awst

16:00 – 17:30

Look Out Cafe Bar, Heol Porth Teigr, Porth Teigr, Bae Caerdydd CF10 4GA.

Oed: 18+

Caiff cyfranogwyr y cyfle i gwrdd yn unigol â gwneuthurwyr ffilm o Gymru sydd wedi ennill eu plwyf, a hynny mewn sefyllfa hwyliog ac anffurfiol dan arweiniad cynrychiolwyr Ffilm Cymru. I gymryd rhan, cofrestrwch erbyn dydd Gwener 3ydd Awst drwy glicio ar y ddolen hon.

Noder: nifer gyfyngedig o leoedd sydd yn y digwyddiad hwn, a byddant yn cael eu rhoi ar sail y cyntaf i’r felin. Digwyddiad yn y Gymraeg fydd hwn.

Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o Sinemaes yn yr Eisteddfod.

http://www.ffilmcymruwales.com/index.php/cy/newyddion-digwyddiadau/710-ffilm-cymru-yn-cyflwyno-rhwydweithio-cyflym-yn-yr-eisteddfod