Celf Able

Celf-Able is an inclusive art group run by disabled artists in Powys. 

We are disabled- and artist-led, but open to all ages and abilities, artists and people who just want to have a go at art. Materials provided.  There is a small charge of £3.00.

Future meeting dates and venues: 

 

Siawns Teg, Newtown (former Radio Maldwyn building) 11-3      05/12/2018, 06/03/19
Warren Room, Care Centre Machynlleth 11-3                                   12/12/2018, 09/01/19, 13/02/19, 13/03/19
The Institute, Llanfair Caereinion 11-3                                                18/12/2018, 15/01/19, 19/02/19, 19/03/19
COWSHACC, Welshpool, 11-3                                                               16/01/19, 20/02/19, 20/03/19
Oriel Davies, Newtown, Art 11-12.30,                                                   05/02/19
committee meetings 1.30-3.00   
Mid-Wales Arts Centre, Caersws 11-3*                                                 28/11/2018, 23/01/19, 27/02/19, 27/03/19

*Lunch available for an extra charge, please contact us to book,  tel 01938 810058/07972 932543 or e-mail admin@celf-able.org                                                           

Materials provided.  There is a small charge of £3.00.

  Email      Website

 

 

 

The Last Post Exhibition 12th – 30th November

An art exhibition of genuine letters of the first World War to commemorate the centenary of the Armistice

By Carrie Francis 
Opening Night 14th November at 6.30pm

Venue:

Art in the Attic
The Robert Maskrey Gallery
The Factory, Welsh Hills Works
Jenkin Street
Porth CF39 9PP                    
Gallery Opening times 10.am-4pm Monday- Friday

For more info contact anneculvershousevans@valleykids.org  
                                                                      Tel 01443 687080

 

 

Theatr Genedlaethol – Nyrsys

A hithau’n flwyddyn pan fo’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 70 oed, cawn gipolwg ar brysurdeb dyddiol ward canser mewn ysbyty yng Nghymru heddiw, gyda sgript a chaneuon wedi’u llunio o gyfweliadau â nyrsys go iawn. Mae’r ddrama newydd hon yn rhoi llwyfan i brofiadau nyrsys — yr heriau maen nhw’n eu hwynebu yn eu gwaith o ddydd i ddydd, a’r direidi, y chwaergarwch, a’r teimlad o alwedigaeth sy’n eu cynnal. Dyma ddarlun o’r galon o fywyd a gwaith yr arwyr hyn sy’n gofalu amdanom ni ac am ein hanwyliaid mewn cyfundrefn iechyd sydd dan bwysau parhaus.

Mynediad i ddysgwyr ac i’r di-Gymraeg drwy gyfrwng ap Sibrwd. Manylion llawn yma.

Canllaw oed: 11+

Gan fod y cynhyrchiad hwn yn rhan allweddol o dymor Gofal a Chymuned y cwmni, ac yn dod ar ddiwedd blwyddyn arbennig yn hanes y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, mae cynnig arbennig o bris gostyngol neu 10% oddi ar bris tocyn i weithwyr GIG. Mae gofyn i weithwyr GIG ddangos eu cerdyn adnabod a dyfynnu ‘NyrsysGIG’ wrth archebu tocynnau.

Bu cyflwyniad cyhoeddus cyntaf o waith-ar-waith Nyrsys yng Nghanolfan Mileniwm Cymru nos Fawrth 17 Ebrill 2018, fel rhan o dymor ‘Perfformiadau i’r Chwilfrydig‘.

Manylion sgyrsiau cyn ac wedi’r sioe ar hyd y daith:

Pontio, Bangor 06/11/2018:  18.30 Sgwrs cyn-sioe i ddysgwyr, PL2;Sgwrs wedi’r sioe yn y theatr.
Lyric, Caefyrddin 09/11/2018:Sgwrs wedi’r sioe yn y theatr.
Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth 13/11/2018:Sgwrs wedi’r sioe yn y theatr.
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd 16/11/2018:19.00 Sgwrs cyn-sioe i ddysgwyr, Ystafell Gyfarfod
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd 17/11/18; 19.30 Perfformiad wedi’u dehongli gydag Iaith Arwyddion Prydain.
Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug 20/11/2018:18.30 Sgwrs cyn-sioe i ddysgwyr, Ystafell Haydn Rees:Sgwrs wedi’r sioe yn y theatr.
Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug  21/11/118:19.45  Perfformiad wedi’u dehongli gydag Iaith Arwyddion Prydain
Theatr Borough, Y Fenni 27/11/2018:18.30 Sgwrs cyn-sioe i ddysgwyr, Ystafell Siambr y Cyngor.
Mwldan, Aberteifi 04/12/2018:19.00 Sgwrs cyn-sioe i ddysgwyr, Caffi Mwldan.
Galeri, Caernarfon 07/12/2018:Sgwrs wedi’r sioe yn y theatr.

Cliciwch yma i weld fideo am y Perfformiadau wedi’u dehongli gydag Iaith Arwyddion Prydain

Nyrsys – Theatr Genedlaethol Cymru

As this year sees the NHS turn 70, we take a look behind the scenes of a busy cancer ward in a hospital in Wales today, with a script and songs created from interviews with real nurses. This new play shines a light on nurses’ experiences — the challenges they face in their day-today work and the mischief, sisterhood and sense of vocation that sustains them. A heartfelt depiction of the life and work of these real-life heroes who care for us and our loved ones within a healthcare system that’s under perpetual strain.

This is a Welsh-language production. The Sibrwd app provides a live audio synopsis for non-Welsh speakers and Welsh beginners. Full information available here.

Age guidance: 11+

As this production is an integral part of the company’s exploration of the theme Care and Community, and comes at the end of a special year in the history of the National Health Service, a special offer is available of concession price or 10% off ticket price for all NHS staff. NHS staff are kindly asked to show their ID card and quote ‘NyrsysGIG’ when buying tickets.
On Tuesday 17 April, we presented the first public presentation of Nyrsys as a work in progress at Wales Millennium Centre, as part of their season ‘Performances for the Curious’.
Click here to see a video  promoting the BSL performances  on 17th November and 20th November : https://www.youtube.com/watch?v=kB1hLroO6eA&feature=youtu.be

Details of pre- and post-show talks along the tour:

Pontio, Bangor 06/11/2018:  18.30 Pre-show talk for Welsh learners, PL2  Post-show talk in the theatre.
Lyric, Carmarthen 09/11/2018:     Post-show talk in the theatre.
Aberystwyth Arts Centre, Aberystwyth 13/11/2018:    Post-show talk in the theatre.
Royal Welsh College of Music and Drama, Cardiff 16/11/2018:   19.00 Pre-show talk for Welsh learners, meeting room. 
Royal Welsh College of Music and Drama, Cardiff 17/11/2018:   19.30   BSL Interpreted performance.
Theatr Clwyd, Mold 20/11/2018:    18.30 Pre-show talk for Welsh learners, Haydn Rees room;   Post-show talk in the theatre.
Theatr Clwyd, Mold 21/11/2018  19.45   BSL Interpreted performance.
Borough Theatre, Abergavenny 27/11/2018:  18.30 Pre-show talk for Welsh learners, Council Chamber Room.
Mwldan, Cardigan 04/12/2018:   19.00 Pre-show talk for Welsh learners, Mwldan Café.
Galeri, Caernarfon 07/12/2018:    Post-show talk in the theatre

DAC 2018 Exhibition On The Edge – Theatr Clwyd 13th November – 1st December 2018

We are very excited to host the DAC annual Exhibition at Theatr Clwyd Mold in the coming weeks-  Please join us at the launch event on 14th November 2018 ( 6-8pm)

 

 

 

 

Image ‘On the Edge of Restoration’ – Cerys Knighton

DAC Presents…

On The Edge­_  2018 Open Exhibition

A collection of 27 artworks submitted by DAC members; consisting of D/deaf and disabled artists, or those living with long term physical and/or mental health

Venue: Theatr Clwyd, Mold

13th Nov – 1st Dec

For opening times see www.theatrclwyd.com

Public event Weds 14th Nov 6pm–8pm

 

 

 

 

Raise funds for DAC when you shop online

Please help support Disability Arts Cymru by shopping online.

Use easyfundraising to shop with over 3,300 retailers including Amazon, Argos, John Lewis, ASOS, Booking.com, eBay, Boden, and M&S.

Every time you shop, you’ll raise a free donation for Disability Arts Cymru every time, it’s that easy!

Find out more:

https://www.easyfundraising.org.uk/causes/disabilityartscymru/

 

 

DAC are recruiting for a new Director

 

 

Director

Salary – £36,000 per annum (£30,857 pro rata)

30 Hours per week   (Head office in Cardiff)

Disability Arts Cymru seeks a Director to further develop and implement a comprehensive, and dynamic, artistic strategy for disability arts across Wales.  We believe in…. Opening up access and opportunity, celebrating diversity, nurturing embryonic and established high-calibre disabled practitioners, and inspiring change throughout Wales.

Our vision is a simple one: to make the arts in Wales creative and diverse in equal measure, with disabled and D/deaf people at the very core. 

Closing Date for applications 12 noon November 29th 2018

Interviews – 10th December 2018

 To apply please visit www.richard-newton.co.uk/assignments

or call 029 20 397 341 or email recruitment@richard-newton.co.uk

Cyfle newydd anhygoel i gyfarwyddwr Disability Arts Cymru

 

 

Cyfarwyddwr/wraig
Celfyddydau Anabledd Cymru

Cyflog – £36,000 y flwyddyn (£30,857 pro rata)

30 awr yr wythnos             (Prif Swyddfa  yng Nghaerdydd)

Mae Celfyddydau Anabledd Cymru yn chwilio am Gyfarwyddwr/wraig i ddatblygu a gweithredu strategaeth artistig rymus a chynhwysfawr ar gyfer celfyddydau anabledd ar draws Cymru. Rydym yn credu mewn … agor mynediad a chyfleoedd, dathlu amrywiaeth, meithrin egin-ymarferwyr ac ymarferwyr anabl o safon uchel sydd wedi hen ennill eu plwyf, ac ysbrydoli newid trwy Gymru gyfan.

Mae ein gweledigaeth yn un syml: i wneud y celfyddydau yng Nghymru’n gwbl greadigol ac amrywiol, gyda Phobl Anabl a Phobl F/fyddar wrth galon y gwaith yma. 

Dyddiad Cau ar gyfer derbyn ceisiadau Hanner Dydd, Tachwedd 29ain   

Cyfweliadau – 10fed Rhagfyr 2018

I ymgeisio, ymwelwch â www.richard-newton.co.uk/assignments

 neu galwch 029 20 397 341 neu e-bostiwch recruitment@richard-newton.co.uk