Bay Art – Launch of 6 Artists Exhibition

Bay Art, 54B/C Bute Street Cardiff Bay CF10 5AF

Saturday 2nd February 2019 2-5pm

 

 

We would like to invite you to Bay Art for the Launch of the 6 Artists Exhibition on Saturday 2nd February from 2pm
The Exhibition will be opened by artist Rachel Gadsden and there will be a discussion with the artists followed by the private view from 3 – 5pm

We do hope to see you at what will be a fascinating event.

Exhibition continues 5th February 2019- 1st March 2019

For further information

Arddangosfa Agored 2019

 

Thema Arddangosfa 2019:- ‘Ymddiriedaeth

Mae’r gystadleuaeth yn agored i artistiaid B/byddar ac anabl a’r rheini sydd â chyflyrau iechyd corfforol a / neu iechyd meddwl hirdymor, 16 oed a hŷn, sy’n byw yng Nghymru·       
Ffi ymgeisio – £7.50 y cais.

 

Llun gan Vivi-Mari Carpelan  – The impossibility of sleeplessness and Damien Hirst doesn’t exactly help

Yn yr Arddangosfa Flynyddol, rydym yn arddangos gwaith artistiaid anabl a B/byddar neu’r rheini sy’n byw gyda chyflyrau iechyd corfforol a / neu feddyliol hirdymor, ac sy’n byw yng Nghymru.

Mae’n arddangosfa agored, sy’n cynnwys gwaith gan artistiaid newydd a’r rheini sydd wedi bod yn gweithio fel artistiaid proffesiynol ers cryn amser. Ein nod yw codi proffil; cynyddu gwerthiannau, helpu i ddatblygu gyrfaoedd yn y sector creadigol; meithrin perthnasau rhwng cyfoedion a chyda lleoliadau arddangos.

Rydym yn dangos amrywiaeth o ffurfiau a chyfryngau; mae DAC yn cefnogi artistiaid sy’n gweithio ar draws pob ffurf ar gelfyddyd ac felly, yn rhoi’r cyfle i gynifer o artistiaid â phosib i arddangos eu gwaith.
Rydym yn croesawu ceisiadau o dan y thema ‘Ymddiriedaeth’ – Bwriedir iddo fod yn thema eang sy’n agored i gael ei ddehongli’n ehangach

Cynhelir yr arrdagosfa lawn yng Ngholfan Celf O Gwmpas, Llandrindod ; Yna bydd arddangosfa deithiol lai yn dangos yn y lleoliadau canlynol

 Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa, Merthyr Tudful;
Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug,
Mostyn, Llandudno

Meini prawf ymgeisio:
Un cais fesul person
Dyma’r cyfryngau gweledol a dderbynnir: llun, paentiad, cerflun, ffotograff, cerameg, collage.        
 Yn barod i’w arddangos – Rhaid i’r holl waith 2D fod mewn ffrâm – gyda ‘chylchoedd d’ a weiar / llinyn ar y cefn i’w hongian. Cyfyngiad o ran maint:  1m x 1m .·       
Gwaith ar werth: Cymerir comisiwn am unrhyw waith sy’n cael ei werthu – bydd cyfraddau comisiwn yn amrywio yn ôl lleoliad yr arddangosfa.·       
Rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn 14eg Mehefin 2019 

Oherwydd maint y lleoliadau, dim ond hyn a hyn o ddarnau y gellir eu harddangos. Rhaid i’r gwaith gydymffurfio â’r Polisi Arddangos, a bydd DAC yn dewis y gwaith i’w arddangos os oes gormod yn cael eu cyflwyno. Mae DAC yn cadw’r hawl i dderbyn neu wrthod unrhyw waith i’w gynnwys yn yr arddangosfa.  Os na fydd eich gwaith yn cael ei arddangos mewn o leiaf un lleoliad byddwch yn cael eich ffi ymgeisio yn ôl.
Rhaid i’r gwaith a ddewisir gael ei anfon i brif swyddfa DAC neu i’r lleoliad a nodir erbyn 28ain Mehefin 2019.

Rhaid i’r gwaith fod ar gael drwy gydol yr arddangosfa, a fydd yn rhedeg rhwng mis Gorffenaf  a mis Rhagfyr 2019.

 Cyflwynwch ddelwedd glir o’ch gwaith gyda’ch cais.Gallwch anfon lluniau drwy’r post (maint A4) neu drwy e-bost fel atodiadau safon uchel (300dpi) at kate@dacymru.com. neu drwy llwytho i fyny yn uniongyrchol trwy’r ddolen ganlynol https://airtable.com/shrHfdIRrs6lNqUFZ


Rhaid i’r holl artistiaid fod yn aelodau o DAC (gallwch ymuno pan fyddwch yn cyflwyno eich cais drwy gynnwys eich ffurflen ymaelodi wedi’i chwblhau gyda’ch ffurflen ymgeisio).
Cysylltwch â ni os oes gennych chi unrhyw ymholiadau.· kate@dacymru.com neu post@dacymru.com

 

 

DAC Open Exhibition 2019 – Call for entries

The theme of this year’s open exhibition is ‘Trust’

Open to D/deaf and disabled artists and those with long term physical and/or mental health conditions, residing in Wales, aged 16 and over.
Entry fee – £7.50 per entry
Closing date 14th June 2019

 

 

 

Image by Vivi-Mari Carpelan  – The impossibility of sleeplessness and Damien Hirst doesn’t exactly help

Through our DAC Annual Exhibition we showcase and tour the work of Wales-based disabled and D/deaf artists or those living with long term physical and/or mental health conditions. It is an open exhibition including work from up-and-coming artists and those who have been working as professional artists for many years. Our aim is to raise profiles; increasing the likelihood of sales, enabling the progression of careers in the creative sector; building relationships between peers and exhibiting venues. We show a variety of forms and media; DAC supports artists working across all art forms, therefore giving as many artists as possible the opportunity to include their work.

We welcome entries under the theme of ‘Trust’ – It is intended as a broad theme open to wider interpretation
The full exhibition will take place at: Celf O Gwmpas, Llandrindod Wells.
A smaller touring exhibition will then show at the following venues:
Cyfarthfa Castle Museum & Gallery, Merthyr Tydfil
Theatr Clwyd, Mold
Mostyn,Llandudno

Entry criteria: One entry per person
Visual art mediums accepted: drawing, painting, sculpture, photography, ceramics, collage.
Exhibition ready – All 2D work must be framed – with ‘d rings’ and picture wire/string attached for hanging. Size Limit: 1m x 1m
Work for sale: A commission will be taken for any work sold – commission rates will vary depending on the exhibition venue.
Entries must be submitted by 14th June 2019.
Due to the size of the venues there is a limit to the number of pieces that can be exhibited. Work must adhere to the Exhibiting Policy and DAC will select the work to be exhibited if there is over-submission. DAC reserve the right to accept or reject any work for inclusion in the show. In the event your work is not exhibited in at least one venue your entry fee will be returned.
Chosen work must be delivered to the DAC head office or stated venue by 28th June 2019 .
Work must be available for the duration of the exhibition which will run between July and December 2019.

Please submit a clear image of your work with your application.
Images can be submitted by post (A4 size) or via email as an attachment with a high resolution (300dpi) to kate@dacymru.com or uploaded directly via the following link https://airtable.com/shrHfdIRrs6lNqUFZ

All artists must be members of DAC (you may join at the time of submission including your completed membership form alongside your entry form )

For further information please contact kate@dacymru.com or post@dacymru.com

 

DAC Open Exhibition – Mostyn, Llandudno

We are very excited to host the DAC annual Exhibition at Mostyn, Llandudno  in the coming weeks.

Venue: MOSTYN, 12 Vaughan Street

Llandudno LL30 1AB

11th Jan – 4th March 2019

Opening times: Tuesday – Sunday 10.30am – 4.00pm

www.mostyn.org

 

 

 

 

Image ‘On the Edge of Restoration’ – Cerys Knighton

DAC Presents…

On The Edge­_  2018 Open Exhibition

A collection of 21 artworks submitted by DAC members; consisting of D/deaf and disabled artists, or those living with long term physical and/or mental health.

On the Edge is the title for DAC’s 2018 Open Exhibition; DAC members were asked to react to this title and submit work based on their own interpretation. The exhibition includes a wide range of work from artists at varying points in their creative development.

DAC’s aim is to raise the profile of the artists involved; increasing artwork sales; support and develop career progression and to build relationships between peers and with exhibiting venues.

 

Cyfarthfa Castle Open Art 2019

The first Open Art Exhibition at Cyfarfthfa Castle

April 8 – June 23 2019

An Open Art exhibition for all artists at Cyfarthfa Castle in 2019!

If you want to be a part of it there are no age restrictions and both professional and amateur artists are welcome.

 

 

Please get in touch

Phone :01685 727371

Email  museum@merthyrleisuretrust.co.uk

 or on the FB events listing https://www.facebook.com/events/814176645593737/

for more information. WellbeingMerthyr

Celf Able

Celf-Able is an inclusive art group run by disabled artists in Powys. 

We are disabled- and artist-led, but open to all ages and abilities, artists and people who just want to have a go at art. Materials provided.  There is a small charge of £3.00.

Future meeting dates and venues: 

 

Siawns Teg, Newtown (former Radio Maldwyn building) 11-3      05/12/2018, 06/03/19
Warren Room, Care Centre Machynlleth 11-3                                   12/12/2018, 09/01/19, 13/02/19, 13/03/19
The Institute, Llanfair Caereinion 11-3                                                18/12/2018, 15/01/19, 19/02/19, 19/03/19
COWSHACC, Welshpool, 11-3                                                               16/01/19, 20/02/19, 20/03/19
Oriel Davies, Newtown, Art 11-12.30,                                                   05/02/19
committee meetings 1.30-3.00   
Mid-Wales Arts Centre, Caersws 11-3*                                                 28/11/2018, 23/01/19, 27/02/19, 27/03/19

*Lunch available for an extra charge, please contact us to book,  tel 01938 810058/07972 932543 or e-mail admin@celf-able.org                                                           

Materials provided.  There is a small charge of £3.00.

  Email      Website

 

 

 

The Last Post Exhibition 12th – 30th November

An art exhibition of genuine letters of the first World War to commemorate the centenary of the Armistice

By Carrie Francis 
Opening Night 14th November at 6.30pm

Venue:

Art in the Attic
The Robert Maskrey Gallery
The Factory, Welsh Hills Works
Jenkin Street
Porth CF39 9PP                    
Gallery Opening times 10.am-4pm Monday- Friday

For more info contact anneculvershousevans@valleykids.org  
                                                                      Tel 01443 687080

 

 

Theatr Genedlaethol – Nyrsys

A hithau’n flwyddyn pan fo’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 70 oed, cawn gipolwg ar brysurdeb dyddiol ward canser mewn ysbyty yng Nghymru heddiw, gyda sgript a chaneuon wedi’u llunio o gyfweliadau â nyrsys go iawn. Mae’r ddrama newydd hon yn rhoi llwyfan i brofiadau nyrsys — yr heriau maen nhw’n eu hwynebu yn eu gwaith o ddydd i ddydd, a’r direidi, y chwaergarwch, a’r teimlad o alwedigaeth sy’n eu cynnal. Dyma ddarlun o’r galon o fywyd a gwaith yr arwyr hyn sy’n gofalu amdanom ni ac am ein hanwyliaid mewn cyfundrefn iechyd sydd dan bwysau parhaus.

Mynediad i ddysgwyr ac i’r di-Gymraeg drwy gyfrwng ap Sibrwd. Manylion llawn yma.

Canllaw oed: 11+

Gan fod y cynhyrchiad hwn yn rhan allweddol o dymor Gofal a Chymuned y cwmni, ac yn dod ar ddiwedd blwyddyn arbennig yn hanes y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, mae cynnig arbennig o bris gostyngol neu 10% oddi ar bris tocyn i weithwyr GIG. Mae gofyn i weithwyr GIG ddangos eu cerdyn adnabod a dyfynnu ‘NyrsysGIG’ wrth archebu tocynnau.

Bu cyflwyniad cyhoeddus cyntaf o waith-ar-waith Nyrsys yng Nghanolfan Mileniwm Cymru nos Fawrth 17 Ebrill 2018, fel rhan o dymor ‘Perfformiadau i’r Chwilfrydig‘.

Manylion sgyrsiau cyn ac wedi’r sioe ar hyd y daith:

Pontio, Bangor 06/11/2018:  18.30 Sgwrs cyn-sioe i ddysgwyr, PL2;Sgwrs wedi’r sioe yn y theatr.
Lyric, Caefyrddin 09/11/2018:Sgwrs wedi’r sioe yn y theatr.
Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth 13/11/2018:Sgwrs wedi’r sioe yn y theatr.
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd 16/11/2018:19.00 Sgwrs cyn-sioe i ddysgwyr, Ystafell Gyfarfod
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd 17/11/18; 19.30 Perfformiad wedi’u dehongli gydag Iaith Arwyddion Prydain.
Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug 20/11/2018:18.30 Sgwrs cyn-sioe i ddysgwyr, Ystafell Haydn Rees:Sgwrs wedi’r sioe yn y theatr.
Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug  21/11/118:19.45  Perfformiad wedi’u dehongli gydag Iaith Arwyddion Prydain
Theatr Borough, Y Fenni 27/11/2018:18.30 Sgwrs cyn-sioe i ddysgwyr, Ystafell Siambr y Cyngor.
Mwldan, Aberteifi 04/12/2018:19.00 Sgwrs cyn-sioe i ddysgwyr, Caffi Mwldan.
Galeri, Caernarfon 07/12/2018:Sgwrs wedi’r sioe yn y theatr.

Cliciwch yma i weld fideo am y Perfformiadau wedi’u dehongli gydag Iaith Arwyddion Prydain