TAPE Communuty Music and Film

TAPE Community Music and Film present M.E awareness raising drama – M.E, Myself and I.

In the UK alone it is estimated that 250,000 people suffer with Myalgic Encephalomyelitis, more commonly known as M.E. Often these people feel let down by society, the health care system, education system and the government, but most of all they feel like they have no voice.

M.E, Myself and I is a new drama series, that seeks to raise awareness of ME and to reduce the stigma felt by those diagnosed. Episode 1 will be released on June 30th 2018. It tells the story of Rachel, a teenager who has been diagnosed with M.E. The show is written and directed by Thomas Ellis, who has suffered with M.E for 17 years. It features creative contributions from young people diagnosed with M.E, including Maliha Jain Vincent Gaspar, who wrote a poem featured in the episode and Ada Davidson who contributed a touching stop motion animation.

“M.E, Myself and I, was incredibly difficult to write as I was having to revisit some dark, lonely times. I feel however it was very much
worth while to do as without people coming out and
discussing M.E, awareness would not continue to
grow. One of the aspects I’m delighted about is having creative contributions from Maliha and Ada within the show. I believe these contributions really hit home that this is not just my story, it is one shared by many all over the world.”
Thomas Ellis – Writer/Director

TAPE Community Music and Film the charity that has supported Tom to realise the series, helped recruit cast and crew for the show with local people gaining experience both in front of and behind camera.

“I got involved with this project after meeting Thomas on a prior TAPE project after which I was asked if I wanted to play Rachel in the production. I enjoyed the process very much; it was great fun to do. I am thankful from the bottom of my heart for having been given the opportunity to do this and I’m really looking forward to filming episode 2.”
Chloe Thomas – Actor

Now in its 10th year, TAPE provides workshops, projects and opportunities to develop new ideas and skills, gain training and find employment all in a safe supported and inclusive environment. TAPE CEO Steve Swindon said of the project ‘We believe that creativity is a route to wellbeing for individuals and communities, something we think is very much present within the M.E, Myself and I project and we are proud to be able to give both Tom and the project our continued support.’

Alongside the release of the show, the debut art exhibition from Angela Nananidou will be on show at TAPE Community Arts Centre all summer. Angela who suffers with M.E has described how her paintings “…express that struggle between hope and despair, brightness and gloominess; structure and looseness; light and darkness; clarity and brain fog; isolation and escapism.’

Isolation and escapism are themes that run through Angela’s work and also episode 1 of the show. They also feature heavily in podcast interviews the cast and crew conducted with M.E sufferers and their care givers. Recorded at Barnardo’s in Rhyl the podcasts offer a deeper insight and range of views on the condition.

We hope that M.E, Myself and I, along side Angela’s exhibition and the Podcast episodes will raise additional awareness of M.E through creative medium and a better understanding of it within the community. We are also delighted that within the project we have been able to continue our philosophy of supporting people of all abilities to be involved in filmmaking.

See the film here: https://vimeo.com/261998520
Listen to the Podcasts here: https://tapemusicandfilm.podbean.com
See the exhibition at TAPE Community Arts Centre, LL29 9SD from June to September.

Arts Connection – Cyswllt Celf

Mae Arts Connection – Cyswllt Celf yn Llanfyllin, Powys, yn chwilio am Swyddog Prosiectau
Rhan Amser – 22.5 awr yr wythnos
£23,866 y flwyddyn pro rata

Ydych chi’n frwd dros y celfyddydau? Ydych chi eisiau bod yn rhan o sefydliad bywiog a chyffrous? Ai chi ydy’r un iawn i’r swydd?
Rydyn ni’n sefydliad sy’n creu cyfleoedd i ddod â phobl at ei gilydd i ddysgu a chael hwyl trwy gymryd rhan ym mhob ffurf ar y celfyddydau.
Fel Swyddog Prosiectau, fe fyddwch chi’n cael y cyfle i ymuno â’n tîm bach ac yn cymryd cyfrifoldeb am ddatblygu a gweithredu ein rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau.

Rydyn ni’n croesawu ceisiadau oddi wrth y rheini sy’n gweithio mewn sectorau eraill, ac nid o reidrwydd ym myd y celfyddydau, sy’n frwdfrydig ynglŷn â’r rôl.

A fyddech cystal â defnyddio’r ffurflen gais ar-lein i ymgeisio, lle bydd gofyn ichi hefyd ddarparu llythyr eglurhaol, CV a chadarnhad y byddwch chi’n gallu dod am gyfweliad ar y dyddiad sydd wedi’i nodi, os fyddwch chi’n llwyddiannus. Gallwch chi lenwi’r ffurflen gais yma – http://artsconnection.org.uk/cy/swyddi/

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y swydd, fe ddylai’ch llythyr eglurhaol:
– Gyfeirio at bob un o’r pwyntiau hanfodol a dymunol ym manyleb y person
– Yn achos y pwyntiau hanfodol, rhaid rhoi enghreifftiau i ni i ddangos sut rydych chi’n eu bodloni
– Byddwch yn glir ac yn gryno – mae pwyntiau bwled yn dderbyniol

Dyddiad Cau: Dydd Llun 16eg Gorffennaf, 12 hanner dydd

Llunio rhestr fer: Dydd Mawrth 17eg Gorffennaf

Cyfweliadau: Dydd Gwener 20fed Gorffennaf

Unrhyw ymholiadau: [email protected] – 01691 648 929

Mae Cyswllt Celf wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac mae’n Elusen Gofrestredig: 1135641 ac yn Gwmni Cyfyngedig drwy Warant: 2911716

Arts Connection – Job Vacancy

Project Officer required by Arts Connection – Cyswllt Celf based in Llanfyllin, Powys
Part-time – 22.5 hours per week
£23,866 per annum pro rata

Are you passionate about the arts? Want to be part of a vibrant and exciting organisation? Have you got what it takes?
We are an organisation that creates opportunities to bring people together to learn and have fun through participation in all forms of art.
As Project Officer you will have the opportunity to join our small team and take responsibility for the development and implementation of our programme of activities and events.

We welcome applications from those who work in other sectors, not necessarily the arts, who have an enthusiasm for the role.

Please apply using the online application form where you will be asked for a covering letter, CV and confirmation, that if successful, you can attend the interview date. Fill in your application here – http://artsconnection.org.uk/jobs/

To be considered for the post your covering letter should:
– Refer to each of the essential and desirable points of the person specification
– For the essential points please demonstrate how you meet it by giving us an example
– Please be clear and concise – bullet points are acceptable

Closing Date: Monday 16th July, 12 noon

Shortlisting: Tuesday 17th July

Interviews: Friday 20th July

Any queries: [email protected] – 01691 648 929

Arts Connection is committed to equal opportunities and is a Registered Charity: 1135641 and Company Limited by Guarantee: 2911716

DAC News

Farewell and Thanks to Denni Turp

Our North West Wales Regional Officer is retiring at the end of this week. We are extremely grateful to Denni for all her amazing work for DAC over the past 5 years. She will be missed by the team and all the members, especially those members within NW Wales who have worked closely with her throughout her time at DAC. The North West Region has benefited enormously from Denni’s passion and energy and leaves a wonderful legacy in the publications she has been instrumental in creating.

Many thanks Denni and very best wishes for a long and happy retirement from us all.

Newyddion DAC

Ffarwel a Diolch i Denni Turp

Mae Swyddog Rhanbarthol Gogledd Orllewin Cymru yn ymddeol ar ddiwedd yr wythnos hon.

Rydym yn hynod ddiolchgar i Denni am ei holl waith rhyfeddol ar gyfer DAC dros y 5 mlynedd diwethaf.

Bydd y tîm a’r holl aelodau yn ei cholli hi, yn enwedig yr aelodau  yng Ngogledd Cymru sydd wedi gweithio’n agos gyda hi trwy gydol ei hamser gyda DAC.
Mae Rhanbarth Gogledd Orllewin Cymru wedi elwa’n fawr iawn o angerdd ac egni Denni ac mae hi’n gadael
etifeddiaeth wych yn y cyhoeddiadau y mae hi wedi bod yn allweddol wrth greu.

Diolch yn fawr iawn Denni a dymuniadau gorau am ymddeoliad hir a hapus oddi wrth pawb yn DAC.

FFILM CYMRU YN CYFLWYNO RHWYDWEITHIO CYFLYM YN YR EISTEDDFOD

A ydych chi’n weithiwr creadigol yn dymuno ysgrifennu, cynhyrchu neu gyfarwyddo ffilm? Efallai mai digwyddiad rhwydweithio cyflym Ffilm Cymru yw’r peth i chi, a hynny am ddim!

6 Awst

16:00 – 17:30

Look Out Cafe Bar, Heol Porth Teigr, Porth Teigr, Bae Caerdydd CF10 4GA.

Oed: 18+

Caiff cyfranogwyr y cyfle i gwrdd yn unigol â gwneuthurwyr ffilm o Gymru sydd wedi ennill eu plwyf, a hynny mewn sefyllfa hwyliog ac anffurfiol dan arweiniad cynrychiolwyr Ffilm Cymru. I gymryd rhan, cofrestrwch erbyn dydd Gwener 3ydd Awst drwy glicio ar y ddolen hon.

Noder: nifer gyfyngedig o leoedd sydd yn y digwyddiad hwn, a byddant yn cael eu rhoi ar sail y cyntaf i’r felin. Digwyddiad yn y Gymraeg fydd hwn.

Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o Sinemaes yn yr Eisteddfod.

http://www.ffilmcymruwales.com/index.php/cy/newyddion-digwyddiadau/710-ffilm-cymru-yn-cyflwyno-rhwydweithio-cyflym-yn-yr-eisteddfod

 

Ffilm Cymru Speed Networking at The Eisteddfod

Are you a Welsh-speaking creative wanting to write, produce or direct for film? Then Ffilm Cymru’s speed networking event might be for you!

6th August

4:00 – 5:30pm

Look Out Cafe Bar, Heol Porth Teigr, Porth Teigr, Cardiff Bay CF10 4GA.

Age limit: 18+

Participants will have the chance to meet one-on-one with established Welsh filmmakers in a fun and informal setting and will be guided by Ffilm Cymru representatives.

Please note: there is a fixed capacity for this event and places will be allocated on a first come, first served basis. This is a Welsh language event.

Please register here.

This event is part of Sinemaes at the Eisteddfod.

http://www.ffilmcymruwales.com/index.php/en/news-and-events/709-speed-networking-at-the-eisteddfod

 

Taking Flight Theatre- prosiect mentora

Taking flight -

Ydych chi’n uniaethu person byddar neu’n anabl? Ydych chi’n uniaethu fel menyw? Ydych chi’n 16+ oed?

 

Mae Taking Flight Theatre – cwmni theatr cynhwysol yng Nghaerdydd – yn chwilio am bobl sy’n cyd-fynd â’r disgrifiad uchod i fod yn rhan o’n prosiect theatr teithiol benywaidd nesaf. Rydym yn chwilio am bobl sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa yn y theatr sydd gyda’r galluoedd canlynol: Cyfarwyddwr, Dylunydd Goleuo, Cyfansoddwr, Cynhyrchydd, Dramodydd (yn gweithio ar destun), Dylunydd Set / Gwisgoedd, Marchnata’r Celfyddydau a Rheoli Llwyfan.

Os ydych chi’n byw yng Nghymru ac yr hoffech chi gael eich ystyried ar gyfer y cyfle hwn, cysylltwch â Beth ar 07785 947823 neu [email protected]

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ferched ledled Cymru a gallwn dalu am gostau teithio / treuliau i gymryd rhan yn y prosiect hwn. Mae’r prosiect yn ymarfer yng Nghaerdydd a Chasnewydd (Chapter a Chanolfan Glan yr afon) ac yna’n teithio ledled Cymru. Bydd pob cyfranogwr yn cael ei neilltuo i gysgodi merch broffesiynol greadigol sy’n gweithio ar y daith o ddrama arobryn Kaite O’Reilly, ‘Peeling’.

Unwaith y bydd y cyfranogwyr wedi cael eu dewis a’u paru, bydd amserlen / ymrwymiad lleoliad yn cael ei lunio ar gyfer y cyfranogwyr – faint o amser y gallwch / hoffech chi ymrwymo dros y 12 mis nesaf – gan ddechrau ar adeg gyfleus. Does dim rhaid i chi gael unrhyw brofiad i ymgeisio am hyn, dim ond diddordeb yn y theatr. E-bostiwch neu ffoniwch cyn gynted ag y bo modd a byddwch yn barod i gyfathrebu pam yr hoffech chi fod yn rhan o hyn, ynghyd â dweud ychydig wrthym amdanoch chi’ch hun! Cyflawnir gofynion mynediad cyfranogwyr drwy gydol y prosiect hwn.

Dysgwch fwy am y ddrama a’r dramodydd yma: www.kaiteoreilly.com/work/2017/2/15/peeling

Cliciwch  yma am wybodaeth audio: https://soundcloud.com/taking-flight-theatre/peeling-mentoring-project-callout

Cliciwch ym am wybodaeth  BSL :https://vimeo.com/277114052

Ariennir y prosiect hwn gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Taking Flight Theatre Mentoring project

Taking flight -Do you identify as D/deaf or disabled? Do you identify as female? Are you aged 16+?

 

 

Taking Flight Theatre- an inclusive theatre company based in Cardiff- are seeking people who fit the above description to be part of our next all female touring theatre project. We’re looking for people who have an interest in exploring a career in the theatre in one of the following capacities: Director, Lighting Designer, Composer, Producer, Dramaturg (working on text), Set/ Costume Designer, Arts Marketing and Stage Management.

If you live in Wales and you’d like to be considered for this opportunity, please get in touch with Beth on 07785 947823 or [email protected] 

We welcome applications from females across Wales and can cover travel/ expenses to participate in this project. The project rehearses in Cardiff and Newport (Chapter and Riverfront) and then tours across Wales. Each participant will be assigned to shadow a creative professional woman working on the tour of Kaite O’Reilly’s acclaimed play Peeling.

Once participants have been selected and matched, a schedule of time/ location commitment will be worked out to suit participants- however much time you can/ would like to commit over the next 12 months- starting at a convenient time. You don’t have to have any experience to apply for this, just an interest in the theatre.  Please email or phone as soon as possible and be prepared to communicate why you would like to be part of this, plus to tell us a bit about yourself! Participants access requirements will be met for the duration of this project.

Find out more about the play and playwright here : www.kaiteoreilly.com/work/2017/2/15/peeling

Here is the link to the audio info https://soundcloud.com/taking-flight-theatre/peeling-mentoring-project-callout

And here is a link to the BSL info https://vimeo.com/277114052

This project is funded by The Arts Council of Wales