Disability Arts Cymru

Cystadleuaeth Farddoniaeth Flynyddol

Rydym yn eich gwahodd i gyflwyno gwaith sy’n ymateb i’r thema ‘On the Edge’: rydym am adlewyrchu teimladau aelodau DAC wrth ymdrin â’r thema eang hon sy’n agored i’w dehongliad hwy eu hunain

Mae’r gystadleuaeth yn dilyn yr un thema ag arddangosfa flynyddol DAC eleni.

Bydd y gerdd fuddugol yn derbyn gwobr o daleb a roddwyd gan Llenyddiaeth Cymru y gellir ei defnyddio i dalu am gwrs ysgrifennu yn Nhŷ Newydd yn 2019.

Dewisir detholiad o gerddi i fod yn rhan o e-gyhoeddiad.

DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU YW 21 IONAWR 2019

Noder: Rhaid i chi fod yn berson anabl 16 oed neu’n hŷn ac yn aelod o DAC i gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon. Gall artistiaid o bob maes creadigol yng Nghymru ymaelodi am ddim os ydynt yn ystyried eu hunain i fod yn anabl neu os oes ganddynt gyflyrau iechyd corfforol a/neu feddyliol hirdymor. Os nad ydych chi eisoes yn aelod, gallwch ymuno wrth ymgeisio am y gystadleuaeth neu ar-lein drwy gysylltu â ni yn [email protected]

 • Os oes gennych unrhyw broblemau sy’n effeithio ar eich gallu i gyfranogi yn y gystadleuaeth hon, cysylltwch â ni

Meini prawf mynediad

Gallwch ymgeisio drwy’r post neu drwy e-bost

 • Gall y gerdd fod yn Gymraeg neu’n Saesneg.
 • Dylai cerddi ddilyn y thema ‘On the Edge.’ Rhaid iddynt gael eu teipio/ysgrifennu’n glir ac ni ddylent fod yn hirach na 40 llinell.
 • Ni ddylai’r cerddi fod wedi cael eu cyhoeddi, a rhaid iddynt fod yn weithiau gwreiddiol gennych chi.
 • Caiff pob cerdd eu beirniadu’n ddienw ac ni ddylai unrhyw gerdd arddangos eich enw nac unrhyw fanylion adnabod eraill. Ar ddarn gwahanol o bapur /yng nghorff eich e-bost dylech nodi
  • eich enw a’ch cyfeiriad a
  • teitl(au)’r cerddi.
 • Gall hyd at 2 gerdd gael eu cyflwyno gan dalu’r ffi briodol: £5 am un gerdd neu £8 am 2. Dylai sieciau gael eu gwneud yn daladwy i DISABILITY ARTS CYMRU.
 • Dewisir detholiad o gerddi i fod yn rhan o e-gyhoeddiad.
 • Unwaith y byddant wedi’u cyflwyno, ni ellir tynnu cerddi yn ôl o’r gystadleuaeth. Yn anffodus, ni allwn ddychwelyd eich ymgais atoch, felly cadwch gopi o’ch gwaith.
 • Bydd penderfyniad y beirniad yn derfynol, ac ni ddylid anfon unrhyw ohebiaeth ynglŷn â’r canlyniad. Cofiwch mai cystadleuaeth yw hon ac nid oes sicrwydd y caiff eich cerdd ei dewis. Ni chaiff unrhyw ffïoedd eu had-dalu.
 • Ni ellir addasu cerdd ar ôl iddi gael ei chyflwyno.
 • Rhoddir gwybod i’r enillwyr drwy’r post neu drwy e-bost erbyn 1 Mawrth 2019.
 • Ni all staff nac aelodau bwrdd DAC gymryd rhan.
 • Bydd un wobr o daleb gwerth £450 a gellir ei defnyddio yn erbyn cwrs ysgrifennu yn Nhŷ Newydd yn 2019 ynghyd â chostau teithio rhesymol.
 • Dylid anfon eich hymgais at: Disability Arts Cymru, Sbectrwm, Bwlch Road, Y Tyllgoed, Caerdydd CF5 3EF

Neu:  [email protected]

Bydd hawlfraint yr holl gerddi’n parhau’n eiddo i’r awduron, ond drwy gyflwyno’r gwaith yn y gystadleuaeth, rydych yn rhoi caniatâd i Disability Arts Cymru gyhoeddi eich cerdd/cerddi ar-lein, mewn argraffiadau ac mewn unrhyw e-gyhoeddiad.

DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU 21 IONAWR 2019

Am fwy o wybodaeth:    Ffôn 02920 551 040  E bost: [email protected]

Disability Arts Cymru

Cystadleuaeth Farddoniaeth Flynyddol

Rydym yn eich gwahodd i gyflwyno gwaith sy’n ymateb i’r thema ‘On the Edge’: rydym am adlewyrchu teimladau aelodau DAC wrth ymdrin â’r thema eang hon sy’n agored i’w dehongliad hwy eu hunain

Mae’r gystadleuaeth yn dilyn yr un thema ag arddangosfa flynyddol DAC eleni.

Bydd y gerdd fuddugol yn derbyn gwobr o daleb a roddwyd gan Llenyddiaeth Cymru y gellir ei defnyddio i dalu am gwrs ysgrifennu yn Nhŷ Newydd yn 2019.

Dewisir detholiad o gerddi i fod yn rhan o e-gyhoeddiad.

DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU YW 21 IONAWR 2019                            

 

Noder: Rhaid i chi fod yn berson anabl 16 oed neu’n hŷn ac yn aelod o DAC i gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon. Gall artistiaid o bob maes creadigol yng Nghymru ymaelodi am ddim os ydynt yn ystyried eu hunain i fod yn anabl neu os oes ganddynt gyflyrau iechyd corfforol a/neu feddyliol hirdymor. Os nad ydych chi eisoes yn aelod, gallwch ymuno wrth ymgeisio am y gystadleuaeth neu ar-lein drwy gysylltu â ni yn [email protected]

                Os oes gennych unrhyw broblemau sy’n effeithio ar eich gallu i gyfranogi yn y gystadleuaeth hon, cysylltwch â ni

Meini prawf mynediad

Gallwch ymgeisio drwy’r post neu drwy e-bost

 • Gall y gerdd fod yn Gymraeg neu’n Saesneg.
 • Dylai cerddi ddilyn y thema ‘On the Edge.’ Rhaid iddynt gael eu teipio/ysgrifennu’n glir ac ni ddylent fod yn hirach na 40 llinell.
 • Ni ddylai’r cerddi fod wedi cael eu cyhoeddi, a rhaid iddynt fod yn weithiau gwreiddiol gennych chi.
 • Caiff pob cerdd eu beirniadu’n ddienw ac ni ddylai unrhyw gerdd arddangos eich enw nac unrhyw fanylion adnabod eraill. Ar ddarn gwahanol o bapur /yng nghorff eich e-bost dylech nodi
 • a) eich enw a’ch cyfeiriad a
 • b) teitl(au)’r cerddi.
 • Gall hyd at 2 gerdd gael eu cyflwyno gan dalu’r ffi briodol: £5 am un gerdd neu £8 am 2. Dylai sieciau gael eu gwneud yn daladwy i DISABILITY ARTS CYMRU.
 • Dewisir detholiad o gerddi i fod yn rhan o e-gyhoeddiad.
 • Unwaith y byddant wedi’u cyflwyno, ni ellir tynnu cerddi yn ôl o’r gystadleuaeth. Yn anffodus, ni allwn ddychwelyd eich ymgais atoch, felly cadwch gopi o’ch gwaith.
 • Bydd penderfyniad y beirniad yn derfynol, ac ni ddylid anfon unrhyw ohebiaeth ynglŷn â’r canlyniad. Cofiwch mai cystadleuaeth yw hon ac nid oes sicrwydd y caiff eich cerdd ei dewis. Ni chaiff unrhyw ffïoedd eu had-dalu.
 • Ni ellir addasu cerdd ar ôl iddi gael ei chyflwyno.
 • Rhoddir gwybod i’r enillwyr drwy’r post neu drwy e-bost erbyn 1 Mawrth 2019.
 • Ni all staff nac aelodau bwrdd DAC gymryd rhan.
 • Bydd un wobr o daleb gwerth £450 a gellir ei defnyddio yn erbyn cwrs ysgrifennu yn Nhŷ Newydd yn 2019 ynghyd â chostau teithio rhesymol.
 • Dylid anfon eich hymgais at: Disability Arts Cymru, Sbectrwm, Bwlch Road, Y Tyllgoed, Caerdydd CF5 3EF    Neu  [email protected]

Bydd hawlfraint yr holl gerddi’n parhau’n eiddo i’r awduron, ond drwy gyflwyno’r gwaith yn y gystadleuaeth, rydych yn rhoi caniatâd i Disability Arts Cymru gyhoeddi eich cerdd/cerddi ar-lein, mewn argraffiadau ac mewn unrhyw e-gyhoeddiad.

 

DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU 21 IONAWR 2019

Am fwy o wybodaeth    Ffôn 02920 551 040  E bost – [email protected]

 

Disability Arts Cymru

Annual Poetry Competition

We invite you to submit work that is in response to the theme of On The Edge:  we want to reflect the feelings of our DAC members about this broad theme which is open to their own interpretation

The competition follows the same theme as this year’s DAC annual exhibition

The winning poem will be awarded a prize of a voucher donated by Literature Wales  redeemable against a 2019 writing course at Ty Newydd

Selected poems will be part of an e-publication

CLOSING DATE FOR ENTRIES 21st JANUARY 2019

Please note: you must be a disabled person aged 16 or over, based in Wales and a DAC member to enter this competition. Membership is free for artists in Wales in all creative fields who identify as disabled people or those with long-term physical and/or mental health conditions. If you are not already a member, you can join at the same time as entering the competition or beforehand online or by contacting us at [email protected]

 • If you have any access issues in relation to this competition please get in touch

Entry criteria

You can enter by post or email

 • Poems can be in English or Welsh.
 • Poems should be on the theme of On the Edge They must be typed/clearly written and not longer than 40 lines.
 • Poems should be unpublished and must be your original work.
 • All poems are judged anonymously and should not bear your name, or any other form of identification. On a separate sheet of paper /in the body of your email you should give
 • a) your name and address,
 • b) title(s) of the poems submitted.
 • Up to 2 poems may be submitted on payment of the appropriate fee: £5 for one poem or £8 for 2. Cheques should be made payable to DISABILITY ARTS CYMRU.
 • A selection of poems will be chosen to be part of an e-publication.
 • Once entered, poems cannot be withdrawn from the competition. It is regretted that no entries can be returned, so keep a copy of your work.
 • The decision of the adjudicators will be final, and there can be no correspondence concerning the result. Please note this is a competition and there is no guarantee that your poetry will be chosen and the fee is non-refundable.
 • No alterations can be made to a poem once it has been submitted.
 • The winners will be notified by post or email by 1st March 2019.
 • Staff and board members of DAC are not eligible to enter.
 • There will be one prize of a voucher to the value of £450 redeemable against a 2019 writing course at Ty Newydd plus reasonable travel costs.
 • Entries should be addressed to: Disability Arts Cymru, Sbectrwm, Bwlch Rd, Fairwater, Cardiff CF5 3EF  Or emailed to – [email protected]

Copyright of all poems will remain with the authors, but by submitting work to this competition, you give Disability Arts Cymru permission to publish your poem/s online, in print and in any e-publication.

CLOSING DATE FOR ENTRIES 21 JANUARY 2019

For more information please contact  us on   Tel: 02920 551 040   Email: [email protected]

 

Hijinx

Odyssey – Hansel, Gedeon and the Grimms’ Wood

Follow Hansel’s breadcrumbs to the Wales Millennium Centre!

Weston Studio

6th December 7pm

7th December 7pm (audio description)

8th December 3pm & 7pm

BSL interpretation for all performances and Audio Description on the 7th December.

This Christmas join Hijinx’s community theatre group, Odyssey, as they follow Hansel and Gedeon on their adventure through the Grimms’ Wood. Showing in the Weston Studio of the Wales Millennium Centre from the 6th – 8th December.

Written by Llinos Mai, Hansel, Gedeon and the Grimms’ Wood features a large cast of disabled and non-disabled performers from Odyssey, pupils from Woodlands High School, and haunting, original music by David Roche, composer in residence.

There will also be an exhibition in the WMC from 3rd December – 7th January, where visitors can explore the mysterious Grimms’ Wood even further, but be careful you don’t get lost! The exhibition will showcase the puppet design process by students from the University of South Wales Creative and Therapeutic Arts degree course.

Tickets are £9 for adults and £6 for the under 16’s and are available to book in person from WMC ticket office

Tel: 029 20636464 or book online here  

For further information please visit hijinx

Hijinx Theatre, Wales Millennium Centre, Bute Place, Cardiff Bay, CF10 5AL
Main line: 02920 300 331 Mobile: 07377 942268


The Last Post Exhibition 12th – 30th November

An art exhibition of genuine letters of the first World War to commemorate the centenary of the Armistice

By Carrie Francis 
Opening Night 14th November at 6.30pm

Venue:

Art in the Attic
The Robert Maskrey Gallery
The Factory, Welsh Hills Works
Jenkin Street
Porth CF39 9PP                    
Gallery Opening times 10.am-4pm Monday- Friday

For more info contact [email protected]  
                                                                      Tel 01443 687080

 

 

Theatr Genedlaethol – Nyrsys

A hithau’n flwyddyn pan fo’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 70 oed, cawn gipolwg ar brysurdeb dyddiol ward canser mewn ysbyty yng Nghymru heddiw, gyda sgript a chaneuon wedi’u llunio o gyfweliadau â nyrsys go iawn. Mae’r ddrama newydd hon yn rhoi llwyfan i brofiadau nyrsys — yr heriau maen nhw’n eu hwynebu yn eu gwaith o ddydd i ddydd, a’r direidi, y chwaergarwch, a’r teimlad o alwedigaeth sy’n eu cynnal. Dyma ddarlun o’r galon o fywyd a gwaith yr arwyr hyn sy’n gofalu amdanom ni ac am ein hanwyliaid mewn cyfundrefn iechyd sydd dan bwysau parhaus.

Mynediad i ddysgwyr ac i’r di-Gymraeg drwy gyfrwng ap Sibrwd. Manylion llawn yma.

Canllaw oed: 11+

Gan fod y cynhyrchiad hwn yn rhan allweddol o dymor Gofal a Chymuned y cwmni, ac yn dod ar ddiwedd blwyddyn arbennig yn hanes y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, mae cynnig arbennig o bris gostyngol neu 10% oddi ar bris tocyn i weithwyr GIG. Mae gofyn i weithwyr GIG ddangos eu cerdyn adnabod a dyfynnu ‘NyrsysGIG’ wrth archebu tocynnau.

Bu cyflwyniad cyhoeddus cyntaf o waith-ar-waith Nyrsys yng Nghanolfan Mileniwm Cymru nos Fawrth 17 Ebrill 2018, fel rhan o dymor ‘Perfformiadau i’r Chwilfrydig‘.

Manylion sgyrsiau cyn ac wedi’r sioe ar hyd y daith:

Pontio, Bangor 06/11/2018:  18.30 Sgwrs cyn-sioe i ddysgwyr, PL2;Sgwrs wedi’r sioe yn y theatr.
Lyric, Caefyrddin 09/11/2018:Sgwrs wedi’r sioe yn y theatr.
Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth 13/11/2018:Sgwrs wedi’r sioe yn y theatr.
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd 16/11/2018:19.00 Sgwrs cyn-sioe i ddysgwyr, Ystafell Gyfarfod
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd 17/11/18; 19.30 Perfformiad wedi’u dehongli gydag Iaith Arwyddion Prydain.
Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug 20/11/2018:18.30 Sgwrs cyn-sioe i ddysgwyr, Ystafell Haydn Rees:Sgwrs wedi’r sioe yn y theatr.
Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug  21/11/118:19.45  Perfformiad wedi’u dehongli gydag Iaith Arwyddion Prydain
Theatr Borough, Y Fenni 27/11/2018:18.30 Sgwrs cyn-sioe i ddysgwyr, Ystafell Siambr y Cyngor.
Mwldan, Aberteifi 04/12/2018:19.00 Sgwrs cyn-sioe i ddysgwyr, Caffi Mwldan.
Galeri, Caernarfon 07/12/2018:Sgwrs wedi’r sioe yn y theatr.

Cliciwch yma i weld fideo am y Perfformiadau wedi’u dehongli gydag Iaith Arwyddion Prydain

Nyrsys – Theatr Genedlaethol Cymru

As this year sees the NHS turn 70, we take a look behind the scenes of a busy cancer ward in a hospital in Wales today, with a script and songs created from interviews with real nurses. This new play shines a light on nurses’ experiences — the challenges they face in their day-today work and the mischief, sisterhood and sense of vocation that sustains them. A heartfelt depiction of the life and work of these real-life heroes who care for us and our loved ones within a healthcare system that’s under perpetual strain.

This is a Welsh-language production. The Sibrwd app provides a live audio synopsis for non-Welsh speakers and Welsh beginners. Full information available here.

Age guidance: 11+

As this production is an integral part of the company’s exploration of the theme Care and Community, and comes at the end of a special year in the history of the National Health Service, a special offer is available of concession price or 10% off ticket price for all NHS staff. NHS staff are kindly asked to show their ID card and quote ‘NyrsysGIG’ when buying tickets.
On Tuesday 17 April, we presented the first public presentation of Nyrsys as a work in progress at Wales Millennium Centre, as part of their season ‘Performances for the Curious’.
Click here to see a video  promoting the BSL performances  on 17th November and 20th November : https://www.youtube.com/watch?v=kB1hLroO6eA&feature=youtu.be

Details of pre- and post-show talks along the tour:

Pontio, Bangor 06/11/2018:  18.30 Pre-show talk for Welsh learners, PL2  Post-show talk in the theatre.
Lyric, Carmarthen 09/11/2018:     Post-show talk in the theatre.
Aberystwyth Arts Centre, Aberystwyth 13/11/2018:    Post-show talk in the theatre.
Royal Welsh College of Music and Drama, Cardiff 16/11/2018:   19.00 Pre-show talk for Welsh learners, meeting room. 
Royal Welsh College of Music and Drama, Cardiff 17/11/2018:   19.30   BSL Interpreted performance.
Theatr Clwyd, Mold 20/11/2018:    18.30 Pre-show talk for Welsh learners, Haydn Rees room;   Post-show talk in the theatre.
Theatr Clwyd, Mold 21/11/2018  19.45   BSL Interpreted performance.
Borough Theatre, Abergavenny 27/11/2018:  18.30 Pre-show talk for Welsh learners, Council Chamber Room.
Mwldan, Cardigan 04/12/2018:   19.00 Pre-show talk for Welsh learners, Mwldan Café.
Galeri, Caernarfon 07/12/2018:    Post-show talk in the theatre

WOW Women’s Film Club

Remaking Home

Thursday 8th November

Volcano Theatre, Swansea

WOW Women’s Film Club is taking part in a one day festival called “Remaking Home”.

Join us for a day of films, discussions, talks, children’s workshops, poetry and book readings, music, food and drink.

Short films to be screened on the day include the Wales premiere of Claire Fowler’s Salam, which recently debuted at London Film Festival.

Grow Your Own (PG)

Thursday 8th November

Doors: 11.30am

Start time: 12pm

Creche available for “Grow Your Own” screening.

A warm-hearted feel-good comedy. When a refugee and his family are given an allotment garden, some of the longstanding residents are upset. But eventually they bond over the joys of gardening and then team up to fight an invading mobile phone company.

Book your free tickets here: https://grow-your-own-wow.eventbrite.co.uk