DAC News

Farewell and Thanks to Denni Turp

Our North West Wales Regional Officer is retiring at the end of this week. We are extremely grateful to Denni for all her amazing work for DAC over the past 5 years. She will be missed by the team and all the members, especially those members within NW Wales who have worked closely with her throughout her time at DAC. The North West Region has benefited enormously from Denni’s passion and energy and leaves a wonderful legacy in the publications she has been instrumental in creating.

Many thanks Denni and very best wishes for a long and happy retirement from us all.

Newyddion DAC

Ffarwel a Diolch i Denni Turp

Mae Swyddog Rhanbarthol Gogledd Orllewin Cymru yn ymddeol ar ddiwedd yr wythnos hon.

Rydym yn hynod ddiolchgar i Denni am ei holl waith rhyfeddol ar gyfer DAC dros y 5 mlynedd diwethaf.

Bydd y tîm a’r holl aelodau yn ei cholli hi, yn enwedig yr aelodau  yng Ngogledd Cymru sydd wedi gweithio’n agos gyda hi trwy gydol ei hamser gyda DAC.
Mae Rhanbarth Gogledd Orllewin Cymru wedi elwa’n fawr iawn o angerdd ac egni Denni ac mae hi’n gadael
etifeddiaeth wych yn y cyhoeddiadau y mae hi wedi bod yn allweddol wrth greu.

Diolch yn fawr iawn Denni a dymuniadau gorau am ymddeoliad hir a hapus oddi wrth pawb yn DAC.

FFILM CYMRU YN CYFLWYNO RHWYDWEITHIO CYFLYM YN YR EISTEDDFOD

A ydych chi’n weithiwr creadigol yn dymuno ysgrifennu, cynhyrchu neu gyfarwyddo ffilm? Efallai mai digwyddiad rhwydweithio cyflym Ffilm Cymru yw’r peth i chi, a hynny am ddim!

6 Awst

16:00 – 17:30

Look Out Cafe Bar, Heol Porth Teigr, Porth Teigr, Bae Caerdydd CF10 4GA.

Oed: 18+

Caiff cyfranogwyr y cyfle i gwrdd yn unigol â gwneuthurwyr ffilm o Gymru sydd wedi ennill eu plwyf, a hynny mewn sefyllfa hwyliog ac anffurfiol dan arweiniad cynrychiolwyr Ffilm Cymru. I gymryd rhan, cofrestrwch erbyn dydd Gwener 3ydd Awst drwy glicio ar y ddolen hon.

Noder: nifer gyfyngedig o leoedd sydd yn y digwyddiad hwn, a byddant yn cael eu rhoi ar sail y cyntaf i’r felin. Digwyddiad yn y Gymraeg fydd hwn.

Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o Sinemaes yn yr Eisteddfod.

http://www.ffilmcymruwales.com/index.php/cy/newyddion-digwyddiadau/710-ffilm-cymru-yn-cyflwyno-rhwydweithio-cyflym-yn-yr-eisteddfod

 

Ffilm Cymru Speed Networking at The Eisteddfod

Are you a Welsh-speaking creative wanting to write, produce or direct for film? Then Ffilm Cymru’s speed networking event might be for you!

6th August

4:00 – 5:30pm

Look Out Cafe Bar, Heol Porth Teigr, Porth Teigr, Cardiff Bay CF10 4GA.

Age limit: 18+

Participants will have the chance to meet one-on-one with established Welsh filmmakers in a fun and informal setting and will be guided by Ffilm Cymru representatives.

Please note: there is a fixed capacity for this event and places will be allocated on a first come, first served basis. This is a Welsh language event.

Please register here.

This event is part of Sinemaes at the Eisteddfod.

http://www.ffilmcymruwales.com/index.php/en/news-and-events/709-speed-networking-at-the-eisteddfod

 

Taking Flight Theatre- prosiect mentora

Taking flight -

Ydych chi’n uniaethu person byddar neu’n anabl? Ydych chi’n uniaethu fel menyw? Ydych chi’n 16+ oed?

 

Mae Taking Flight Theatre – cwmni theatr cynhwysol yng Nghaerdydd – yn chwilio am bobl sy’n cyd-fynd â’r disgrifiad uchod i fod yn rhan o’n prosiect theatr teithiol benywaidd nesaf. Rydym yn chwilio am bobl sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa yn y theatr sydd gyda’r galluoedd canlynol: Cyfarwyddwr, Dylunydd Goleuo, Cyfansoddwr, Cynhyrchydd, Dramodydd (yn gweithio ar destun), Dylunydd Set / Gwisgoedd, Marchnata’r Celfyddydau a Rheoli Llwyfan.

Os ydych chi’n byw yng Nghymru ac yr hoffech chi gael eich ystyried ar gyfer y cyfle hwn, cysylltwch â Beth ar 07785 947823 neu [email protected]

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ferched ledled Cymru a gallwn dalu am gostau teithio / treuliau i gymryd rhan yn y prosiect hwn. Mae’r prosiect yn ymarfer yng Nghaerdydd a Chasnewydd (Chapter a Chanolfan Glan yr afon) ac yna’n teithio ledled Cymru. Bydd pob cyfranogwr yn cael ei neilltuo i gysgodi merch broffesiynol greadigol sy’n gweithio ar y daith o ddrama arobryn Kaite O’Reilly, ‘Peeling’.

Unwaith y bydd y cyfranogwyr wedi cael eu dewis a’u paru, bydd amserlen / ymrwymiad lleoliad yn cael ei lunio ar gyfer y cyfranogwyr – faint o amser y gallwch / hoffech chi ymrwymo dros y 12 mis nesaf – gan ddechrau ar adeg gyfleus. Does dim rhaid i chi gael unrhyw brofiad i ymgeisio am hyn, dim ond diddordeb yn y theatr. E-bostiwch neu ffoniwch cyn gynted ag y bo modd a byddwch yn barod i gyfathrebu pam yr hoffech chi fod yn rhan o hyn, ynghyd â dweud ychydig wrthym amdanoch chi’ch hun! Cyflawnir gofynion mynediad cyfranogwyr drwy gydol y prosiect hwn.

Dysgwch fwy am y ddrama a’r dramodydd yma: www.kaiteoreilly.com/work/2017/2/15/peeling

Cliciwch  yma am wybodaeth audio: https://soundcloud.com/taking-flight-theatre/peeling-mentoring-project-callout

Cliciwch ym am wybodaeth  BSL :https://vimeo.com/277114052

Ariennir y prosiect hwn gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Taking Flight Theatre Mentoring project

Taking flight -Do you identify as D/deaf or disabled? Do you identify as female? Are you aged 16+?

 

 

Taking Flight Theatre- an inclusive theatre company based in Cardiff- are seeking people who fit the above description to be part of our next all female touring theatre project. We’re looking for people who have an interest in exploring a career in the theatre in one of the following capacities: Director, Lighting Designer, Composer, Producer, Dramaturg (working on text), Set/ Costume Designer, Arts Marketing and Stage Management.

If you live in Wales and you’d like to be considered for this opportunity, please get in touch with Beth on 07785 947823 or [email protected] 

We welcome applications from females across Wales and can cover travel/ expenses to participate in this project. The project rehearses in Cardiff and Newport (Chapter and Riverfront) and then tours across Wales. Each participant will be assigned to shadow a creative professional woman working on the tour of Kaite O’Reilly’s acclaimed play Peeling.

Once participants have been selected and matched, a schedule of time/ location commitment will be worked out to suit participants- however much time you can/ would like to commit over the next 12 months- starting at a convenient time. You don’t have to have any experience to apply for this, just an interest in the theatre.  Please email or phone as soon as possible and be prepared to communicate why you would like to be part of this, plus to tell us a bit about yourself! Participants access requirements will be met for the duration of this project.

Find out more about the play and playwright here : www.kaiteoreilly.com/work/2017/2/15/peeling

Here is the link to the audio info https://soundcloud.com/taking-flight-theatre/peeling-mentoring-project-callout

And here is a link to the BSL info https://vimeo.com/277114052

This project is funded by The Arts Council of Wales

 

Citrus Arts

Pop Up Party

Digwyddiad am ddim Ysblennydd

Dydd Sadwrn 7fed Gorffennaf 2018

11:00 – 4:00

Cambrian Lakeside, Clydach Vale

SYRCAS DAWNS, THEATR STRYD, CERDDORIAETH, STRAEON & GOSODIADAU CELF ANHYGOEL

Dewch i’n helpu ni i ddathlu llwyddiant prosiectau sy’n derbyn arian gan Fourteen – Rhaglan Ysbryd 2012 yn gweithio yn Canolbarth y Rhondda.

 

Vision 21

Festival Day 2018

vision 21Sbectrwm

Wednesday 11th July

10am – 2.30pm

Free Entry

Dance workshop, BBQ, Ceramics, Garden items, Drumming workshop, Plunge pool, Gifts, Greeting cards,

Pizza Oven, Coconut Shy, Cash Prize Raffle, Cream Tea and lots more……….

Come and join us for a great day!

Sbectrwm, Bwlch Road, Fairwater, Cardiff CF5 3EF

v21.org.uk