Fundraising School Bursary 2018

Arts Council of Wales: National Arts Fundraising School Bursary 2018

We’re pleased to be working with The Management Centre to offer two bursaries to fundraisers in Wales to attend the National Arts Fundraising School in November. This renowned 6-day intensive residential course goes deep into the strategy and tactics required to fundraise from trusts and foundations, business and individuals – and much more.
www.nationalartsfundraisingschool.com

These bursaries allow two places to be available for just £200 (usually £1950 plus VAT)
The course takes place 11-16 November 2018 in Sussex. Please only apply if you are able to attend these dates.

As well as the £200 contribution, applicants will be expected to cover their own travel and associated costs (although accommodation and meals are included).

Successful applicants will also be expected to commit to a sharing session with other arts organisations to share their experiences, as well as provide regular updates and feedback to Arts Council of Wales on both the course, and the longer-term impact it’s had.

All applications must be made by the individual attending. It’s open to employed fundraisers and freelancers.

All applicants must meet the following criteria:

  • Be based in Wales and actively involved in professional arts fundraising in Wales
  • Have not previously attended a NAFs course
  • Be available on the course dates
  • Agree to meet all additional costs
  • If employed directly by organisation, they must demonstrate the support of their employer.

Selection is by individual application against the following criteria.

  • The contribution the bursary and attendance will make to your professional development
  •  The difference the course will make to you and the organisation/s and/or projects/s you’re involved i
  • A demonstration of the commitment to fundraising for the arts in Wales including how you will share learning gained through attendance with the sector.

Deadline: Monday 10 September 5pm

CONTACT
email [email protected]
website www.arts.wales/about-us/jobs/143249

LIVE EVENTS APPRENTICE

INTERNSHIP with National Theatre Wales

The Live Events Apprentice will have the opportunity to work alongside a range of departments at National Theatre Wales. He or she would have responsibility on various administrative tasks and projects across the 12-month fixed-term period.

The role is run in conjunction with Cardiff and Vale College and the qualification achieved on completion of the course is a Level 3 Diploma in Live Events and Promotion.

This role would ideally suit someone who wants to gain a thorough insight into Live Events, whilst working for a National Company. This is a development role and although we would expect the ideal candidate to have some live events experience we’d want them to gain new skills and experiences from their time with NTW. At the end of the year we’d want the candidate to feel confident enough to move on to the next stage of their career.

Click here to download the Job Description and Cover Letter 

Click here to download the Application Form

Closing date: 17.09.2018

Bydd y Prentis Digwyddiadau Byw yn cael cyfle i weithio ochr yn ochr ag amrywiaeth o adrannau yn National Theatre Wales. Byddai ef neu hi yn gyfrifol am amrywiol dasgau gweinyddol a phrosiectau ar draws y cyfnod tymor sefydlog o 12 mis.

Mae’r rôl yn cael ei chynnal ar y cyd â Choleg Caerdydd a’r Fro a’r cymhwyster a enillir ar ôl cwblhau’r cwrs yw Diploma Lefel 3 mewn Digwyddiadau Byw a Hyrwyddo.

Byddai’r rôl hon yn ddelfrydol i rywun sydd eisiau ennill gwybodaeth drylwyr am ddigwyddiadau byw, tra’n gweithio i gwmni cenedlaethol. Mae hon yn rôl ddatblygu ac er y byddem yn disgwyl i’r ymgeisydd delfrydol gael ychydig o brofiad o ddigwyddiadau byw, byddem am iddynt ennill sgiliau a phrofiadau newydd yn ystod eu hamser gyda NTW. Ar ddiwedd y flwyddyn byddem am i’r ymgeisydd deimlo’n ddigon hyderus i symud ymlaen at gam nesaf ei yrfa.

Cliwciwch yma i lawrlwytho’r Swydd ddisgrifiad a’r Llythyr Cais

Cliciwch yma i lawrlwytho’r Ffurflen Gais 

Dyddiad cau: 17.09.2018

Adobe Photoshop for Artists & Crafts people

Reworking photographs of artwork 

By the end of this one-day course it is expected you should be able to prepare photographs of your artwork for a variety of digital uses. These could be for online applications for funding, exhibition opportunities, websites, social media, email or print.

More info and booking:

Wednesday 28th March @ School of Creative Studies and Media, University of Bangor
Click to book

REMINDER:

“Photographing your own work”.  A session for 3D artists, taking place at Ruthin Craft Centre on 13th March. NB: This is full but please click to add your name to the waiting list.
and for 2D artists at Theatr Colwyn on 15thMarch.  Click to book

Media Course

Are you interested in media? A budding filmmaker? Would you like to get involved in supporting people to tell their story?

Are you interested in media? A budding filmmaker? Would you like to get involved in supporting people to tell their story?
If so, then Caniad is offering a unique opportunity to work with Eternal Media on our joint project.
We are offering a 20-day course covering, pre-production, production and post production stages of digital filmmaking. You will develop an understanding of creative use of sound, camera and post production techniques that you will be able to put into practice for making our own films.
In return we expect you to commit to attending the 20-day course, and to work withCaniad’s marketing group after the course to create community-based infomercials, and short films.
We are limited to 8-10 places on this exciting course, and we ask that you
have basic IT skills, be able to create a folder, rename it and duplicate it. you will also be comfortable to be filmed, as we will be making a short behind the scene film.
If you feel that this is an opportunity for you, please send in a short video introduction about yourself and why you should be on this course?
Please follow the link below to upload your video selfie by the 2nd of April 2018
tinyurl.com/caniads


Ydych chi’n ymddiddori yn y cyfryngau? Yn dymuno bod yn wneuthurwr ffilmiau? Hoffech chi gymryd rhan a chefnogi pobl i adrodd eu stori?

Os felly, yna mae Caniad yn cynnig cyfle unigryw i gydweithio gydag Eternal Media ar ein prosiect ar y cyd.
Rydym yn cynnig cwrs 20 diwrnod yn ymwneud â chyfnodau cyn-gynhyrchu, cynhyrchu ac ar ôl cynhyrchu er mwyn creu ffilmiau digidol. Byddwch yn dysgu am y defnydd creadigol o sain, camera thechnegau ar ôl cynhyrchu er mwyn
ichi eu rhoi ar waith er mwyn creu ein ffilmiau ein hunain.
Yn gyfnewid am hyn, rydym yn disgwyl ichi ymroi i fynychu’r cwrs 20 diwrnod ac i gydweithio gyda grŵp marchnata Caniad ar ôl y cwrs i greu hysbyseb wybodaeth yn y gymuned a ffilmiau byr.
Dim ond lle i 8 I 10 sydd ar y cwrs cyffrous hwn ac rydym yn gofyn fod gennych chi
sgiliau Technoleg Gwybodaeth sylfaenol i fedru creu ffolder, ei ailenwi a’i ddyblygu. Bydd hefyd gofyn ichi fod yn gyfforddus inni eich ffilmio chi gan y byddwn yn cynhyrchu ffilm fer y tu ôl i’r llenni.
Os ydych chi’n meddwl fod hyn yn gyfle delfrydol ichi, anfonwch gyflwyniad fideo byr amdanoch chi’ch hun a pam yr ydych yn teimlo y dylem ni gynnig lle ichi ar y cwrs?
Dilynwch y ddolen isod i uwch lwytho’r fideo ohonoch chi’ch hun am y 2il Ebrill 2018. tinyurl.com/caniads