Visually Impaired Audience Guide for Welsh Venues and Companies | Canllaw Cynulleidfaoedd â Nam ar y Golwg i Sefydliadau a Chwmnïoedd Celfyddydol Cymru

Invitation to the Discussion

I’m Chloë Clarke, a visually impaired theatre-maker and audio description consultant. Much of my work focuses on improving the theatre experience for visually impaired audiences and helping those producing theatre to understand and implement access.

Arts Council Wales has commissioned me, in collaboration with Disability Arts Cymru, to publish a comprehensive and practical guide for Welsh venues and companies to help develop visually impaired (VI) audiences.

We are very keen to hear your thoughts on what a helpful and practical guide would look like for you. Please join us for an open discussion to share your views. What are the barriers you face? Whose responsibility is it? How much adjustment is reasonable?

Before the session we invite you to join us for a matinee performance of ‘The Importance of Being Described…Earnestly?’, a collaboration between Chloe Clarke, Elbow Room Theatre and Galeri Caernarfon, a 60-minute comedy exploring a new style of audio description. This will give attendees a chance to experience integrated access that considers the needs of VI audiences from the outset.

This session will be held at Galeri, Caernarfon on 2nd November 2018 at 3pm following the matinee at 2pm.

To express your interest please contact elbowroomtheatre@gmail.com, call or text 07968 139020 or contact Galeri directly to book tickets www.galericaernarfon.com 01286 68522.

A Poster that says “The importance of being described earnestly’ and depicting a garden scene with a table bearing cake and tea, a man in a suit sits at the table, eating cake with one hand and holding a red handbag in the other. A woman stands to one side, wearing headphones, she is throwing a cup of tea towards the man, the camera has captured the tea in mid air

Gwahoddiad i’r drafodaeth.

Fy enw i yw Chloë Clarke, dwi’n ddyfeisiwr theatr gyda nam ar fy ngolwg ac yn ymgynghorydd sain ddisgrifio. Mae rhan helaeth o fy ngwaith yn ffocysu ar wella‘r profiad theatrig i gynulleidfaoedd sydd â nam ar y golwg ac hefyd i helpu’r rheiny sy’n cynhyrchu theatr i ddeall ac i weithredu yr anghenion hygyrchedd.

Mae Cyngor y Celfyddydau Cymru wedi fy nghomisiynu, mewn cydweithrediad gyda Disabilty Arts Cymru, i gyhoeddi canllaw ymarferol a chynhwysfawr i sefydliadau a chwmnïau celfyddydol yng Nghymru i’ch helpu chi dyfu cynulleidfaoedd sydd â nam ar y golwg.

Rydym yn awyddus i glywed eich barn ar sut i chi buasai canllaw defnyddiol ac ymarferol yn edrych. Plis ymunwch gyda ni am drafodaeth agored i rannu eich barn. Pa rwystrau ydych yn eu hwynebu?  Pwy ddylai dderbyn y cyfrifoldeb? Faint o addasu sy’n rhesymol?

Cyn y sesiwn rydym am eich gwahodd i berfformiad o ‘The Importance of Being Described…Earnestly?’, mewn cyd-weithrediad rhwng Chloë Clarke, Elbow Room Theatre a Galeri Caernarfon. Comedi 60-munud o hyd sy’n datblygu arddull newydd o sain ddisgrifio. Bydd hyn yn rhoi cyfle i’r gynulleidfa i brofi hygyrchedd sydd wedi ei integreiddio i’r darn, ac yn ystyried anghenion cynulleidfaoedd sydd â nam ar y golwg o’r cychwyn cyntaf.

Cynhelir y sesiwn yn Galeri, Caernarfon ar yr 2il o Dachwedd 2018am 3yh, yn syth wedi’r matinee sydd am 2yh.

I ddatgan eich diddordeb plis cysylltwch â elbowroomtheatre@gmail.com, ffoniwch neu anfonwch neges destun at 07968 139020, neu cysylltwch gyda Galeri yn uniongyrchol i arbed tocynnau drwy www.galericaernarfon.com neu 01286 685222.