School of Psychology, Cardiff University

Cardiff universityThe following email has been sent on behalf of Cardiff University.  Please direct responses to the contact email below.  Thank you.

Would you like to complete a survey and receive a £10 Amazon voucher?

Researchers at the School of Psychology, Cardiff University, are inviting childless disabled people to take part in research exploring parenthood goals.

Time Required: Up to one hour

Payment: £10 Amazon voucher

Who can take part?

Disabled people who identify as heterosexual and are willing to disclose their sexual orientation and disability status in our confidential survey are welcome to take part.  You must also be between the ages of 18 and 28 and not have children.  Additionally, you must not have a known fertility problem.

What does it involve?

You will complete the study online.

You will be asked to complete direct and indirect measures of attitudes towards disabled parents. You will be asked to categorise pictures of parents with their children and state the extent to which you agree or disagree with different statements about parenting.  You will also be asked about your intentions to have children, your sexual orientation and social situation (e.g., whether or not you are living with a partner)

How to take part

Click on this hyperlink:

https://www.socialsci.com/s/disability

For further information contact [email protected]

 

Carmarthen’s Lyric Theatre houses the latest ‘Hijinx Academy’

Hijinx TheatreDoors open on a brand new performance training course in West Wales for actors with learning disabilities.

This month, 8 talented learning disabled performers from across West Wales have begun a new journey into the arts. These are the students of the newest Hijinx Academy who are enrolling to train professionally in performance skills on a pioneering course run by Welsh theatre company Hijinx.

Students of the new Academy in Carmarthen, which is being run in conjunction with Arts Care Gofal Celf, are now learning a range of performance skills, including physical theatre, improvisation, mask work and clowning.  The course is being delivered by a team of professional arts practitioners two days per week, 50 weeks per year in Carmarthen’s much loved Lyric Theatre.

Hinterland actor signs up as Academy tutor
Among the line-up of tutors is Alex Harries, of ‘Hinterland’ fame, who will be training the students in Acting for Screen skills. Alex, who plays ‘DC Lloyd Elis’ on the Welsh crime drama, commented: “I’m really excited to be joining the team of tutors at Hijinx’s Academy in Carmarthen and meeting all of the students. It’s great to be playing a part in helping the industry become more accessible for talented actors of all abilities.”

Hijinx and its Academies
Hijinx Academies set out to address a fundamental problem – that learning disabled actors are rarely able to follow the traditional drama school route into acting because of barriers such as the grades needed to attend or the lack of provision for their requirements. Rather than let their talents go hidden and undeveloped, Hijinx have a bold plan to reach talented learning disabled adults across Wales and give them an opportunity to train to become professional actors, through Hijinx Academies like this one.

 

Hijinx’s goal is that any talented learning disabled actor in the country will be within a 90 minute drive of a professional training course that is geared to their needs. The West Academy is the fourth one to open following the success of the initial course in Cardiff which launched in 2012. With help from Lloyds Bank Foundation and Arts Council of Wales, Hijinx have since opened a North Academy in Prestatyn in November 2014 and a second in Cardiff in July 2015. Plans are in place to open a Mid Wales course in 2016.

 

Hijinx’s Chief Executive, Clare Williams, said “We are thrilled to be launching the fourth Hijinx Academy in Carmarthen in partnership with Arts Care Gofal Celf and Carmarthenshire Theatres. We have created the Academies to ensure that promising performers with learning disabilities literally have a platform to develop and show off their extraordinary ability and skills. We have seen remarkable progress from the students in the South and North Academies and can’t wait to begin that journey with a new company of students from across West Wales. It is also fantastic to be connecting with and creating jobs for arts practitioners elsewhere in Wales.”

Venue
The Lyric Theatre in Carmarthen, complete with a 1000-seater auditorium, studio space and café bar, will become the home for the new Academy. Set within easy walking distance of bus and rail stations and car parks, the theatre is ideally located for the new company of Academy students who are travelling in from as far as Haverford West and Swansea.

West Wales authorities working in partnership
The new Academy is being brought about by a broad-reaching partnership with social services in Carmarthenshire, Pembrokeshire and Swansea. Prospective students living in any of these local authorities are able to apply for funding to attend either course via social services in their area. This remarkable partnership is being facilitated by Arts Care Gofal Celf, an arts organisation based in Carmarthen which provides arts training and activities for disadvantaged people and those who support them.

Drama Foundation course
Alongside the new Academy, Hijinx hope to run a second course in life skills through drama for adults with more complex learning disabilities, which will also be facilitated by Arts Care Gofal Celf.

Join Hijinx Academy West or Drama Foundation West
If you are, or know of, a performer with a learning disability who is interested in joining either the Academy or Drama Foundation in Carmarthen, or one of the other Hijinx Academies, contact Dan McGowan at Hijinx on 02920 300331 or [email protected].

Drysau’n agor ar gwrs hyfforddi perfformio newydd sbon yn y gorllewin ar gyfer actorion ag anableddau dysgu

Theatr y Lyric Caerfyrddin fydd cartref yr ‘Academi Hijinx’ ddiweddaraf

Y mis yma, mae 8 o berfformwyr talentog ag anableddau dysgu o bob rhan o’r gorllewin wedi cychwyn ar lwybr newydd i faes y celfyddydau. Dyma fyfyrwyr newydd Academi Hijinx sy’n cofrestru ar gyfer hyfforddiant sgiliau perfformio proffesiynol ar gwrs arloesol sy’n cael ei redeg gan y cwmni theatr o Gymru, Hijinx.

Mae myfyrwyr yr Academi newydd yng Nghaerfyrddin, sy’n cael ei rhedeg ar y cyd â Gofal Celf, yn dysgu amrywiaeth o sgiliau perfformio, gan gynnwys theatr gorfforol, gwaith byrfyfyr, gwaith mwgwd, a chlownio. Caiff y cwrs ei gyflwyno gan dîm o ymarferwyr proffesiynol ym maes y celfyddydau, a hynny am ddeuddydd yr wythnos, 50 wythnos y flwyddyn yn Theatr boblogaidd y Lyric yng Nghaerfyrddin.

Actor Y Gwyll yn dod yn diwtor gyda’r Academi
Ymysg tiwtoriaid y cwrs mae Alex Harries, sy’n adnabyddus ar ôl ei ran ar ‘Y Gwyll’. Bydd yn hyfforddi myfyrwyr ym maes Actio i’r Sgrin. Dywedodd Alex, sy’n chwarae rhan DC Lloyd Elis yn y ddrama drosedd Gymraeg: “Rwy’n llawn cyffro wrth feddwl am gael ymuno â thîm y tiwtoriaid yn Academi Hijinx yng Nghaerfyrddin a chael cwrdd â’r myfyrwyr i gyd. Mae’n wych cael chwarae rhan yn y gwaith o helpu’r diwydiant i fod yn fwy hygyrch i actorion dawnus o bob gallu.”

Hijinx a’r Academïau
Bwriad Academïau Hijinx oedd mynd i’r afael â phroblem sylfaenol – sef ei bod yn aml yn amhosibl i actorion ag anableddau dysgu ddilyn llwybr traddodiadol yr ysgol ddrama i fyd actio oherwydd rhwystrau fel y graddau sy’n ofynnol er mwyn cael lle mewn ysgol ddrama, neu’r diffyg darpariaeth ar eu cyfer yno. Yn hytrach na gadael i’w doniau aros yn y dirgel a heb eu datblygu, mae gan Hijinx gynllun beiddgar i gyrraedd oedolion dawnus ledled Cymru sydd ag anableddau dysgu a rhoi cyfle iddynt hyfforddi i fod yn actorion proffesiynol, drwy Academïau Hijinx, fel yr Academi hon.

Nod Hijinx yw y bydd pob actor dawnus ag anableddau dysgu yn y wlad yn byw o fewn 90 munud yn y car i gwrs hyfforddiant proffesiynol sydd wedi’i ddylunio ar eu cyfer. Academi’r Gorllewin yw’r bedwaredd i agor yn dilyn llwyddiant y cwrs cyntaf yng Nghaerdydd, a lansiodd yn 2012. Ers hynny, gyda chymorth Sefydliad Banc Lloyds a Chyngor Celfyddydau Cymru, agorodd Hijinx Academi’r Gogledd ym Mhrestatyn ym mis Tachwedd 2014, ac ail Academi yn y brifddinas ym mis Gorffennaf 2015. Mae cynlluniau ar waith ar gyfer agor cwrs yn y Canolbarth yn 2016.

Meddai Prif Weithredwr Hijinx, Clare Williams, “Mae’n bleser lansio’r bedwaredd Academi Hijinx yng Nghaerfyrddin mewn partneriaeth â Gofal Celf a Theatrau Sir Gâr. Pwrpas creu’r Academïau yw sicrhau bod perfformwyr addawol sydd ag anableddau dysgu yn cael llwyfan – yn llythrennol – i feithrin ac arddangos eu gallu a’u sgiliau arbennig. Mae myfyrwyr yr Academïau presennol wedi gwneud cynnydd rhyfeddol, ac rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at gael dechrau’r daith honno gyda chriw newydd o fyfyrwyr o bob rhan o’r gorllewin. Mae hefyd yn wych ein bod ni’n cael sefydlu dolenni cyswllt a chreu swyddi ar gyfer pobl y celfyddydau mewn mannau eraill o’r wlad.”

Lleoliad
Theatr y Lyric Caerfyrddin, gydag awditoriwm â mil o seddi, gofod stiwdio a bar caffi, fydd cartref yr Academi newydd. Mae’r theatr o fewn pellter cerdded rhwydd o orsafoedd bws a thrên a meysydd parcio, ac mewn lleoliad delfrydol ar gyfer y cwmni newydd o fyfyrwyr yr Academi sy’n teithio yno o bob rhan o’r gorllewin, o Hwlffordd i Abertawe.

Awdurdodau’r Gorllewin yn gweithio mewn partneriaeth
Mae’r Academi newydd yn deillio o bartneriaeth eang â’r gwasanaethau cymdeithasol yn Sir Gâr, Sir Benfro ac Abertawe. Bydd darpar fyfyrwyr sy’n byw yn yr ardaloedd hyn yn gallu gwneud cais am arian i fynd ar un o’r cyrsiau drwy’r gwasanaethau cymdeithasol yn eu hardal. Hwylusir y bartneriaeth hynod hon gan Gofal Celf, menter gymdeithasol yng Nghaerfyrddin sy’n cynnig gweithgareddau a hyfforddiant celfyddydol i bobl ddifreintiedig a’r rhai sy’n eu cefnogi.

Cwrs Sylfaen Drama
Ochr yn ochr â’r Academi newydd, mae Hijinx yn gobeithio rhedeg ail gwrs mewn sgiliau bywyd drwy ddrama ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu mwy dwys, a fydd hefyd yn cael ei drefnu gan Gofal Celf.

Ymunwch ag Academi Hijinx y Gorllewin neu Gwrs Sylfaen Drama’r Gorllewin
Os ydych chi’n berfformiwr neu’n adnabod perfformiwr ag anableddau dysgu sydd â diddordeb mewn ymuno naill ai â’r Academi neu â’r Cwrs Sylfaen Drama yng Nghaerfyrddin, neu ag un o Academïau eraill Hijinx, cysylltwch â Dan McGowan yn Hijinx drwy ffonio 02920 300331 neu e-bostio [email protected].