Cyhoeddiad Barddoniaeth Iechyd Meddwl, 2018/ Mental Health Poetry Publication 2018

Cyhoeddiad Barddoniaeth Iechyd Meddwl, 2018

Rydyn ni’n bwriadu cyhoeddi pamffled o farddoniaeth gan ein aelodau yn gynnar yn 2018—barddoniaeth sy’n delio efo profiadau iechyd meddwl—felly os oes gennych gerddi addas yn barod neu eisiau ysgrifennu gwaith newydd am eich profiadau, dyma’r siawns i chi ddweud eich dweud.

Rheolau:

 • rhaid i chi fod yn berson anabl 16 oed neu hŷn ac yn aelod o CAC i gymryd rhan, ond gall artistiaid yng Nghymru o bob maes creadigol ymaelodi am ddim os ydynt yn ystyried eu hunain yn bobl anabl neu os oes ganddynt gyflyrau iechyd corfforol a/neu feddyliol hirdymor. Os nad ydych chi eisoes yn aelod, gallwch ymuno pan anfonwch eich cerdd/i neu ymlaen llaw ar-lein, drwy’r post, neu drwy gysylltu â ni yn post@dacymru.com
 • gall y gerdd/i fod yn Gymraeg neu’n Saesneg
 • ni ddylai’r cerddi fod wedi cael eu cyhoeddi, a rhaid iddynt fod yn weithiau gwreiddiol o’ch llaw chi
 • rhaid iddynt gael eu teipio/ysgrifennu’n glir, ac ni ddylent fod yn hirach na 30 llinell
 • gall hyd at 3 gerdd gael eu cyflwyno
 • dylid anfon y cerddi drwy’r post i: Celfyddydau Anabledd Cymru, Sbectrwm, Heol Bwlch, Y Tyllgoed, Caerdydd, CF5 3EF gan gyrraedd erbyn 3 Ionawr 2018
 • neu gan e-byst i denni@dacymru.com neu post@dacymru.com gan gyflwynwch eich cerddi fel rhan y neges e-bost neu, os posibl, mewn ffeil Word (gyda phob cerdd ar dudalen wahanol) ac atodwch ffeil Word yn yr un e-bost yn nodi eich manylion cyswllt a rhestr o deitlau gan gyrraedd erbyn 2 Ionawr 2018
 • bydd hawlfraint yr holl gerddi’n parhau’n eiddo i’r awduron, ond drwy gyflwyno’r gwaith am y pamffled, rydych yn rhoi caniatâd i Gelfyddydau Anabledd Cymru gyhoeddi eich cerdd/cerddi ar-lein, mewn argraffiadau ac mewn unrhyw e-gyhoeddiad
 • cofiwch ei fod o’n debyg i ni gael gormod o gerddi i ni gyhoeddi pob un a gan hynny nid oes sicrwydd y caiff eich cerddi eu dewis
 • rhoddir gwybod i’r awduron llwyddiannus drwy’r post neu dros e-bost erbyn diwedd mis Ionawr

Mental Health Poetry Publication 2018

We intend to publish a pamphlet of poetry by our members early in 2018 — poetry dealing with experiences around mental health — so if you already have suitable poems or want to write some new work about your experiences, here’s the chance for you to have your say.

Rules:

 • you must be a disabled person aged 16 or over, based in Wales and a DAC member to take part, but membership is free for artists in Wales in all creative fields who identify as disabled people or those with long-term physical and/or mental health conditions. If you are not already a member, you can join at the same time as submitting your poem/s or beforehand online, by post, or by contacting us at post@dacymru.com
 • poems can be in Welsh or English
 • poems must not have been previously published and must be your own original work
 • they must be typed or otherwise written out clearly, and must not be longer than 30 lines
 • you can send up to 3 poems
 • you should send the poems through the post to: Disability Arts Cymru, Sbectrwm, Bwlch Road, Fairwater, Cardiff, CF5 3EF to arrive by 3 January 2018
 • or by e-mail to post@dacymru.com  or denni@dacymru.com ·      with your poems as part of your e-mail or, if possible, in a Word file (with each poem on a separate page) and attach the Word file to the e-mail with your contact details and the title/s of the poem/s to arrive by 2 January 2018
 • the rights to the poem/s remain with the author but by submitting your work for the pamphlet you grant Disability Arts Cymru the right to publish the poem/s online, in print or in any e-publication
 • remember that it’s likely we will receive too many poems to publish all of them so we cannot guarantee that your poem/s will be chosen
 • successful authors will be notified through the post or by e-mail by the end of January