Sherman Theatre

Rhaglen Cyfarwyddwyr JMK

Cyflog: Mae bwrsariaethau ar gael
 
Mae Sherman Theatre ac Ymddiriedolaeth JMK yn gwahodd cyflwyniadau ar gyfer cam nesaf eu Rhaglen Gyfarwyddwyr, a gefnogir gan The Carne Trust, a fydd yn rhedeg o fis Ionawr 2018 tan ddiwedd y flwyddyn. Rydym yn chwilio am chwe chyfarwyddwr sy’n dod i’r amlwg i gymryd rhan mewn cyfres o weithdai a sesiynau hyfforddi a fydd yn datblygu sgiliau pwysig gan gynnwys arweinyddiaeth a phroses. Fe’u harweinir gan Adele Thomas ac fe’u cefnogir gan weithwyr proffesiynol y diwydiant a’r Cyfarwyddwr Cyswllt David Mercatali. Bydd pob cyfarwyddwr yn cael ei baru ag awdur o’n Rhaglen Newydd Chwaraeon Cymreig i ddatblygu drama a fydd yn cael ei arddangos i ddiwydiant, a rhoi cyfle i gychwyn partneriaeth greadigol newydd. Bydd y Rhaglen yn dechrau ym mis Ionawr gyda chyfres o sesiynau gyda’r nos, a chynhelir gweithdai trwy gydol y flwyddyn, gan ddod i’r casgliad gyda’r arddangosfa yn Hydref 2018.
I gael eich ystyried, anfonwch gopi o’ch CV a e-bost sy’n egluro pam y byddai hwn yn gyfle pwysig i chi. Rydym yn gwahodd cyfarwyddwyr 18 oed a hŷn i wneud cais; yr unig ofyniad yw eich bod naill ai o un neu yn byw yng Nghymru.
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Kimberley.Davies@shermantheatre.co.uk
 
Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Gwener 8 Rhagfyr 2017
 

Rhaglen Dramodwyr Cymreig Newydd

Mae Theatr y Sherman wrth eu boddau o gael lansio ail flwyddyn y Rhaglen Dramodwyr Cymreig Newydd yn dilyn blwyddyn gyntaf tra lwyddiannus yn 2016. Rydym yn chwilio am ddau ddramodydd i ymuno â’r pedwar sy’n dychwelyd ar gyfer ail gam y Rhaglen. Bydd Brad Birch yn dychwelyd i arwain y 6 dramodydd trwy gyfres datblygedig o weithdai a sesiynau hyfforddi fydd yn gwthio eu sgiliau ysgrifennu ar gyfer y theatr ac yn annog uchelgais eu syniadau. Bydd pob dramodydd yn cael eu paru â chyfarwyddwr JMK, a gyda’i gilydd byddant yn datblygu’r sgript ar gyfer dangosiad yn y theatr.

Mae disgwyl i’r Rhaglen gychwyn ym mis Ionawr a bydd yn cael ei gynnal dros wyth sesiwn, gyda gwaith datblygu ar eich sgript yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Rydym yn gwahodd unrhyw ddramodwyr dros 18 oed i wneud cais; yr unig ddisgwyliad yw bod y dramodydd unai’n hanu o neu’n byw yng Nghymru. Yn anad dim rydym yn chwilio am gyflwyniadau yn yr iaith Gymraeg. Bydd cefnogaeth ychwanegol yn cael ei gynnig gan yr artist Iaith Gymraeg Gethin Evans.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Kimberley.Davies@shermantheatre.co.uk
Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Gwener 8 Rhagfyr 2017

Mencap Cymru – Ein Rhydwaithiau Cymdeithasol

Oes gennych ddiddordeb mewn pobl a hanes cymdeithasol?

Dewch draw i ddarganfod mwy am Ein Rhwydwaithiau Cymdeithasol

 

Mae ein Rhwydwaithiau  Cymdeithasol yn brosiect a ariennir gan  Gronfa Dreftadaeth y Loteri, sy’n casglu straeon am gyfeillgarwch a pherthnasoedd gan bobl ag anabledd dysgu rhwng 18 a 25 oed a dros 45 sy’n byw yng Nghymru.

Bydd gwirfoddolwyr yn cymryd rhan mewn agweddau  amrywiol ar y prosiect 3 blynedd hwn. Dewch i gyfarfod  â ni i ddarganfod mwy:

DYDD SADWRN 9 RHAGFYR 11.30am

STORIEL, Ffordd Gwynedd, Bangor.

Darganfyddwch fwy:

Gwefan: www.mencap.org.co/volunteering

E-bost: volunteering@mencap.org.uk

Ffôn: 029 2074 7588

National Theatre Wales

National Theatre Wales 2Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn egnïol a llawn cymhelliant ar gyfer y swydd wag a ganlyn.

Cydymaith Castio

 Bydd y Cydymaith Castio yn gweithio’n agos â phob un o Gyfarwyddwyr Llawrydd pob cynhyrchiad National Theatre Wales (NTW) a gyda Chyfarwyddwr Artistig  NTW er mwyn recriwtio’r actorion mwyaf addas a dawnus ar gyfer pob prosiect. Byddant yn datblygu adnabyddiaeth drylwyr a gwerthfawr o actorion a aned, sy’n byw ynteu wedi eu hyfforddi’n broffesiynol yng Nghymru ac yn rheoli perthynas y Cwmni â’r actorion rheini a’u cynrychiolwyr. Bydd y Cydymaith Castio yn cyfrannu at ac yn gwireddu polisi a strategaeth castio ac â rhan weithredol ac arwyddocaol wrth sicrhau bod y cwmni yn cyflawni ei amcanion o rhan darparu cyfle cyfartal i berfformwyr, yn cynrychioli cymunedau a’r nodweddion a ddiogelir ar lwyfannau NTW. Byddant yn gweld ystod eang o weithiau newydd led-led Cymru a thu hwnt a dylent fod a rhan bwysig o ran y sgwrs greadigol o fewn NTW.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn danbaid o blaid creu theatr rhyfeddol ac yn credu’n gryf mewn gwireddu cyfleoedd cyfartal o fewn y celfyddydau.

Cyflog: £27,500 y flwyddyn.

Cyfnod: Tymor Sefydlog (2 mlynedd), Amser Llawn.

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Gymraeg neud yn Saesneg.

 

Dyddiad cau: dydd Iau 14 Rhagfyr, 1pm

Cyfweliadau: yr wythnos yn dechrau 8fed o Ionawr 2018, Caerdydd

Am ragor o wybodaeth, ffurflen gais, swydd ddisgrifiad a manyleb y person yn Gymraeg neu yn Saesneg, ewch i’n gwefan.

http://nationaltheatrewales.org/about#workwithus

 

Llenyddiaeth Cymru -lleoliad gwaith llawn amser

Swyddog Datblygu a Chyfathrebu (lleoliad gwaith llawn amser, wedi’I dalu)

 

 

Mae Llenyddiaeth Cymru yn cynnig lleoliad gwaith llawn amser wedi’i dalu am dymor penodol o flwyddyn (£17,095 y flwyddyn) i raddedigion diweddar o gefndiroedd incwm isel sy’n ceisio dechrau gyrfa yn y celfyddydau.

Cynigir y swydd hon fel rhan o Raglen Ysgoloriaethau Creadigol Weston Jerwood, Ysgoloriaeth sydd wedi’i hanelu’n benodol at raddedigion o 2015, 2016 a 2017 a dderbyniodd grant cynhaliaeth lawn trwy gydol eu cwrs gradd. Does dim angen profiad blaenorol a chroesawn geisiadau fideo.

Dyma rôl newydd yn pontio rhwng ein timoedd Datblygu a Chyfathrebu, gan gryfhau’r cysylltiadau rhwng ein dulliau gwerthuso a’n cyfathrebu mewnol ac allanol.

Buaswn yn ddiolchgar pe gallech anfon y wybodaeth ymlaen at eich alwmni a’ch cydweithwyr.

Mae rhagor o wybodaeth am y rôl, gan gynnwys manylion ynglŷn â sut i ymgeisio, ar gael yma: http://www.llenyddiaethcymru.org/about/swyddi-gwag/swyddog-datblygu-chyfathrebu/

Celfyddydau Gwirfoddol Cymru – Wrecsam

Voluntary Arts WalesCreadigwrydd Bob Dydd & Egwyddorion Ansawdd:
Digwyddiad dysgu ar y cyd ar gyfer grwpiau celfyddydol

Dydd Iau 7 Rhagfyr 2017, Wrecsam

Mae Celfyddydau Gwirfoddol Cymru yn eich gwahodd i ddigwyddiad dysgu ar y cyd, yn archwilio creadigrwydd bob dydd ac egwyddorion ansawdd ar gyfer grwpiau celfyddydol.

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim. Mae croeso i chi fynychu un neu ddau sesiwn. Darperir lluniaeth.

Lleoliad: Oriel Wrecsam, 11 Stryd Caer, Wrecsam LL13 8BE
Amser: 10:30 – 15:30
Archebu: Archebwch trwy e-bostio gareth@vaw.org.uk gyda’ch enw a’ch manylion cyswllt, gan nodi pa sesiwn / sesiynau y byddwch chi’n eu mynychu, ac os oes gennych unrhyw ofynion dietegol neu fynediad.
Iaith: Bydd y digwyddiad yn cael ei gyflwyno yn Saesneg. Rhowch wybod i ni os hoffech gyfrannu yn Gymraeg.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad, cysylltwch â Gareth Coles ar 07833 580 313 neu e-bostiwch gareth@vaw.org.uk.

Am fanylion bellach https://www.voluntaryarts.org/creadigwrydd-bob-dydd-egwyddorion-ansawdd 

Pontio – Bangor

Little Wolf gan Lucid Theatre

Theatr Bryn Terfel, Pontio, Bangor

Sadwrn 25 Tachwedd  7.30 y.h

 

 

Archwiliad dwys, swreal a gonest o gwpl sy’n gorfod wynebu eu hofn mwyaf. Ysbrydolwyd gan Little Eyolf gan Henrik Ibsen, ac mae’n fersiwn gyfredol o ddrama fodern sy’n glasur.

Bydd capsiwn yn cael ei ddangos ar sgrin yn ystod y perfformiad ar ochr y llwyfan

Archebwch nawr

Arddangosfa Agored Oriel Davies 2018 | #ODO2018

Arddangosfa Agored Oriel Davies 2018 | #ODO2018

Galwad am geisiadau

 

 

Mae arddangosfa agored Oriel Davies, sydd yn cael ei chynnal bob dwy flynedd, bellach yn fyw, ac yn galw am geisiadau. Mae gan Arddangosfa Agored Oriel Davies enw da am arddangos gwaith gan rai o’r artistiaid mwyaf newydd a sefydledig o bob rhan o’r DU a thu hwnt. 

Rydym yn awr yn gwahodd artistiaid proffesiynol a’r rhai hynny sy’n astudio celf * i gyflwyno ceisiadau o waith diweddar er mwyn cael eu hystyried ar gyfer yr arddangosfa, a fydd yn cael ei chynnal rhwng 23 Mehefin a 5 Medi 2018. Does gan ODO18 ddim thema na chyfyngiadau daearyddol. (*Mae myfyrwyr 18 oed a hŷn, sy’n astudio cyrsiau israddedig neu ôl-raddedig yn y celfyddydau gweledol, yn gymwys i wneud cais.)

 

Gwobrau

Enillydd cyffredinol yr arddangosfa: £1000 + sioe unigol yn 2019

Enillydd y wobr i fyfyrwyr: £500

Enillydd Gwobr Dewis y Bobl £250

 

Panel Dethol:

Matthew Collings, beirniad celf, ysgrifennydd, darlledwr ac artist

Sacha Craddock, beirniad celf a churadur

Jane Simpson, artist a sylfaenydd Galerie Simpson Abertawe

Steffan Jones-Hughes, Cyfarwyddwr, Oriel Davies

Alex Boyd Jones, Curadur, Oriel Davies

 

Dyddiad cau

5pm, Dydd Llun 12 Chwefror 2018

 Gwneud cais

I gael manylion llawn a ffurflen gofrestru:

www.orieldavies.org/cy/open2018

Anfonwch ymholiadau i open2018@orieldavies.org neu ffoniwch 01686 625041

 

 

Ynys Mon a Gwynedd Mind

Cyrsiau Newydd ym Mangor

Ynys MonByddwn yn cynnal dau gwrs ym Mangor ar gyfer pobl ifanc (14-18 oed) yn Ionawr 2018, ac mae croeso i unrhywun fynd ar un neu ddau o’r cyrsiau.

Isod mae ychydig o wybodaeth am y cyrsiau Ymwybyddiaeth a Rheoli Pryder:

• Cwrs Rheoli Pryder

Dydd Mawrth, 4yh-6yh, cychwyn Ionawr 23, am 6 wythnos

Mae ein cwrs 6 wythnos (2 awr yr wythnos)Cwrs Rheoli Pryder ar gyfer pobl ifanc (14-18) yn gweithio o fewn fframwaith Therapi Ymddygiad Gwybyddol ac mae’n gwrs sydd yn ymwneud â gosod nodau a dulliau datrys problemau. Bydd y cwrs yn rhoi dealltwriaeth i gyfranogwyr o beth yw pryder a sut mae’n cael ei gynnal. Byddent yn dysgu amrywiaeth o sgiliau ymarferol i helpu i leihau eu pryder.

• Cwrs Ymwybyddiaeth

Dydd Iau, 4yh-6yh, cychwyn Ionawr 25, am 5 wythnos

Mae hwn yn gwrs ymwybyddiaeth ofalgar a gynlluniwyd ar gyfer pobl ifanc 14-18 oed. Mae wedi ei gynllunio i fod yn gwrs hwyliog ac yn gwrs ymwybyddiaeth ofalgar defnyddiol ar gyfer pobl ifanc, a addaswyd o gyrsiau oedolion mewn ymwybyddiaeth. Nod y cwrs yw rhoi ymwybyddiaeth ofalgar fel sgil bywyd i bobl ifanc er mwyn eu helpu i:

• deimlo’n hapusach, yn dawelach ac yn fwy bodlon

• ddod ymlaen yn well gydag eraill

• helpu ganolbwyntio a dysgu yn well

• i helpu i ymdopi â straen a phryder

I gael lle ar y cyrsiau, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni: info@monagwyneddmind.co.uk / 01286 685 279.

Ynys Môn a Gwynedd Mind
Uned 10, Galeri

Caernarfon LL55 1SQ
Swyddfa / Office: 01286 685279

www.ynysmonandgwyneddmind.co.uk