Mess Up The Mess – Bibbidi Bobbidi Baubles!

Cabarét Nadoligaidd!

Nos Sadwrn 16 Rhagfyr 7.30yh
Dydd Sul 17 Rhagfyr 14.30yp
Theatr y Glowyr, Rhydaman

 

Crëwyd gan bobl ifanc Mess Up The Mess, law yn llaw â Dick Johns a Llinos Mai.

Dylech ddisgwyl yr annisgwyl, straeon tylwyth teg ychydig yn wahanol i’r rhai yr oeddech yn eu cofio, cymeriadau cyfarwydd â gwawr gyfoes, caneuon, symud, hud, lledrith a digonedd o anhrefn ar hyd y daith! Dewch i ddechrau ar eich tymor Nadoligaidd a pharatowch i gael eich difyrru yn arddull Mess Up The Mess!

Tocynnau
Pob consesiwn (yn cynnwys pobl ifanc dan 25) £5
Pris llawn £8

Swyddfa docynnau 0845 2263510

Prynnwch nawr
www.theatrausirgar.co.uk

 

Mencap Cymru – Ein Rhydwaithiau Cymdeithasol

Oes gennych ddiddordeb mewn pobl a hanes cymdeithasol?

Dewch draw i ddarganfod mwy am Ein Rhwydwaithiau Cymdeithasol

 

Mae ein Rhwydwaithiau  Cymdeithasol yn brosiect a ariennir gan  Gronfa Dreftadaeth y Loteri, sy’n casglu straeon am gyfeillgarwch a pherthnasoedd gan bobl ag anabledd dysgu rhwng 18 a 25 oed a dros 45 sy’n byw yng Nghymru.

Bydd gwirfoddolwyr yn cymryd rhan mewn agweddau  amrywiol ar y prosiect 3 blynedd hwn. Dewch i gyfarfod  â ni i ddarganfod mwy:

DYDD SADWRN 9 RHAGFYR 11.30am

STORIEL, Ffordd Gwynedd, Bangor.

Darganfyddwch fwy:

Gwefan: www.mencap.org.co/volunteering

E-bost: volunteering@mencap.org.uk

Ffôn: 029 2074 7588

National Theatre Wales

National Theatre Wales 2Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi unigolyn egnïol a llawn cymhelliant ar gyfer y swydd wag a ganlyn.

Cydymaith Castio

 Bydd y Cydymaith Castio yn gweithio’n agos â phob un o Gyfarwyddwyr Llawrydd pob cynhyrchiad National Theatre Wales (NTW) a gyda Chyfarwyddwr Artistig  NTW er mwyn recriwtio’r actorion mwyaf addas a dawnus ar gyfer pob prosiect. Byddant yn datblygu adnabyddiaeth drylwyr a gwerthfawr o actorion a aned, sy’n byw ynteu wedi eu hyfforddi’n broffesiynol yng Nghymru ac yn rheoli perthynas y Cwmni â’r actorion rheini a’u cynrychiolwyr. Bydd y Cydymaith Castio yn cyfrannu at ac yn gwireddu polisi a strategaeth castio ac â rhan weithredol ac arwyddocaol wrth sicrhau bod y cwmni yn cyflawni ei amcanion o rhan darparu cyfle cyfartal i berfformwyr, yn cynrychioli cymunedau a’r nodweddion a ddiogelir ar lwyfannau NTW. Byddant yn gweld ystod eang o weithiau newydd led-led Cymru a thu hwnt a dylent fod a rhan bwysig o ran y sgwrs greadigol o fewn NTW.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn danbaid o blaid creu theatr rhyfeddol ac yn credu’n gryf mewn gwireddu cyfleoedd cyfartal o fewn y celfyddydau.

Cyflog: £27,500 y flwyddyn.

Cyfnod: Tymor Sefydlog (2 mlynedd), Amser Llawn.

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Gymraeg neud yn Saesneg.

 

Dyddiad cau: dydd Iau 14 Rhagfyr, 1pm

Cyfweliadau: yr wythnos yn dechrau 8fed o Ionawr 2018, Caerdydd

Am ragor o wybodaeth, ffurflen gais, swydd ddisgrifiad a manyleb y person yn Gymraeg neu yn Saesneg, ewch i’n gwefan.

http://nationaltheatrewales.org/about#workwithus

 

Llenyddiaeth Cymru -lleoliad gwaith llawn amser

Swyddog Datblygu a Chyfathrebu (lleoliad gwaith llawn amser, wedi’I dalu)

 

 

Mae Llenyddiaeth Cymru yn cynnig lleoliad gwaith llawn amser wedi’i dalu am dymor penodol o flwyddyn (£17,095 y flwyddyn) i raddedigion diweddar o gefndiroedd incwm isel sy’n ceisio dechrau gyrfa yn y celfyddydau.

Cynigir y swydd hon fel rhan o Raglen Ysgoloriaethau Creadigol Weston Jerwood, Ysgoloriaeth sydd wedi’i hanelu’n benodol at raddedigion o 2015, 2016 a 2017 a dderbyniodd grant cynhaliaeth lawn trwy gydol eu cwrs gradd. Does dim angen profiad blaenorol a chroesawn geisiadau fideo.

Dyma rôl newydd yn pontio rhwng ein timoedd Datblygu a Chyfathrebu, gan gryfhau’r cysylltiadau rhwng ein dulliau gwerthuso a’n cyfathrebu mewnol ac allanol.

Buaswn yn ddiolchgar pe gallech anfon y wybodaeth ymlaen at eich alwmni a’ch cydweithwyr.

Mae rhagor o wybodaeth am y rôl, gan gynnwys manylion ynglŷn â sut i ymgeisio, ar gael yma: http://www.llenyddiaethcymru.org/about/swyddi-gwag/swyddog-datblygu-chyfathrebu/

Celfyddydau Gwirfoddol Cymru – Wrecsam

Voluntary Arts WalesCreadigwrydd Bob Dydd & Egwyddorion Ansawdd:
Digwyddiad dysgu ar y cyd ar gyfer grwpiau celfyddydol

Dydd Iau 7 Rhagfyr 2017, Wrecsam

Mae Celfyddydau Gwirfoddol Cymru yn eich gwahodd i ddigwyddiad dysgu ar y cyd, yn archwilio creadigrwydd bob dydd ac egwyddorion ansawdd ar gyfer grwpiau celfyddydol.

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim. Mae croeso i chi fynychu un neu ddau sesiwn. Darperir lluniaeth.

Lleoliad: Oriel Wrecsam, 11 Stryd Caer, Wrecsam LL13 8BE
Amser: 10:30 – 15:30
Archebu: Archebwch trwy e-bostio gareth@vaw.org.uk gyda’ch enw a’ch manylion cyswllt, gan nodi pa sesiwn / sesiynau y byddwch chi’n eu mynychu, ac os oes gennych unrhyw ofynion dietegol neu fynediad.
Iaith: Bydd y digwyddiad yn cael ei gyflwyno yn Saesneg. Rhowch wybod i ni os hoffech gyfrannu yn Gymraeg.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad, cysylltwch â Gareth Coles ar 07833 580 313 neu e-bostiwch gareth@vaw.org.uk.

Am fanylion bellach https://www.voluntaryarts.org/creadigwrydd-bob-dydd-egwyddorion-ansawdd 

Pontio – Bangor

Little Wolf gan Lucid Theatre

Theatr Bryn Terfel, Pontio, Bangor

Sadwrn 25 Tachwedd  7.30 y.h

 

 

Archwiliad dwys, swreal a gonest o gwpl sy’n gorfod wynebu eu hofn mwyaf. Ysbrydolwyd gan Little Eyolf gan Henrik Ibsen, ac mae’n fersiwn gyfredol o ddrama fodern sy’n glasur.

Bydd capsiwn yn cael ei ddangos ar sgrin yn ystod y perfformiad ar ochr y llwyfan

Archebwch nawr

Arddangosfa Agored Oriel Davies 2018 | #ODO2018

Arddangosfa Agored Oriel Davies 2018 | #ODO2018

Galwad am geisiadau

 

 

Mae arddangosfa agored Oriel Davies, sydd yn cael ei chynnal bob dwy flynedd, bellach yn fyw, ac yn galw am geisiadau. Mae gan Arddangosfa Agored Oriel Davies enw da am arddangos gwaith gan rai o’r artistiaid mwyaf newydd a sefydledig o bob rhan o’r DU a thu hwnt. 

Rydym yn awr yn gwahodd artistiaid proffesiynol a’r rhai hynny sy’n astudio celf * i gyflwyno ceisiadau o waith diweddar er mwyn cael eu hystyried ar gyfer yr arddangosfa, a fydd yn cael ei chynnal rhwng 23 Mehefin a 5 Medi 2018. Does gan ODO18 ddim thema na chyfyngiadau daearyddol. (*Mae myfyrwyr 18 oed a hŷn, sy’n astudio cyrsiau israddedig neu ôl-raddedig yn y celfyddydau gweledol, yn gymwys i wneud cais.)

 

Gwobrau

Enillydd cyffredinol yr arddangosfa: £1000 + sioe unigol yn 2019

Enillydd y wobr i fyfyrwyr: £500

Enillydd Gwobr Dewis y Bobl £250

 

Panel Dethol:

Matthew Collings, beirniad celf, ysgrifennydd, darlledwr ac artist

Sacha Craddock, beirniad celf a churadur

Jane Simpson, artist a sylfaenydd Galerie Simpson Abertawe

Steffan Jones-Hughes, Cyfarwyddwr, Oriel Davies

Alex Boyd Jones, Curadur, Oriel Davies

 

Dyddiad cau

5pm, Dydd Llun 12 Chwefror 2018

 Gwneud cais

I gael manylion llawn a ffurflen gofrestru:

www.orieldavies.org/cy/open2018

Anfonwch ymholiadau i open2018@orieldavies.org neu ffoniwch 01686 625041

 

 

Galeri Caernarfon

Its a Wonderful Life

Dangosiad hamddenol:

Dementia gyfeillgar

Dydd Mawrth  –  Rhagfyr 19 2017  am 2 o’r gloch

 

Cyfle i fwynhau ffilm heb boeni am wneud swn na symud o gwmpas…

Cewch ganu, sgwrsio, dawnsio a cherdded mewn ac allan o’r sinema fel y mynoch yn y angosiad yma.

Bydd lefel y sain yn is na’r arfer a ychydig o olau ymlaen yn y theatr trwy gydol y ffilm.

£4 (yn cynnwys paned o de)  Gofalwyr am ddim

Am wybodaeth :   01286 685222

galericaernarfon.com